Plon surowca uprawianych oraz dziko rosnących roślin krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) i wrotyczu pospolitego (Tanacetum vulgare L.)

GRAŻYNA ZAWIŚLAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin


Abstrakt

Plon oraz skład chemiczny surowców zielarskich podlegają różnym rodzajom zmienności. Przedstawione badania miały na celu porównanie wielkości i składu chemicznego plonu surowca krwawnika pospolitego i wrotyczu pospolitego, pochodzącego z uprawy i ze stanu naturalnego. Wykazano, że rośliny pochodzące z uprawy odznaczają się większym plonem świeżego i powietrznie suchego ziela oraz większym plonem ziela otartego niż pochodzące ze stanu naturalnego. Kwiatostan i ziele krwawnika zbierane z roślin dziko rosnących odznaczają się istotnie większym udziałem olejku eterycznego (średnio 0,5%) niż pochodzące z uprawy (średnio 0,3%). Zawartość olejku eterycznego i flawonoidów u wrotyczu związana jest przede wszystkim ze zbieranym organem rośliny.

Słowa kluczowe:

Asteraceae, rośliny lecznicze, olejek eteryczny, garbniki, flawonoidy

Alberski J., Grzegorczyk S., Kozikowski A., Olszewska M., 2009. Habitat occurrence and nutrition value of Achillea millefolium L. in grasslands. J. Elementol. 14(3), 429–436.

Bączek K., Kosakowska O., Przybył J., Kuczerenko A., Pióro-Jabrucka E., Węglarz Z., 2013. Zróżnicowanie chemiczne dziko rosnących populacji krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.). J. Agronom. 15, 8–94.

Bączek K., Kosakowska O., Przybył J.L., Kuźma P., Ejdys M., Obiedziński M., Węglarz Z., 2015. Intraspecific variability of yarrow (Achillea millefolium L. s.l.) in respect of developmental and chemical traits. Herba Pol. 61(3), 37–52.

Benedek B., Kopp B., Melzig M.F., 2007. Achillea millefolium L. s.l. – Is the anti-inflammatory activity mediated by protease inhibition? J. Etnopharmacol. 113, 312–317.

Candan F., Unlu M., Tepe B., Daferera D., Polissiou M., Sökmen A., Akpulat H.A., 2003. Antioxidant and antimicrobial activity of the essential oil and methanol extracts of Achillea millefolium subsp. millefolium Afan. (Asteraceae). J. Etnopharmacol. 87, 215–220.

Farmakopea Polska VI. 2002, Warszawa.

Farmakopea Polska VII. 2006, Warszawa.

Farmakopea Polska X. 2014, Warszawa.

Habán M., Otepka P., Poláček M., 2006. Selected parameters of ecologically and conventionally cultivated medicinal plants. Proc. 4th Conf. Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, 28–31 May, Iiaşi, România, 29–30.

Harkot W., Wyłupek T., Czarnecki Z., 2006. Przyrodnicze i krajobrazowe walory przydrożnych zbiorowisk roślinnych Lubelszczyzny. Ann. UMCS, sec. E, Agricultura 61, 309–318.

Keskitalo M., Pehu E., Simon J.E., 2001. Variation in volatile compounds from tansy (Tanacetum vulgare L.) related to genetic and morphological differences of genotypes. Biochem. System. Ecol. 29, 267–285.

Król S.K., Kapka-Skrzypczak L., 2011. Aktywność farmakologiczna olejków eterycznych i ich składników w leczeniu schorzeń układu pokarmowego. Med. Ogólna Nauki Zdr. 14(4), 202– 205.

Kumar V., Tyagi D., 2013. Chemical composition and biological activities of essential oils of genus Tanacetum – a review. J. Pharmacog. Phytochem. 2(3), 159–163.

Lakshmi T., Goetha R.V., Roy A., Kumar A., 2011. Yarrow (Achillea millefolium Linn.) a herbal medicinal plant with broad therapeutic use – A review. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res. 9(2), 136–141.

Michler B., Arnold C.-G., 1999. Predicting presences of proazulenes in the Achillea millefolium group. J. Fol. Geobot. 34, 143–161.

Nadim M.M., Malik A.A., Ahmad J., Bakshi S.K., 2011. The essential oil composition of Achillea millefolium L. cultivated under tropical condition in India. World J. Agric. Sci. 7, 561–565.

Pitura K., Błażewicz-Woźniak M., Jarosz Z., Konopińska J., 2014. Cechy wzrostu i kwitnienia krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w zależności od siedliska. Ann. UMCS, sec. EEE, Horticultura 24(4), 31–41.

Trzaskoś M., Szydłowska J., Stelmaszyk A., 2006. Zioła w zbiorowiskach śródleśnych łąk w aspekcie użytkowym i krajobrazowym. Ann. UMCS, sec. E, Agricultura 61, 319–331.

Wierzchowska-Renke K., Ivancheva S., Zobel A.M., 1998. Wpływ bliskości ciągów komunikacyjnych na skład chemiczny Achillea millefolium L. i Tanacetum vulgare L. Herba Pol. 44(4), 353–360.

Williams C.A., Harborne J.B., Geiger H., Hoult J.L.S., 1999. The flavonoids of Tanacetum parthenium and T. vulgare and their anti-inflammatory properties. Phytochem. 51, 417–423.

Xie G., Schepetkin I.A., Quinn M.T., 2007. Immunomodulatory activity of acidic polysaccharides isolated from Tanacetum vulgare L. Int. Immunopharmacol. 7, 1639–1650.
Pobierz

Opublikowane
2017-06-22GRAŻYNA ZAWIŚLAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>