Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ technologii uprawy na barwę miąższu surowych bulw ziemniaka

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Experimental Station for Cultivar Assessment of Central Crop Research Center Uhnin, 21-211 Dębowa Kłoda, Poland

BARBARA SAWICKA

University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

BARBARA KROCHMAL-MARCZAK

Department of Plant Production and Food Safety, Stanisław Pigoń State Higher Vocational School in Krosno, Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno


Abstrakt

Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2014‒2016 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Uhninie (51°34’, 23°02’E), na glebie płowej, lekko kwaśnej. Eksperyment wykonano metodą podbloków losowanych, w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany ziemniaka (‘Vineta’ i ‘Satina’), zaś czynnik II rzędu stanowiło sześć technologii uprawy: A – z zastosowaniem fungicydów do zwalczania zarazy ziemniaka, technologie: B, C, D, E – z aplikacją efektywnych mikroorganizmów oraz technologia F – bez stosowania fungicydów i efektywnych mikroorganizmów, jako obiekt kontrolny. Zakres badań obejmował ocenę barwy miąższu bulw surowych. Do oznaczenia barwy ziemniaka surowego zastosowano metodę kolorymetrii trójchromatycznej z wykorzystaniem spektrofotometru Konica Minolta CM‒5. Pomiar barwy bulw surowych przeprowadzono w systemie CIEL*a*b*. Technologia uprawy z aplikacją fungicydów przyczyniła się istotnie do zmiany jasności barwy miąższu bulw surowych, w stosunku do technologii (D), gdzie do zaprawiania, a także w czasie wegetacji stosowano efektywne mikroorganizmy. Właściwości genetyczne badanych odmian determinowały zarówno jasność barwy, jak i jej współrzędne trójchromatyczne.

Słowa kluczowe:

efektywne mikroorganizmy, wyciągi roślinne, fungicydy, ziemniak, ciemnienie miąższu bulw

Brainard D.H., Cottaris N.P., Radonji A., 2018. The perception of color and material in naturalistic tasks, http://dx.doi.org/10.1101/288662 [access 01.04.2018].

Derda M., Hadaś E., Thiem B., Wojt W.J., Wojtkowiak-Giera A., Cholewiński M., Skrzypczak L., 2012. Tanacetum vulgare L. jako roślina o potencjalnych właściwościach leczniczych w Acanthamoeba keratitis [Tanacetum vulgare L. as a plant with potential medicinal properties for Acanthamoeba keratitis]. Now. Lek. 81(6), 620‒625.

Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K., 2003. Optical colour measurement of potato products. Acta Hortic. 600, 717‒722.

Hussein S.M., Jaswir I., Jamal P., Othman R., 2014. Carotenoid Stability and Quantity of Different Sweet Potato Flesh Colour over Postharvest Storage Time. Adv. Environ. Biol. 8(3), 667‒671.

ISO 10694: 1995. Soil quality – Determination of organic and total carbon after dry combustion (elemental analysis).

ISO 10390: 2005. Soil quality ‒ Determination of pH. https://www.sis.se/api/document/preview/905787/

Jakubowski T., Wrona P., 2012. Wpływ promieniowania mikrofalowego na ciemnienie miąższu bulw ziemniaka [Influence of microwave radiation on flesh potato]. Acta Sci. Pol., Technica Agraria 11(3‒4), 55‒63.

Janas R., 2009. Possibilities of using effective microorganisms in organic crop production systems. Probl. Agric. Eng. 3, 111‒119.

Kaczmarek Z., Jakubus M., Grzelak M., Mrugalska L., 2008. Impact of the addition of various doses of Effective Microorganisms to arable-humus horizons of mineral soils on their physical and water properties. J. Res. Applic. Agric. Eng. 53, 118–121.

Khayatnezhad M., Shahriari R., Gholamin R., Jamaati-e-Somarin S., Zabihi-e-Mahmoodabad R., 2011. Correlation and path analysis between yield and yield components in potato (Solanum tu-berosum L.). Middle-East J. Sci. Res. 7, 17–21.

Kidmose U., Hansen M., 1999. The influence of postharvest storage, temperature and duration on quality of cooked broccoli florets. J. Food Qual. 22, 135–146.

Kołodziejczyk M., 2014a. Effectiveness of nitrogen fertilization and application of microbial preparations in potato cultivation. Turk. J. Agric. For. 38, 299–310.

Kołodziejczyk M., 2014b. Effect of nitrogen fertilization and microbial preparations on potato yielding. Plant Soil Environ. 60(8), 379–386.

Korzeniowska K., 2017. Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych zawierających związki fenolowe w rolnictwie ekologicznym [Possibilities of using plant extracts containing phenolic compounds in organic farming]. Przem. Chem. 1(7), 100‒104, http://dx.doi.org/10.15199/62.2017.7.15

Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., 2017. Culinary properties of selected potato cultivars in relation to storage. Pol. J. Commodity Sci. 4 (53), 72‒81.

Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B., 2016. Influence of storage and climatic conditions on the quality tuber flesh potato cultivated in the organic system. Fragm. Agron. 33(2), 44‒54.

Kurkina A.V., Khusainova A.I., Daeva E.D., Kadentsev V.I., 2011. Flavonoids from Tanacetum vulgare flowers. Chem. Nat. Comp. 47(2), 284–285.

Lakshmi T., Goetha R.V., Roy A., Kumar A., 2011. Yarrow (Achillea millefolium Linn.) a herbal medicinal plant with broad therapeutic use – A review. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res. 9(2), 136–141.

Lenartowicz T., 2013. Methodology of economic value analysis of cultivars (WGO). Potato. COBORU, Słupia Wielka, Poland, pp. 34.

