Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Pobranie wapnia i magnezu przez chwasty w łanie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej agrotechniki

MAREK GUGAŁA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14

KRYSTYNA ZARZECKA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14

IWONA MYSTKOWSKA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14


Abstrakt

Pracę oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2002–2004 na glebie o składzie piasku gliniastego lekkiego. Porównywano dwa sposoby uprawy roli – tradycyjny  (orka odwrotka + orka przedzimowa + bronowanie + kultywatorowanie + bronowanie) i uproszczony (orka odwrotka + kultywatorowanie) oraz siedem sposobów pielęgnacji z udziałem herbicydów (Plateen 41,5 WG, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC + Atpolan 80 EC, Barox 460 SL, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC + Atpolan 80 EC, obiekt kontrolny). Zawartość wapnia i magnezu w suchej masie chwastów przed zbiorem bulw zależała istotnie od sposobów uprawy, sposobów pielęgnacji i warunków pogodowych. Pobranie tych makroelementów przez chwasty z powierzchni 1 hektara zależało od czynników doświadczenia, biomasy chwastów i ich składu chemicznego.

Słowa kluczowe:

chwasty, wapń, magnez, ziemniak

Abulude F.O., 2005. Nutritional evaluation of aquatic weeds in Nigeria. Electron. J. Environ. Agric. Food Chem. 4(1), 835–840.

Borówczak F., Rębarz K., Grześ S., 2007. Zachwaszczenie ziemniaków w zależności od deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotowego. Prog. Plant Protect/Post. Ochr. Rośl. 47(3), 56–59.

Czuba R., Wróbel S., 1983. Ocena roli chwastów jako konkurentów w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny uprawne. Rocz. Glebozn. 34(3), 175–184.

Duer I., 1986. Skład chemiczny chwastów oraz pobranie składników mineralnych przez chwasty i zboża w zmianowaniach z różnym udziałem zbóż. Pam. Puł. 88, 191–204.

Ekeberg E., Riley H.C.F., 1996. Effect of mouldboard ploughing and direct planting on yield and nutrient uptake of potatoes in Norway. Soil Till. Res. 39, 131–142.

Gruczek T., 2004. Chemiczne i mechaniczne zwalczanie chwastów w ziemniakach oraz wpływ na jakość plonu. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Rośl. 44(2), 715–717.

Gugała M., Zarzecka K., Rymuza K., 2007. Wpływ sposobów uprawy roli i odchwaszczania na plonowanie ziemniaka. Fragm. Agron. 3, 166–173.

Kraska P., Pałys E., 2002. Wpływ systemu uprawy roli oraz nawożenia i ochrony roślin na zachwaszczenie ziemniaka uprawianego na glebie lekkiej. Ann. UMCS, sec. E, Agricultura 57, 27–39.

Kraska P., Pałys E., Kuraszkiewicz R., 2006. Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od systemu uprawy, poziomu nawożenia mineralnego i intensywności ochrony. Acta Agroph. 8(2), 423–433.

Maykuhus F., 1988. Erfahrungen mit Racer bei der Unkrautbekämpfung in Kartoffeln. Kartoffelbau 39(2), 46–48.

Parylak D., 1994. Pobieranie składników pokarmowych przez chwasty i pszenżyto ozime w różnych okresach jego rozwoju. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo, 162, 185–191.

Parylak D., 1996. Konkurencyjne pobieranie składników pokarmowych przez jęczmień jary i chwasty. Fragm. Agron. 4, 68–74.

Pawińska M., 2007. Systemy ochrony ziemniaków przed agrofagami. Fragm. Agron. 4, 82–91.

Sawicka B., Pszczółkowski P., 2003. Próby ograniczenia zachwaszczenia łanu ziemniaka w uprawie pod osłonami. Cz. 3. Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw. Biul. IHAR 228, 233–247.

Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Ścigalska B., Łabza T., Kieć J., Kozłowska A., 1988. Wpływ chwastów na zawartość składników mineralnych w plonie lucerny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 349, 145–151.

Trąba Cz., Wiater J., 2007. Reakcja Chenopodium album na rodzaj nawożenia i gatunek rośliny uprawnej. Ann. UMCS, sec. E, 62, 23–32.

Trąba Cz., Ziemińska M., 1999. Zachwaszczenie zbóż i ziemniaków na bielicowych i brunatnych glebach wytworzonych z piasków w Otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Rośl. 39(1), 238–244.

Urbanowicz J., 2004. Występowanie chwastów w ziemniaku i metody ich zwalczania na terenie Polski. Biul. IHAR 232, 185–191.

Zarzyńska K., Goliszewski W., 2007. Zachwaszczenie plantacji ziemniaka w zależności od systemu uprawy i kompleksu glebowego. Biul. IHAR 246, 95–105.

Pobierz

Opublikowane
18-09-2009MAREK GUGAŁA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14
KRYSTYNA ZARZECKA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14
IWONA MYSTKOWSKA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska 08-110 Siedlce, ul. Prusa 14Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>