Potencjał fitoterapeutyczny wybranych gatunków z rodzaju Satureja (Lamiaceae)

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Gatunki z rodzaju Satureja znane są głównie jako aromatyczne rośliny przyprawowe. Badania naukowe prowadzone w ostatnich latach wykazują ścisły związek pomiędzy substancjami aktywnymi cząbru (olejek eteryczny, związki fenolowe, garbniki, flawonoidy) a aktywnością przeciwdrobnoustrojową, przeciwutleniającą, przeciwzapalną, przeciwbólową i przeciwskurczową surowca oraz produkowanych z niego ekstraktów. Mechanizmy działania związków aktywnych cząbru nie zostały do końca poznane. Materiałem do przyszłych badań są liczne gatunki z tego rodzaju, różnorodne pod względem morfologicznym, chemicznym i pod względem aktywności biologicznej. Istniejące wyniki badań nad cząbrem oraz rodzime tradycje medyczne pozwalają uznać cząber za perspektywiczne źródło substancji aktywnych przydatnych dla receptury ziołowej.

Słowa kluczowe:

rośliny lecznicze, cząber, substancje biologicznie aktywne, olejek eteryczny, ekstrakty ziołowe

Abbasloo E., Dehghan F., Khaksari M., Najafipour H., Vahidi R., Dabiri S., Sepehri G., Asadikaram G., 2016. The anti-inflammatory properties of Satureja khuzistanica Jamzad essential oil attenuate the effects of traumatic brain injuries in rats. Sci. Report. 6, article ID 31866, DOI 10.1038/srep31866.

Abdel-Fattah A.F.M., Matsumoto K., Watanabe H., 2000. Antinociceptive effects of Nigella sativa oil and its major component, thymoquinone, in mice. Eur. J. Pharmacol. 400, 89–97.

Abdollahi M., Salehnia A., Mortazavi S.H.R., Ebrahimi M., Shafiee A., Fouladian F., Keshavarz K., Sorouri S., Khorasani R., Kazemi A., 2003. Antioxidant, antidiabetic, antihyperlipidemic, reproduction stimulatory properties and safety of essential oil of Satureja Khuzestanica in rat in vivo: a toxicopharmacological study. Med. Sci. Monit., 9 (9), 331–335.

AbuKhader M.M., 2003. Thymoquinone in the clinical treatment of cancer: Fact or fiction? Pharmacogn. Rev. 7 (14), 117–120.

Al-Dhabi N.A., Arasu M.V., Park C.H., Park S.U., 2014. Recent studies on rosmarinic acid and its biological and pharmacological activities. EXCLI J. 13, 1192–1195.

Assaei R., Mostafavi-Pour Z., Pajouhi N., Omrani G.H.R., Sepehrimanesh M., Zal F., 2015. Effects of essential oil of Satureja khuzestanica on the oxidative stress in experimental hyperthyroid male rat. Vet. Res. Forum 6 (3), 233–238.

Bezić N., Šamanić I., Dunkić V., Besendorfer V., Puizina J., 2009. Essential oil composition and internal transcribed spacer (ITS) sequence variability of four South-Croatian Satureja species (Lamiaceae). Molecules 14, 925–938.

Braga P.C., 2005. Thymol: antibacterial, antifungal and antioxidant activities. Giorn. It. Ost. Gin. 27 (7–8), 263–268.

Ćavar S., Maksimović M., Šolić M.E., Jerković-Mujkić A., Bešta R., 2008. Chemical composition and antioxidant and antimicrobial activity of two Satureja essential oils. Food Chem. 111, 648–653.

Ćavar S., Šolić M.E., Maksimović M., 2013. Chemical composition and antioxidant activity of two Satureja species from Mt. Biokovo. Bot. Serb. 37 (2), 159–165.

Chorianopoulos N., Evergetis E., Mallouchos A., Kalpoutzakis E., Nychas G.-J.E., Haroutounian S.A., 2006. Characterization of the essential oil volatiles of Satureja thymbra and Satureja parnassica: influence of harvesting time and antimicrobial activity. J. Agric. Food Chem. 54, 3139–3145.

Chorianopoulos N.G., Giaouris E.D., Skandamis P.N., Haroutounian S.A., Nychas G.-J.E., 2008. Disinfectant test against monoculture and mixed-culture biofilms composed of technological, spoilage and pathogenic bacteria: bactericidal effect of essential oil and hydrosol of Satureja thymbra and comparison with standard acid-base sanitizers. J. Appl. Microbiol. 104, 1586–1596.

Dikbas N., Kotan R., Dadasoglu F., Sahin F., 2008. Control of Aspergillus flavus with essential oil and methanol extract of Satureja hortensis. Internat. J. Food Microbiol. 124, 179–182.