Maggio A., Miyazaki S., Veronese P., Fujita T., Ibeas J.I., Damsz B., Narasimhan M.L., Hasegawa P.M., Joly R.J., Bressan R.A., 2002. Does proline accumulation play an active role in stress-induced growth reduction. Plant J. 31, 699–712.

Marszałek K., 2011. Badanie współrzędnych barw filtrów optycznych z pomocą programu MCalc Multilayer Calculation (wersja 4.0.6) [The study of coordinates of optical filter colors with the help of the MCalc Multilayer Calculation program (version 4.0.6)]. AGH, Laboratorium Technologii Cienkowarstwowej, Kraków, 1‒10.

Mesquita V., Queiroz C., 2013. Enzymatic Browning. Biochem. Foods, 387–418.

Nourian F., Ramaswamy H.S., Kushalappa A.C., 2003. Kinetics of quality change associated with potatoes stored at different temperatures. LWT ‒ Food Sci. Technol. 36(1), 49‒65.

Ponzio C., Gols R., Pieterse M.J.C., Dicke M., 2013. Plant-microbe-insect interactions. Ecological and phytohormonal aspects of plant volatile emission in response to single and dual infestations with herbivores and phytopathogens. Funct. Ecol., 27, 587–598.

Pszczółkowski P., Sawicka B., 2018. Effect of the fungicides, microbiological preparations and extracts with herbs on the yield of potato. Fragm. Agron. 35(1), 81‒93, http://dx.doi.org/10.26374/fa.2018.35.08

Rahman M.M., Khan A.A, Ali M.E., Mian I.H., Akanda A.M., Abd Hamid S.B., 2012. Botanicals to Control Soft Rot Bacteria of Potato. Sci World J., article 796472, http://dx.doi.org/10.1100/2012/796472

Ryżak M., Bartmiński P., Bieganowski A., 2009. Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych [Methods for determination of particle size distribution of mineral soils]. Acta Agrophys. 175, 48‒51.

SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT®9.2 User’s Guide. Cary, NC Institute Inc, SAS.

Sawicka B., Dolatowski Z., 2007. Variability of the flesh darkening in tubers of new potato cultivars under the influence of ultrasounds. Probl. Prog. Agric. Sci. 517, 639‒649.

Sawicka B., Skiba D., 2009. Fluctuation of flesh darkening of raw and cooking tubers Helianthus tuberosus L. Annales UMCS, E, Agricultura, 64(2), 15‒22.

Schanda J., 2007. CIE colorimetry. (in:) J. Schanda (ed.), Colorimetry: Understanding the CIE System. Wiley – Interscience. John Wiley & Sons, pp. 459, http://dx.doi.org/10.1002/9780470175637

Shyam N.J., 2010. Colour measurements and modeling. In: N.J. Shyam (ed.), Nondestructive evaluation of food quality – theory and practice. Springer, London–New York, 17–40, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15796-7

Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971‒2010. Ann. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Land Reclam. 46(2), 153‒162.

SWP, 2011. Financial Econometrics Series. https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2011C38_mlg_ks.pdf

Vaitkevičienė N., 2016. The effect of biodynamic preparations on the accumulation of biologically active compounds in the tubers of different genotypes of ware potatoes. Doctoral dissertation. Agricultural Sciences, Agronomy (01A), ASU, Akademija, Kaunas, Lithuania.

Vitalini S., Beretta G., Iriti M., Orsenigo S., Basilico N., Dall’Acqua S., Iorizzi M., Fico G., 2011. Phenolic compounds from Achillea millefolium L. and their bioactivity. Acta Biochim. Pol. 58(2), 203–207.

Wang-Pruski G., Nowak J., 2004. Potato after-cooking darkening. Am. J. Potato Res. 81, 7‒17. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa4069/is_200401/ai_n9402757 [Acess 10.04.2018].

WRB, 2014. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports 106, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2015, http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf

Wojcieszyńska D., Wilczek A., 2006. Phenolic compounds of natural origin. Sci. Technol. 6, 6‒12. https://www.kiosk24.pl/download.html [access 11.04.2018].

Wszelaczyńska E., 2004. Effect of magnesium fertilisation on the content of organic acids and ‘Mila’ potato tuber blackening. Acta Sci. Pol. Agricultura 3(1), 175–186.

Wszelaczyńska E., Wichrowska D., Pińska M., Rogozińska I., 2007. Evaluation of enzymatic browning degree of edible potato tubers induced by herbicides, mechanical damages and storage by means of instrumental and sensory methods. Pol. J. Food Nutrit. Sci. 57(3A), 163‒166.

Yoshi O., 2007. Spectral color measurement. In: Colorimetry: Understanding the CIE System. Ed. by J. Schanda. Wiley – Interscience. A. John Wiley & Sons Inc., 101‒132.

Zarzecka K., Gugała M., 2013. Wpływ użyźniacza glebowego UGmax na plon ziemniaka i jego strukturę [The effects of soil fertilizer UGmax on yield of potato tubers and its structure]. Bull. IHAR 267, 107‒112.

Zgórska K., Grudzińska M., 2012. Changes in selected quality parameters of potato tubers during storage. Acta Agrophys. 19(1), 203–214.


Opublikowane
27-12-2019PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 
Experimental Station for Cultivar Assessment of Central Crop Research Center Uhnin, 21-211 Dębowa Kłoda, Poland
BARBARA SAWICKA 
University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
BARBARA KROCHMAL-MARCZAK 
Department of Plant Production and Food Safety, Stanisław Pigoń State Higher Vocational School in Krosno, Dmochowskiego 12, 38-400 KrosnoLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>