Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wspomnienie. Profesor dr hab. Marek Ćwintal

BARBARA SAWICKA

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Profesor dr hab. Marek Ćwintalnauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek Rady Wydziału Agrobioinżynierii, przewodniczący Komisji Wydziałowej ds. Kadr na Wydziale Agrobioinżynierii i członek Senackiej Komisji ds. Kadr oraz kierownik Zakładu Agrometeorologii w Lublinie – odszedł od nas po długiej chorobie 5 maja 2019 r.

Urodził się 30 grudnia 1956 r. w Solcu nad Wisłą. Tutaj uczył się w szkole podstawowej i liceum, następnie ukończył Pomaturalną Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu, a w 1982 r. studia magisterskie na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR w Lublinie. Pracę doktorską pt. „Plonowanie i jakość dwóch odmian lucerny w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych”, napisaną pod kierunkiem prof. Mieczysława Wilczka, obronił w 1991 r. Rozprawę habilitacyjną pt. „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na samoregulację zagęszczenia, strukturę oraz jakość plonu lucerny mieszańcowej użytkowanej 3- i 4 kośnie” przedstawił w 2000 r., a tytuł profesora otrzymał w 2007 r.

Słowa kluczowe:

Marek Ćwintal

Pobierz

Opublikowane
06-09-2019BARBARA SAWICKA 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>