Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ocena plonowania malin odmian powtarzających owocowanie w zależności od zagęszczenia pędów w rzędach w warunkach Padołu Zamojskiego

Marcin Ciebień

Agrotex Przemysław Adamowicz, Kostry 138B, 21-210 Milanów

Leszek Rachoń

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono ocenę plonowania maliny odmian Polka i Polana w zależności od wariantów zagęszczenia. Analiza obejmowała następujące parametry: plon ogółem owoców (kg) z poletka o powierzchni 5 m2 w latach 2012–2014; średnią masę pojedynczych owoców (g); odgałęzienia boczne owocujące pędu głównego. Doświadczenie założono metodą bloków losowych. Obiektami eksperymentalnymi były dwie odmiany – Polka i Polana – uprawiane w trzech wariantach zagęszczenia: I – malina w naturalnym zagęszczeniu, II – malina w zagęszczeniu zredukowanym o 40%, III – malina w zagęszczeniu zredukowanym o 70%. Stwierdzono istotne różnice w plonie ogólnym malin w poszczególnych latach dla wszystkich wariantów zagęszczenia. Ogólny plon malin był największy przy zagęszczeniu zredukowanym o 40% (14,97 t∙ha–1), istotnie mniejszy przy zagęszczeniu III (14,40 t∙ha–1) – redukcja o 70%, a najmniejszy plon malin odnotowano w ich naturalnym zagęszczeniu zredukowanym o 70% (13,21 t∙ha–1). Średnio w trzyleciu lepiej plonowała odmiana Polana. Najbardziej korzystny dla plonowania malin okazał się 2014 r. Masa pojedynczych owoców malin była największa przy zagęszczeniu zredukowanym o 70%, a najmniejsza przy zagęszczeniu naturalnym. Każdy stopień redukcji zagęszczenia pędów istotnie zwiększał liczbę odgałęzień bocznych.

 

Słowa kluczowe:

malina powtarzająca owocowanie, plon, zagęszczenie

Baranowska A., Zarzecka K., 2013. Opłacalność produkcji malin odmiany Polana. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53(2), 235–239.

Baranowska A., Zarzecka K., 2014. Koszty uprawy malin odmiany Polesie. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Agrobiz. 16(6), 15–19. Bernaciak M., Bil W., Dyguś Sz., Figiel-Kroczyńska M., Krupa-Małkiewicz M., Ochmian I., 2020. Plonowanie i jakość owoców dwóch polskich odmian ma-liny (Rubus idaeus L.) po dolistnym zastosowaniu biostymulatorów. W: Nauki przyrodnicze – flora i fauna. Seria: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Poznań, 26–34.

Bieniasz M., 2015. Nowe technologie w uprawie roślin jagodowych. W: J. Schönthaler (red.), Nowe możliwości w produkcji owoców miękkich. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-nowie Oddział w Radomiu, 5–7.

Buskene L., Uselis N., 2008. The influence of nitro gen and potassium fertilizers on the growth and field of raspberries cv. ‘Polana’. Agron. Res. 6, 27–35.

Ciebień M., Rachoń L., 2021. Warunki meteorologiczne Padołu Zamojskiego i ich wpływ na straty plonu maliny (Rubus idaeus L.) odmian powtarzających owocowanie w zależności od zagęsz-czenia roślin. Agronomy Science, vol. LXXVI (1), 49,66 doi.org/10.24326as.2021.1.4.

Danek J., 2014. Uprawa maliny i jeżyny. Wyd. Hortpress, Warszawa.

Felke M.J., 2001. The role of fruit in the diet. J. Environ. Radioact. 52(2–3), 147–157. https://doi.org/10.1016/s0265-931x(00)00030-8 DOI: https://doi.org/10.1016/S0265-931X(00)00030-8

Grajkowski J., Ochmian I., 2007. Influence of three biostymulants on yielding and fruit quality of three primocane raspberry cultivars. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 6(2), 29–36.

Grzebyk M., Kryński Z., 2011. Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz. 20, 107–118.

Gwozdecki J., 1996. Malina i jeżyna. Zesz. Pomologiczne, Skierniewice, 5–9. Heflebower R., Hunter B., Olsen S., Black B., Alston D., Lindstrom T., 2013. A comparison of 10 fall bearing raspberry cultivars for northern Utah. Horticulture, 01.

