Wspomnienie. Profesor dr hab. Marek ĆwintalAbstrakt

Profesor dr hab. Marek Ćwintalnauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek Rady Wydziału Agrobioinżynierii, przewodniczący Komisji Wydziałowej ds. Kadr na Wydziale Agrobioinżynierii i członek Senackiej Komisji ds. Kadr oraz kierownik Zakładu Agrometeorologii w Lublinie – odszedł od nas po długiej chorobie 5 maja 2019 r.

Urodził się 30 grudnia 1956 r. w Solcu nad Wisłą. Tutaj uczył się w szkole podstawowej i liceum, następnie ukończył Pomaturalną Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu, a w 1982 r. studia magisterskie na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR w Lublinie. Pracę doktorską pt. „Plonowanie i jakość dwóch odmian lucerny w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych”, napisaną pod kierunkiem prof. Mieczysława Wilczka, obronił w 1991 r. Rozprawę habilitacyjną pt. „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na samoregulację zagęszczenia, strukturę oraz jakość plonu lucerny mieszańcowej użytkowanej 3- i 4 kośnie” przedstawił w 2000 r., a tytuł profesora otrzymał w 2007 r.


Pobierz

Opublikowane : 2019-09-06


SAWICKA, B. (2019). Wspomnienie. Profesor dr hab. Marek Ćwintal. Agronomy Science, 74(2), 5-6. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/1162

BARBARA SAWICKA  barbara.sawicka@up.lublin.pl
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.