Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiany zawartości cukrów w bulwach ziemniaka pod wpływem herbicydu i biostymulatorów

Krystyna Zarzecka

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448

Marek Gugała

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432

Łukasz Domański

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
https://orcid.org/0000-0002-2624-7509


Abstrakt

Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka zebrane z trzyletniego doświadczenia polowego założonego w trzech powtórzeniach metodą split-plot. Pierwszy czynnik stanowiły dwie odmiany jadalne ‘Malaga’ i ‘Oberon’. Drugim czynnikiem było pięć sposobów aplikacji herbicydu i biostymulatorów: 1. obiekt kontrolny – bez herbicydu i biostymulatorów; 2. herbicyd Avatar 293 ZC; 3. herbicyd Avatar 293 ZC i biostymulator PlonoStart; 4. herbicyd Avatar 293 ZC i biostymulator Aminoplant; 5. herbicyd Avatar 293 ZC i biostymulator Agro-Sorb Folium. W świeżej masie bulw oznaczono zawartość cukrów ogółem, cukrów redukujących i sacharozy metodą Schoorla-Luffa. Odmiana ‘Oberon’ zawierała istotnie mniej cukrów ogółem, cukrów redukujących i sacharozy niż ‘Malaga’. Chemiczna regulacja zachwaszczenia nie miała wpływu na zawartość cukrów ogółem, miała tylko aplikacja wymienionych biopreparatów.

Słowa kluczowe:

cukry ogółem, cukry redukujące, odmiany ziemniaka, sacharoza

Bhattacharjee A., Roy T.S., Haque Md.N., Pulok Md.A.I., Rahman Md.M., 2014. Changes of sugar and starch levels in ambient stored potato derived from TPS. Int. J. Sci. Res. Public. 4(11), 1–5.

Beals K.A., 2019. Potatoes, nutrition and health. Am. J. Pot. Res. 96, 102–110. https://doi.org/10.1007/s12230-018-09705-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s12230-018-09705-4

Boguszewska D., 2007. Wpływ niedoboru wody na zawartość wybranych składników chemicznych w bulwach ziemniaka. Żywn. Nauka Technol. Jakość 54, 93–101.

Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Zdziarska T., 2020. Popyt na ziemniaki. Rynek Ziemn. 47, 21–27.

Głosek-Sobieraj M., Cwalina-Ambroziak B., Hamouz K., 2018. The effect of growth regulators and a biostimulator on the health status, yield and yield components of potatoes (Solanum tu-berosum L.). Gesunde Pflanzen 70, 1–11. https://doi.org/10.1007/s10343-017-0407-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s10343-017-0407-7

Grabowska A., Kunicki E., Sękara A., Kalisz A., Wojciechowska R., 2012. The effect of cultivar and biostimulant treatment on the carrot yield and its quality. Veg. Crops Res. Bull. 77, 37–48. https://doi.org/10.2478/v10032-012-0014-1 DOI: https://doi.org/10.2478/v10032-012-0014-1

Grudzińska M., 2012. Wpływ warunków atmosferycznych i przechowalniczych na cechy technolo-giczne ziemniaka w produkcji frytek i chipsów. Biul. IHAR 265, 137–148.

Grudzińska M., Zgórska K., Czerko Z., 2014. Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość cukrów redukujących w bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 577, 43–52.

Grudzińska M., Czerko Z., Wierzbicka A., Borowska-Komenda M., 2016. Zmiany zawartości cu-krów redukujących i sacharozy w bulwach 11 odmian w czasie przechowywania w temperatu-rze 5 i 8°C. Acta Agrophys. 23, 31–38.

Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. Państ. Wyd. Ekonom., War-szawa, 53–55.

Maciejewski T., Michalski T., Bartos-Spychała M., Cieślicki W., 2008. Effect of the application of biostimulator Asahi SL on the yield of potato tubers and their quality. EDITOR: Zbigniew T. Dąbrowski. W: Biostimulators in modern agriculture. Solanaceous Crop. Wieś Jutra, Warsza-wa, 52–61.

Manolov I., Neshev N., Chalova V., 2016. Tuber quality parameter of potato varieties depend on potassium fertilizer rate and source. Agric. Agric. Sci. Proc. 10, 63–66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.09.010

Marcinek J., Komisarek J., 2011. Systematyka gleb Polski. Rocz. Glebozn. 62(3), 5–12.

Nazranov K., Didanova E., Shibzukhov Z.G., Orzalieva M., Nazranov B., 2020. Influence of growth regulators on yield, quality and preservation of potato stubs in the mountain zone of the Kabardino-Balkaria Republic. E3S Web of Conf. 222, 02002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022202002 DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022202002

Nowacki W., 2020. Profesjonalna produkcja ziemniaka. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów, 1–86.

Sawicka B., Pszczółkowski P., 2005. Dry matter and carbohydrates content in the tubers of very early potato varieties cultivated under coverage. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(2), 111–122.

Trawczyński C., 2014. Wpływ biostymulatorów aminokwasowych – tecamin – na plon i jakość ziemniaków. Ziemn. Pol. 3, 29–34.

Trawczyński C., 2020. Wpływ biostymulatorów na plon i jakość bulw ziemniaka uprawianego w warunkach suszy i wysokiej temperatury. Biul. IHAR 289, 11−12. https://doi.org/10.37317/ biul-2020-0017 DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2020-0017

Trawczyński C., 2021. Ocena plonowania i jakości bulw po aplikacji dolistnej krzemu i mikroele-mentów. Agron. Sci. 76(1), 9–20. DOI: https://doi.org/10.24326/as.2021.1.1

Trętowski J., Wójcik R., 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, 1–500.

Wierzbowska J., Cwalina-Ambroziak B., Głosek M., Sienkiewicz S. 2015. Effect of biostimulators on yield and selected chemical properties of potato tubers. J. Elem. 20, 757–768. https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.799 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.799

Wójcik-Stopczyńska B., Grzeszczuk M., Jakubowska B., 2012. Zawartość niektórych składników odżywczych i potencjalnie szkodliwych w ziemniakach jadalnych pochodzących z sieci han-dlowej. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 63(2), 207–212.

www.ipm.iung.pulawy.pl.fert wyszukiwarka-nawozow-wyszukiwanie-IUNG [dostęp: 18.09.2021].

www.gov.pl_web_rolnictwo_wykaz_nawozow Rejestr_NAWOZY_22_06_2021 [dostęp: 18.09.2021].

Zalecenia ochrony roślin na lata 2018/2019. 2018. Wyd. Instytut Ochrony Roślin – Instytut Badaw-czy, Poznań, 1–359.

Zarzecka K., Gugała M., 2018. The effect of herbicides and biostimulants on sugars content in potato tubers. Plant Soil Environ. 64(2), 82–87. https://doi.org/10.17221/21/2018-PSE DOI: https://doi.org/10.17221/21/2018-PSE

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A., Sikorska A., 2017. Effect of herbicides on the content dry matter and sugars in edible potato tubers. Rom. Agric. Res. 34, 371–375.

Zgórska K., 2013. Wykorzystanie ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych. Inż. Przetw. Spoż. 3/4, 5–9.

Zgórska K., Grudzińska M., 2012. Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie prze-chowywania. Acta Agrophys. 19(1), 203–214.

Pobierz

Opublikowane
26-04-2022Krystyna Zarzecka 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
Marek Gugała 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny https://orcid.org/0000-0001-5048-3432
Łukasz Domański 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny https://orcid.org/0000-0002-2624-7509Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>