Dodoš T., Aleksić J., Rajčević N., Marin P.D., 2014. A robust and cost effective method for DNA isolation from Satureja species (Lamiaceae). Arch. Biol. Sci., Belgrade 66 (1), 285–297.

Dorman H.J.D., Hiltunen R., 2004. Fe(III) reductive and free radical-scavenging properties of summer savory (Satureja hortensis L.) extract and subfractions. Food Chem. 88, 193–199.

Dudaš S., Šegon P., Erhatić R., Kovačević V., 2013. Wild-growing savory Satureja montana L. (Lamiaceae) from different locations in Istria, Croatia. 2nd Sci. Conf. VIVUS-Environmentalism, Agriculture, Horticulture, Food production and Processing “Knowledge and experience for new entrepreneurial opportunities”, 24th–25th April 2013, Naklo, Slovenia, Collection of Papers, 415–424.

Dunkić V., Bezić N., Vuko E., Cukrov D., 2010. Antiphytoviral Activity of Satureja montana L. ssp. variegate (Host) P.W. Ball Essential Oil and Phenol Compounds on CMV and TMV. Molecules 15, 6713–6721.

Dzida K., Jarosz Z., 2006. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plon i skład chemiczny cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.). Acta Agrophys. 7 (4), 879–884.

Economou G., Panagopoulos G., Tarantilis P., Kalivas D., Kotoulas V., Travlos I.S., Polysiou M., Karamanos A., 2011. Variability in essential oil content and composition of Origanum hirtum L., Origanum onites L., Coridothymus capitatus (L.) and Satureja thymbra L. populations from the Greek island Ikaria. Ind. Crop. Prod. 33, 236–241.

Eddouks M., Maghrani M., Lemhadri A., Ouahidi M.-L., Jouad H., 2002. Ethnopharmacological survey of medicinal plants used for the treatment of diabetes mellitus, hypertension and cardiac diseases in the south-east region of Morocco (Tafilalet). J. Ethnopharmacol. 82, 97–103.

Fathi A., Sahari M.A., Barzegar M., Naghdi Badi H., 2013. Antioxidant activity of Satureja hortensis L. essential oil and its application in safflower oil. J. Med. Plant. 12 (45), 51–67.

Feyzioglu G.C., Tornuk F., 2016. Development of chitosan nanoparticles loaded with summer savory (Satureja hortensis L.) essential oil for antimicrobial and antioxidant delivery applications. LWT – Food Sci. Technol. 70, 104–110.

Firat M., 2015. Satureja avromanica Maroofi (Lamiaceae): An addition to flora of Turkey with contributions to its taxonomy. Issues Biol. Sci. Pharma. Res. 3 (12), 123–128.

Fleisher Z., Fleisher A., 2005. Extract Analyses of Satureja thymbra L. and Thymbra spicata L. aromatic plants of the Holy Land and the Sinai. Part XVII. J. Essent. Oil Res. 17, 32–35.

Gawlik-Dziki U., 2004. Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. Żywn. Nauka Technol. Jakość 4 (41), 29–40.

Ghazanfari G., Minaie M., Yasa N., 2006. Biochemical and histopathological evidences for beneficial effects of Satureja khuzestanica Jamzad essential oil on the mouse model of inflammatory bowel diseases. Toxicol. Mech. Method. 16, 365–372.

Ghasemi Pirbalouti A., Rahimmalek M., Malekpoor F., Karimi A., 2011. Variation in antibacterial activity, thymol and carvacrol contents of wild populations of Thymus daenensis subsp. daenensis Celak. POJ 4 (4), 209–214.

Golcz A., Seidler-Łożykowska K., 2009. Content of microelements in raw materials of basil (Ocimum basilicum L.), savory (Satureja hortensis L.) and marjoram (Origanum majorana L.) collected in the different stages of plant development. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), 1–7.

Gören A.C., Topçu G., Bilsel G., Bilsel M., Wilkinson J.M., Cavanagh H.M.A., 2004. Analysis of essential oil of Satureja thymbra by hydrodistillation, thermal desorber, and headspace GC/MS techniques and its antimicrobial activity. Nat. Prod. Res. 18 (2), 189–195.

Gülüce M., Sökmen M., Daferera D., Ağar G., Özcan H., Kartal N., Polissiou M., Sökmen A., Şahin S., 2003. In vitro antibacterial, antifungal, and antioxidant activities of the essential oil and methanol extracts of herbal parts and callus cultures of Satureja hortensis L. J. Agric. Food Chem. 51, 3958–3965.

