Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Skład chemiczny bulw ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji

ARTUR MAKAREWICZ

Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

ANNA PŁAZA

Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

BARBARA GĄSIOROWSKA

Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2006–2009 mające na celu określenie wpływu biomasy wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią i pozostawionych do wiosny w formie mulczu na skład chemiczny bulw ziemniaka uprawianego w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I – nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka, nostrzyk biały – mulcz, nostrzyk biały + życica westewoldzka – mulcz, życica westrwoldzka – mulcz. II – systemy produkcji: integrowany i ekologiczny. Bezpośrednio po zastosowaniu nawożenia wsiewkami międzyplonowymi uprawiano ziemniak na cele jadalne. W bulwach ziemniaka oznaczono zawartość suchej masy, skrobi, witaminy C oraz cukrów redukujących i sumy cukrów. Zawartość suchej masy, skrobi i witaminy C była wyższa, a zawartość cukrów redukujących i sumy cukrów niższa w bulwach ziemniaka nawożonego biomasą wsiewek międzyplonowych. Ziemniaki uprawiane w integrowanym systemie produkcji zawierały więcej suchej masy, skrobi i witaminy C, a mniej cukrów redukujących i sumy cukrów niż ziemniaki uprawiane w ekologicznym systemie produkcji. Najkorzystniejszy skład chemiczny odnotowano w bulwach ziemniaka nawożonego mieszanką nostrzyka białego z życicą westerwoldzką zarówno przyoraną jesienią, jak i pozostawioną do wiosny w formie mulczu w integrowanym systemie produkcji.

Słowa kluczowe:

ziemniak, skład chemiczny bulw, nawożenie wsiewką międzyplonową, mulcz, systemy produkcji

Bernard E., Larkin R.P., Tavantiz S., Erich M.S., Alyokhin A., Gross S.D., 2014. Rapeseed rotation, compost and biocontrol amendments reduce soilborne diseases and increase tuber yield in organic and conventional potato production systems. Plant and Soil 374(1–2), 611–627.

Boligłowa E., Gleń K., 2003. Yielding and quality of potato tubers depending on the king of organic fertilization and tillage method. EJPAU, Agronomy 6, 1, www.ejpau.media.pl.

Ceglarek F., Płaza A., 2000. Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi na jakość bulw ziemniaka jadalnego w rejonie Siedlec. Biul. IHAR 213, 109–116.

Ceglarek F., Płaza A., Buraczyńska D., Jabłońska-Ceglarek R., 1998. Alternatywne nawożenie organiczne ziemniaka jadalnego w makroregionie środkowo-wschodnim. Cz. II. Wartość odżywcza i konsumpcyjna ziemniaka. Rocz. Nauk Rol., ser. A, 113, 3–4, 189–201.

Dzienia S., Szarek P., Pużyński S., 2004. Plonowanie i jakość bulw ziemniaka w zależności od systemu uprawy roli i rodzaju nawożenia organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 500, 235–241.

Granstedt A., Kjellenberg L., Rożmila P., 1997. Long – term field experiment in Sweden: Effects of organic and inorganic fertilizers on soil fertility and crop quality. Agricultural Production and Nutrition. Proceeding of a Conference in Boston, MA, USA, 19–21 March 1997, 79–90.

Grześkiewicz H., Trawczyński C., 1997. Poplony ścierniskowe jako nawóz organiczny w uprawie ziemniaków. Biul. Inst. Ziemn. 48, 73–82.

Hamouz K., Lachman J., Dvořǎk P., Pivec V., 2005. The effect of ecological growing on the potatoes yield and quality. Plant Soil Environ. 51, 397–402.

Hamouz K., Lachman J., Dvořǎk P., Duškova O., Čižek M., 2007. Effect of conditions of locality, variety and fertilization on the content of ascorbic acid in potato tubers. Plant Soil Environ. 53, 252–257.

Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kiełbasa S., 2007. Plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Fragm. Agron. 2(94), 142–150.

Kołodziejczyk M., Szmigiel A., 2012. Skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw ziemniaka w zależności od terminu i stopnia redukcji powierzchni asymilacyjnej liści. Fragm. Agron. 29(3), 88–94.

Larkin R.P., Tavantiz S., 2013. Use of biocontrol organisms and compost amendments for improved control of soilborne diseases and increased potato production. Am. J. Pot. Res. 90(3), 261–270.

Leszczyński W., 2002. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 489, 47–64.

Makaraviciute A., 2003. Effect of organic and mineral fertilizers on the yield and quality of different of potato varietes. Agron. Res. 1(2), 197–209.

Molina O.I., Tenuta M., Hadrami A., Buckley K., Cavers C., Daayf F., 2014. Potato elary dying and yield responses to compost, green manure, seed meal and chemical treatments. Am. J. Pot. Res. 91(4), 414–428.

Peshin A., Singh B., 1999. Biochemical composition of potato tubers as influenced by higher nitrogen application. J. Indian Potato Assoc. 26(3–4), 145–147.

Płaza A., 2004. Skład chemiczny bulw ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego nawożenia organicznego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(3), 1327–1334.

Płaza A., Ceglarek F., 2009. Tuber quality of edible potato fertilized with catch crops and barley straw. AnnalesUMCS, sec. E, Agricultura 64 (3), 79–91.

Redulla C.A., Davenport J.R., Evans R.G., Hattendorf M.J., Alva A.K., Boydston R.A., 2005. Relating potato yield and quality to field scale variability in soil characteristics. Am. J. Potato Res. 79(5), 317–323.

Rembiałowska E., 2002. Wpływ ekologicznej metody uprawy na zawartość azotanów i azotynów w ziemniakach i wybranych warzywach. Rocz. AR w Poznaniu 31(1), 429–433.

Reust W., Neyroud J.A., Dutoid J.P., 1999. Potato fertilization in integrated farming system. 14th Triennial Conference of the EAPR. Sorrento, Italy, 2–7 May 1999, 259–260.

Salem M.A., Al-zayadneh W., Jaleel C.A., 2010. Effects of compost interaction on the alteration in mineral biochemistry, growth, tuber quality and production of solanum tuberosum. Fron. Agric. China 4(2), 170–174.

Sawicka B., Kuś J., 2002. Zmienność składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego system produkcji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 489, 273–282.

Smith O., 2007. Potato quality. Am. J. Potato Res. 28(10), 732–737.

Weber L., Putz B., 1999. Vitamin C content in potato. Proceding 14th Triennial Conference of the EAPR. Sorrento, Italy, 2–7 May 1999, 230–231.

Warman P.R., Havard K.A., 1998. Yield, vitamin and mineral contents of organically and conventionally grown potatoes and seed corn. Agric. Ecosyst. Environ. 68(3), 207–216.

Wszelaczyńska E., Janowiak J., Spychaj-Fabisiak E., Pińska M., 2007. Wpływ nawożenia na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka odmiany Bila. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(4), 91–96.

Zarzyńska K., Goliszewski W., 2006. Uprawa ziemniaka w systemie ekologicznym i integrowanym a jakość plonu bulw. Pam. Puł. 142, 617–626.

Zarzyńska K., Wroniak J., 2008. Różnice w składzie chemicznym bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym w zróżnicowanych warunkach klimatyczno- -glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 530, 249–257.
Pobierz

Opublikowane
25-09-2015ARTUR MAKAREWICZ 
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
ANNA PŁAZA 
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
BARBARA GĄSIOROWSKA 
Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>