Wzrost oraz plon roślin trybuli, rokietty i pietruszki w zależności od sposobu uprawy

Renata Nurzyńska-Wierdak

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

Ewa Rożek

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

Katarzyna Bolanowska

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Celem badań była charakterystyka plonowania trybuli ogrodowej, rokietty siewnej i pietruszki naciowej, uprawianych w szklarni w okresie wczesnowiosennym, w zależności od terminu siewu i ilości podłoża w doniczce. Doświadczenie założono jako dwuczynnikowe. Badanymi czynnikami były: termin siewu nasion – 29 lutego, 7 i 14 marca 2008 r., oraz pojemność doniczki: mała – 380 cm3, średnia – 720 cm3 oraz duża – 1050 cm3. Zbiór roślin przeprowadzano jednorazowo, ścinając ziele na wysokości 1,5–2,0 cm nad powierzchnią podłoża w trzech terminach: 17 kwietnia, 23 kwietnia i 5 maja (faza wegetatywna). W czasie zbioru dokonywano oceny wysokości roślin (cm) oraz plonu masy świeżego ziela (g z doniczki), a także wartości biologicznej badanego materiału roślinnego. Rośliny trybuli ogrodowej oraz pietruszki naciowej charakteryzowały się większą wysokością i masą świeżego ziela oraz mniejszym udziałem suchej masy i koncentracją cukrów ogółem w zielu wraz z opóźnianiem terminu siewu. Plon świeżego ziela rokietty siewnej był tym większy, im później rozpoczynano uprawę. Ziele rokietty z późniejszych terminów uprawy odznaczało się większą zawartością cukrów ogółem oraz mniejszą kwasu L-askorbinowego w porównaniu z pozostałym. Zwiększenie objętości podłoża w doniczce przyczyniło się do zwiększenia wysokości roślin trybuli ogrodowej i pietruszki naciowej oraz plonu świeżej masy trybuli, rokietty i pietruszki.

Słowa kluczowe:

rośliny przyprawowe, cukry, kwas L-askorbinowy, chlorofil, olejek eteryczny

Pobierz

Opublikowane
2012-09-30Renata Nurzyńska-Wierdak 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
Ewa Rożek 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
Katarzyna Bolanowska 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>