Hadian J., Tabatabaei S.M.F., Naghavi M.R., Jamzad Z., Ramak-Masoumi T., 2008. Genetic diversity of Iranian accessions of Satureja hortensis L. based on horticultural traits and RAPD markers. Sci. Hortic. 115, 196–202.

Hadian J., Ebrahimib S.N., Salehic P., 2010. Variability of morphological and phytochemical characteristics among Satureja hortensis L. accessions of Iran. Ind. Crop. Prod. 32, 62–69.

Hajhashemi V., Ghannadi A.R., Pezeshkian S.K., 2000. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Satureja hortensis L. extracts and essential oil. J. Ethnopharmacol. 82, 83–87.

Hajhashemi V., Sadraei H., Ghannadi A.R., Mohseni M., 2000a. Antispasmodic and anti-diarrhoeal effect of Satureja hortensis L. essential oil. J. Ethnopharmacol. 71, 187–192.

Hassanein H.D., Said-Al Ahl H.A.H., Abdelmohsen M.M., 2014. Antioxidant polyphenolic constituents of Satureja montana L. growing in Egypt. Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 6 (4), 578–581.

Karabay-Yavasoglu N.U., Baykan S., Ozturk B., Apaydin S., Tuglular I., 2006. Evaluation of the antinociceptive and anti-inflammatory activities of Satureja thymbra L. essential oil. J. Pharm. Biol. 44 (8), 585–591.

Karimi N., Ghasmpour H.R., Yari M., 2014. Effect of different growth regulators on callus induction and plant regeneration of Satureja species. Annu. Res. Rev. Biol. 4 (16), 2646–2654.

Karousou R., Koureas D.N., Kokkini S., 2005. Essential oil composition is related to the natural habitats: Coridothymus capitatus and Satureja thymbra in NATURA 2000 sites of Crete. Phytochemistry 66, 2668–2673.

Khansari A., Yavari V., Alishahi M., Mousavi S.M., Ghorbanpoor M., Bastami K.D., Azizi S., 2013. Effects of Oliviera decumbens and Satureja khuzestanica extract on some immunological and haematological parameters of Cyprinus carpio. Comp. Clin. Pathol. 22, 339–342.

Kohlmünzer S., 2007. Farmakognozja. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

Mahboubi M., Kazempour N., 2011. Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja hortensis and Trachyspermum copticum essential oil. Iran. J. Microbiol. 3, 194–200.

Malmir M., Serrano R., Gohari A.R., Silva O., 2014. Characterization of Satureja khuzestanica leaf as a herbal medicine. Microsc. Microanal. 20, 1425–1435.

Mihajilov-Krstev T., Radnović D., Kitić D., Zlatković B., Ristić M., Branković S., 2009. Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja hortensis L. essential oil. Cent. Eur. J. Biol. 4 (3), 411–416.

Mihajilov-Krstev T., Radnović D., Kitić D., Stankov Jovanović V., Mitić V., Stojanović-Radić Z., Zlatković B., 2014. Chemical composition, antimicrobial, antioxidative and anticholinesterase activity of Satureja montana L. ssp. montana essential oil. Cent. Eur. J. Biol. 9 (7), 668–677.

Miladi H., Slama R.B., Mili D., Zouari S., Bakhrouf A., Ammar E., 2013. Chemical composition and cytotoxic and antioxidant activities of Satureja montana L. essential oil and its antibacterial potential against Salmonella spp. strains. J. Chem., article ID 275698, DOI 10.1155/2013/275698.

Mozafari A.A., Vafaee Y., Karami E., 2015. In vitro propagation and conservation of Satureja avromanica Maroofi – an indigenous threatened medicinal plant of Iran. Physiol. Mol. Biol. Plants, 21 (3), 433–439.

Omidbeygi M., Barzegar M., Hamidi Z., Naghdibadi H., 2007. Antifungal activity of thyme, summer savory and clove essential oils against Aspergillus flavus in liquid medium and tomato paste. Food Control 18, 1518–1523.

Osińska E., Rosłon W., 2016. Zioła. Uprawa i zastosowanie. Hortpress, Warszawa.

Öztürk M., 2012. Anticholinesterase and antioxidant activities of Savoury (Satureja thymbra L.) with identified major terpenes of the essential oil. Food Chem. 134, 48–54.

Piras A., Cocco V., Falconieri D., Porcedda S., Marongiu B., Maxia A., Frau M.A., Gonçalves M.J., Cavaleiro C., Salgueiro L. 2011.Isolation of the volatile oil from Satureja thymbra by supercritical carbon dioxide extraction: chemical composition and biological activity. Nat. Prod. Comm. 6 (10), 1523–1526.

