Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Konserwująca uprawa roli oraz międzyplony jako czynniki kształtujące plon ziarna pszenicy jarej odmiany Zebra uprawianej w monokulturze

PIOTR KRASKA

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Schemat doświadczenia założonego na glebie rędzinowej metodą split-plot w czterech powtórzeniach uwzględniał uprawę płużną (A), uprawę konserwującą prowadzoną dwoma sposobami: z jesiennym talerzowaniem międzyplonów (B) oraz z wiosennym ich talerzowaniem (C). Jednocześnie zastosowano cztery sposoby regeneracji stanowiska w monokulturze pszenicy jarej w postaci wsiewek międzyplonowych koniczyny czerwonej (b) i życicy westerwoldzkiej (e) oraz międzyplonów ścierniskowych facelii błękitnej (c) i gorczycy białej (d). Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez międzyplonów (a). Plon ziarna pszenicy jarej uzyskany w obiektach uprawy płużnej był istotnie większy niż w obydwu wariantach uprawy konserwującej. W obiektach z międzyplonami ścierniskowymi stwierdzono istotnie większy plon ziarna niż na poletkach z życicą westerwoldzką, gdzie plon był najmniejszy. Stwierdzono również tendencję tworzenia większego plonu ziarna w obiektach z koniczyną czerwoną, gorczycą białą i facelią błękitną w porównaniu z obiektem kontrolnym bez międzyplonów.

Słowa kluczowe:

uprawa roli, międzyplony, pszenica jara, plon ziarna, monokultura

Andrzejewska J., 1999. Międzyplony w zmianowaniach zbożowych. Post. Nauk Roln., 1, 19-31.

COBORU, 2001. Lista odmian roślin uprawnych. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka.

Derpsch R., 2001. Conservation tillage, no-tillage and related technologies. [W:] Conservation Agriculture, A WorldWide Challenge. Proceedings of the First World Congress on Conservation Agriculture of FAO-ECAF, Madrid, Spain, 1–5 October 2001, 1, 161–170.

Dzienia S., Boligłowa E., 1993. Rola mulczowania w podnoszeniu żyzności i urodzajności gleby. Post. Nauk Roln., 1, 107–111.

Dzienia S., Zimny L., Weber R., 2006. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragm. Agron., 2, 227–241.

Frant M., Bujak K., 2007. Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomów nawożenia mineralnego na plonowanie pszenicy jarej. Fragm. Agron., 1, 49–57.

Hansen E.M., Kristensen K., Djurhuus J., 2000. Yield parameters as affected by introduction or discontinuation of catch crop use. Agron. J., 92, 909–914.

Holland J.M., 2004. The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agric. Ecosys. Environ., 103, 1–25.

Höppner F., Zach M., Sommer C., 1995. Conservation tillage – a contribution to soil protection – effects on plant yields. Konf. Nauk. „Siew bezpośredni w teorii i praktyce”, Szczecin Barzkowice, 12 czerwca, 151–157.

Jaskulski D., 2004. Wpływ wsiewek międzyplonu na produkcyjność ogniwa jęczmień jary – pszenica ozima. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 143–150.

Jaskulski D., Tomalak S., Rudnicki F., 2000. Regeneracja stanowiska po pszenicy ozimej dla jęczmienia jarego przez rośliny międzyplonu ścierniskowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 470, 49–57.

Kuraszkiewicz R., 2004. Następczy wpływ wsiewek międzyplonowych na plonowanie jęczmienia jarego na glebie lekkiej. Annales UMCS, sec. E, 59, 4, 1815–1821.

Kuś J., Jończyk K., 2000. Regenerująca rola międzyplonów w zbożowych członach zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 470, 59–65.

Kwiatkowski C., 2009. Studia nad plonowaniem jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w płodozmianie i monokulturze. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie, 336, 5–117.

Lewan E., 1994. Effects of a catch crop on leaching of nitrogen from a sandy soil: Simulations and measurements. Plant Soil, 166, 137–152.

Małecka I., Blecharczyk A., 2002. Wpływ systemów uprawy roli na plonowanie zbóż i właściwości gleby. Pr. Kom. Nauk Rol. Kom. Nauk Leśn. PTPN, 93, 79–87.

Pabin J., Włodek S., Biskupski A., 2007. Wpływ różnych sposobów mulczowania na wilgotność gleby i plony roślin w zmianowaniu. Fragm. Agron., 1, 199–205.

Parylak D., 1998. Międzyplony ścierniskowe jako czynnik regeneracyjny w monokulturze pszenżyta ozimego uprawianego na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 460, 709–718.

Radomski Cz., 1987. Agrometeorologia. PWN, Warszawa.

Smagacz J., 2006. Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli. Prob. Inż. Rol., 1, 55–62.

Szafrański W., Kulig B., 2001. Plonowanie pszenicy jarej i zawartość azotu mineralnego w glebie w zależności od terminu zaorania biomasy międzyplonów oraz nawożenia azotem. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 373, Sesja Naukowa, 76, 267–272.

Tebrügge F., 2001. No-tillage visions – protection of soil, water and climate and influence on management and farm income. [W:] Conservation Agriculture, A WorldWide Challenge. Proceedings of the First World Congress on Conservation Agriculture of FAO-ECAF, Madrid, Spain, 1–5 October 2001, 1, 303–316.

Wanic M., Kostrzewska M.K., Jastrzębska M., Brzezin G.M., 2004. Rola wsiewek międzyplonowych w regulacji zachwaszczenia jęczmienia jarego w płodozmianach zbożowych. Fragm. Agron., 1, 85–102.

Weber R., 2002. Wpływ uprawy zachowawczej na ochronę środowiska. Post. Nauk Rol., 1, 57–67.

Weber R., 2010. Wpływ okresu stosowania systemów bezpłużnych na właściwości gleby. Post. Nauk Rol., 1, 63–75.

Wesołowski M., Kwiatkowski C., 2000. Plonowanie i zachwaszczenie mieszanek międzyodmianowych jęczmienia jarego w kilkuletniej monokulturze. Rocz. AR Pozn. 325, Rolnictwo, 58, 135–144.

Woźniak A., 2004. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w różnych zmianowaniach. Zesz. Nauk. AR Wroc. 487, Rolnictwo 85, 219–227.

Zimny L., 1999. Uprawa konserwująca. Post. Nauk Rol., 5, 41–52.
Pobierz

Opublikowane
13-01-2011PIOTR KRASKA 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>