Dolistne dokarmianie azotem a plon surowca i skład chemiczny olejku eterycznego melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.)

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

GRAŻYNA ZAWIŚLAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Badania dotyczyły określenia zależności pomiędzy dolistną aplikacją mocznika a plonem surowca oraz zawartością i składem chemicznym olejku eterycznego melisy lekarskiej. Melisę uprawiano w nieogrzewanym tunelu foliowym. Dolistne dokarmianie roślin azotem wykonano, stosując oprysk 0,5-procentowym roztworem mocznika w terminach: 11, 18 i 25 czerwca 2011 r. Ziele melisy wysuszono w suszarni w 35°C, określono masę powietrznie suchego ziela i powietrznie suchych liści oraz zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego (GC-MS/MS) w surowcu (liść melisy). Wykazano brak istotnego wpływu azotu na wielkość plonu powietrznie suchego ziela i powietrznie suchych liści melisy oraz na zawartość olejku eterycznego. Składnikami dominującymi badanego olejku były geranial i neral. Dolistna aplikacja azotu przyczyniła się do zwiększenia koncentracji neralu i tlenku kariofilenu oraz do zmniejszenia udziału p-cymenu, cytronelalu, geranialu i E-kariofilenu, modyfikując także zawartość pozostałych składników olejku.

Słowa kluczowe:

rośliny lecznicze, substancje lotne, cytral, zmienność środowiskowa

Abbaszadeh B., Farahani H.A., Morteza E., 2009. Effects of irrigation levels on essential oil of balm (Melissa officinalis L.). Am.-Eurasian J. Sustain. Agric. 3, 53–56.

Adams R.P., 2004. Identification of Essential Oil Compounds by Gas Chromatography/ Quadrupole Mass Spectroscopy. Allured Pub. Corp., Carol Stream (USA).

Alexander A., 1986. Optimum timing of foliar nutrient sprays. Proc. First Int. Symp. Foliar Fert. organized by Schering Agrochemical Division, Special Fertilizer Group, Berlin (FRG), March 14–16, 1985, 81–88.

Aziz E.E., El-Ashry S.M., 2009. Efficiency of slow release urea fertilizer on herb yield and essential oil production of lemon balm (Melissa officinalis L.) plant. Am.-Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 5 (2), 141–147.

Bağdat R.B., Coşge B., 2006. The essential oil of lemon balm (Melissa officinalis L.), its components and using fields. J. Fac. Agric., OMU 21 (1), 116–121.

Bona da Silva C. de, Guterres S.S., Weisheimer V., Schapoval E.E.S., 2008. Antifungal activity of the lemongrass oil and citral against Candida spp. Braz. J. Infect. Dis., 12 (1), 63–66.

Chavan M.J., Wakte P.S., Shinde D.B., 2010. Analgesic and anti-inflammatory activity of Caryophyllene oxide from Annona squamosa L. bark. Phytomedicine 17, 149–151.

Czuba R., 1993. Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Część I. Reakcja roślin na dolistne stosowanie azotu. Rocz. Glebozn. 44 (3/4), 69–78.

Czuba R., 1996. Celowość i możliwość uzupełniania niedoborów mikroelementów u roślin. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol., 434, 55–64.

Farmakopea Polska VIII. 2008. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.

Kocoń A., 2010. The effect of foliar or soil top-dressing of urea on some physiological processes and seed yield of faba bean. Pol. J. Agron. 3, 15–19.

Król B., 2010. Melisa lekarska (Melissa officinalis L.). W: B. Kołodziej (red.), Uprawa ziół. PWRiL, Warszawa.

Krzywy E., 2007. Żywienie roślin. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin.

Leite M.C.A., Brito Bezerra A.P. de, Sousa J.P. de, Sarmento Guerra F.Q., Oliveira Lima E. de, 2014. Evaluation of antifungal activity and mechanism of action of citral against Candida albicans. Evid.-Based Compl. Alt. Med., http://dx.doi.org/10.1155/2014/378280.

Moqbeli E., Fathollahi S., Olfati J.-A., Reyvast G.-A., Hamidoqli Y., Bakhshi D., 2011. Investigation of soil condition on yield and essential oil in lemon balm. South West. J. Hortic. Biol. Environ. 2 (1), 87–93.

Nurzyńska-Wierdak R., 2012. Sweet basil essential oil composition: relationship between cultivar, foliar feeding with nitrogen and oil content. J. Essent. Oil Res. 24 (3), 217–227.

Nurzyńska-Wierdak R., Bogucka-Kocka A., Szymczak G., 2014. Volatile constituents of Melissa officinalis L. leaves depending on plant age. Nat. Prod. Commun. 9 (5), 703–706.

Nurzyńska-Wierdak R., Borowski B., Dzida K., 2011. Yield and chemical composition of basil herb depending on cultivar and foliar feeding with nitrogen. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10 (1), 207–219.

Ozturk A., Unlukara A., Ipek A., Gurbuz B., 2004. Effects of salt stress and water deficit on plant growth and essential oil content of lemon balm (Melissa officinalis L.). Pak. J. Bot. 36 (4), 787–792.

Patora J., Majda T., Góra J., Klimek B., 2003. Variability in the content and composition of essential oil from lemon balm (Melissa officinalis L.) cultivated in Poland. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 60 (5), 395–400.

Saddiq A.A., Khayyat S.A., 2010. Chemical and antimicrobial studies of monoterpene: Citral. Pestic. Biochem. Phys. 98, 89–93.

Sari A.O., Ceylan A., 2002. Yield characteristics and essential oil composition of lemon balm (Melissa officinalis L.) grown in the Aegean region of Turkey. Turk. J. Agric. For. 26, 217–224.

Silva S. da, Alice Sato A., Salgueiro Lagea C.L., Silva San Gilc R.A. da, Almeida Azevedoc D. de, Esquibel M.A., 2005. Essential oil composition of Melissa officinalis L. in vitro produced under the influence of growth regulators. J. Braz. Chem. Soc. 16 (6B), 1387–1390.

Sodré A.C.B., Luz J.M.Q., Haber L.L., Marques M.O.M., Rodrigues C.R., Blank A.F., 2012. Organic and mineral fertilization and chemical composition of lemon balm (Melissa officinalis) essential oil. Braz. J. Pharm. 22 (1), 40–44.

Steward A.J., Chapman W., Jenkins G.I., Graham I., Martin T., Crozier A., 2001. The effect of nitrogen and phosphorus deficiency on flavonol accumulation in plant tissues. Plant Cell Environ. 24, 1189–1197

Szewczuk C., 2009. Wpływ dolistnego dokarmiania tytoniu na plony i jakość liści. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64 (1), 46–51.

Wójcik P., 1998. Pobieranie składników mineralnych przez nadziemne części roślin z nawożenia pozakorzeniowego. Post. Nauk Roln. 1, 49–64.

Van Den Dool H., Kratz P.D., 1963. A generalization of the retention index system including linear temperature programmed gas-liquid partition chromatography. J. Chromat. 11, 463–471.

Zhao W.Y., Xu S., Li J.L., Cui L.J., Chen Y.N., Wang J.Z., 2008. Effects of foliar application of nitrogen on the photosynthetic performance and growth of two fescue cultivars under heat stress. Biol. Plant. 52 (1), 113–116.
Pobierz

Opublikowane
2015-09-17RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
GRAŻYNA ZAWIŚLAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>