Razzaghi-Abyaneh M., Shams-Ghahfarokhi M., Yoshinari T., Rezaee M.-B., Jaimand K., Nagasawa H., Sakuda S., 2008. Inhibitory effects of Satureja hortensis L. essential oil on growth and aflatoxin production by Aspergillus parasiticus. Internat. J. Food Microbiol. 123, 228–233.

Ritter A.C., Hoeltz M., Nolli I.B., 2011. Toxigenic potential of Aspergillus flavus tested in different culture conditions. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas 31 (3), 623–628.

Saei-Dehkordi S.S., Fallah A.A., Heidari-Nasirabadi M., Moradi M., 2012. Chemical composition, antioxidative capacity and interactive antimicrobial potency of Satureja khuzestanica Jamzad essential oil and antimicrobial agents against selected food-related microorganisms. Internat. J. Food Sci. Technol. 47, 1579–1585.

Sadeghi-Nejad B., Saki J., Khademvatan S., Nanaei S., 2011. In vitro antileishmanial activity of the medicinal plant – Satureja khuzestanica Jamzad. J. Med. Plant. Res. 5 (24), 5912–5915.

Şahin F., Karaman I., Güllüce M., Öğütçü H., Şengül M., Adıgüzel A., Öztürk S., Kotan R., 2003. Evaluation of antimicrobial activities of Satureja hortensis L. J. Ethnopharmacol. 87, 61–65.

Santurio D.F., Kunz de Jesus F.P., Zanette R.A., Schlemmer K.B., Fraton A., Fries L.L.M., 2014. Antimicrobial activity of the essential oil of thyme and of thymol against Escherichia coli strains. Acta Sci. Vet. 42, article ID 1234.

Sefidkon F., Jamzad Z., 2005. Chemical composition of the essential oil of three Iranian Satureja species (S. mutica, S. macrantha and S. intermedia). Food Chem. 91, 1–4.

Sefidkon F., Abbasi K., Khaniki G.B., 2006. Influence of drying and extraction methods on yield and chemical composition of the essential oil of Satureja hortensis. Food Chem. 99, 19–23.

Sefidkon F., Abbasi K., Jamzad Z., Ahmadi S., 2007. The effect of distillation methods and stage of plant growth on the essential oil content and composition of Satureja rechingeri Jamzad. Food Chem. 100, 1054–1058.

Sharafzadeh S., Sabahi A., Ordookhani K., Zare M., 2013. Growth and active substances of summer savory as affected by PGPR. J. Nov. Appl. Sci. 2 (2S), 997–1000.

Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Kozik E., Kucharski W., Mordalski R., Wójcik J., 2007. Evaluation of quality of savory (Satureja hortensis L.) herb from organic cultivation. J. Res. Appl. Agric. Eng. 52 (4), 48–51.

Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Wójcik J., 2008. Yield and quality of sweet basil, savory, marjoram and thyme raw material from organic cultivation on the composted manure. J. Res. Appl. Agric. Eng. 53 (4), 63–66.

Skočibušić M., Bezić N., Dunkić V., 2006. Phytochemical composition and antimicrobial activities of the essential oils from Satureja subspicata Vis. growing in Croatia. Food Chem. 96, 20–28.

Slavkovska V., Janic R., Bojovic S., Milosavljevic S., Djokovic D., 2001. Variability of essential oils of Satureja montana L. and Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. from the central part of Balkan peninsula. Phytochemistry 57, 71–76.

Soković M., Tzakou O., Pitarokili D., Couladis M., 2002. Antifungal activities of selected aromatic plants growing wild in Greece. Nahrung/Food 46 (5), 317–320.

Sousa D.P. de, Nóbrega F., Santos C., Benedito R.B., Vieira Y.W., Uliana M.P., Brocksom T.J., Almeida R.N. de, 2012. Antinociceptive activity of thymoquinone and its structural analogues: A structure-activity relationship study. Trop. J. Pharm. Res. 11 (4), 605–610.

Stammati A., Bonsi P., Zucco F., Moezelaar R., Alkomi H.I., Von Wright A., 1999. Toxicity of essential oil on microbial and mammalian short-term assays. Food Chem. Toxicol. 37, 813–823.

Suárez A., Echandi M.M., Ulate G., Cicció J.F., 2003. Pharmacological activity of the essential oil of Satureja viminea (Lamiaceae). Rev. Biol. Trop. 51 (1), 247–252.

Zgórka G., Głowniak K., 2001. Variation of free phenolic acids in medicinal plants belonging to the Lamiaceae family. J. Pharm. Biomed. Anal. 26, 79–87.
Pobierz

Opublikowane
2016-12-06RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>