Krawiec P., Rybczyński R., 2010. Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających. Acta Agrophys. 16(2), 347–358. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0463.1939.tb06044.x

Król K., Orzeł A., Jagła J., 2008. Ocena dwudziestu odmian maliny i jeżyny w warunkach Polski południowej. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. 16, 125–134.

Konopiński M., Żuber S., 2013. Response of raspberry (Rubus idaeus L.) on soil mulching and foliar nutrition with manganese. Mod. Phytomorphol. 3, 119–124. https://doi.org/10.5281/zenodo.162000

Martin L.W., Nelson E., 1986. Effects of between-row spacing and training method on yield and plant characteristics of mechanically harvested ‘Meeker’ red raspberry. Acta Hort. 183, 167–170. https://doi.org/10.17660/ACTAHORTIC.1986.183.24 DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1986.183.24

Mikos-Bielak M., 2004. Bioregulation of yielding and chemical quality of raspberry as an effect due to Asahi. Bioregulacja plonowania i chemicznej jakości plonu malin jako efekt zastosowania Asahi. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E, Agricultura 59(3), 1471–1479.

Nes A., Hageberg B., Haslestad J., Hagelund R., 2008. Influence of cane density and height on productivity and performance of redraspberry (Rubus idaeus L.) cultivar ‘Glen Ample’. Acta Hort. 777, 231–235. https://doi.org/10.17660/ACTAHORTIC.2008.777.34 DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2008.777.34

Nosecka B. (red.). 2012. Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie. Program Wieloletni 2011–2014. Raport nr 54. IERiGŻ–PIB, Warszawa.

Oliveira P.B., Oliveira C.M., Monteiro A.A., 2004. Pruning date and cane density affect primocane development and yield of ‘Autumn Bliss’ red raspberry. HortScience 39(3), DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI.39.3.520

–524.

Oliveira P.B., Silva M.J., Ferreira R.B., Oliveira C.M., Monteiro A.A., 2007. Dry matter partition-ing, carbohydrate composition, protein reserves and fruiting in ‘Autumn Bliss’ red raspberry vary in response to pruning date and cane density. Hortiscience 42, 77–82. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI.42.1.77

Qydvin J., 1986. The Gjerde method for training raspberry. Effect of increasing cane number and cane height. Acta Hort. 183, 173–174. DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1986.183.25

Paszko D., Krawiec P., Pawlak J., Wróblewska W., 2017. Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wy-branego gospodarstwa. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. 19(3), 218–223.

Rebandel Z., Przypiecka M., Cofta H., 1992. Wpływ nawadniania na wzrost i plonowanie maliny odmiany Norna. Pr. Inst. Sad. Ser. C. 115–116(3–4), 69–70.

Rolbiecki S., Rolbiecki R., Rzekanowski C., 2005. Nawadnianie jako czynnik przeciwdziałającym skutkom posuch w uprawie maliny na glebie piaszczystej. Woda, Śr., Obsz. Wiej. 5(14), 243–260.

Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971-2000.Acta Agroph. 3(1), 171-177.

Sønsteby A., Heide O.M., 2012. Effects of photoperiod and temperature on growth, flowering and fruit yield in annual-fruiting red raspberry cultivars (Rubus idaeus L.). Europ. J. Hort. Sci. 77 (3), 97–108.

Szewczuk Cz., Sugier D., Sugier P., 2006. Możliwość uprawy roślin przemysłowych w regionie zamojskim z uwzględnieniem warunków siedliskowych. Acta Agrophys. 8(2), 489–499.

Vanden Heuvel J.V., Proctor J., Sullivan J.A., 2000. Trellising system and cane density affect yield and fruit quality of red raspberry. Hortscience 35(7), 1215–1219. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.35.7.1215 DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI.35.7.1215

Waśkiewicz A., 2010. Jakość żywienia i poziom wiedzy zdrowotnej u młodych Polaków – badania WOBASZ. Probl. Hig. Epidemiol. 91(2), 233–237.

Woś A., 2001. Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Zorenc Z., Verberic R., Koron D., Mikulic- Petkovsek M., 2017. Impact of raspberry (Rubus idaeus L.) primocane tipping on fruit yield and quality. Not. Bot. Horti Agrobot. Cluj-Napoka 45(2), 417–424. https://doi.org/10.15835/nbha45210876 DOI: https://doi.org/10.15835/nbha45210876

Pobierz

Opublikowane
26-09-2023Marcin Ciebień 
Agrotex Przemysław Adamowicz, Kostry 138B, 21-210 Milanów
Leszek Rachoń 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>