Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ metod zwalczania zachwaszczenia ziemniaka i warunków meteorologicznych na kształtowanie struktury plonu bulw

PIOTR BARBAŚ

Department of Agronomy Potato, Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Branch Jadwisin, Szaniawskiego 15, 05-140 Serock

BARBARA HELENA SAWICKA

Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2007–2009 w zakładzie doświadczalnym IHAR-PIB w Jadwisinie na glebie płowej, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany ziemniaka: ‘Irga’ i ‘Fianna’, czynnik II rzędu stanowiły sposoby regulacji zachwaszczenia: (1) obiekt kontrolny − bez chemicznej ochrony; (2) ekstensywne zabiegi mechaniczne, (co 2 tygodnie) od posadzenia aż do zwarcia rzędów; (3) Sencor 70 WG – 1 kg∙ha–1 przed wschodami ziemniaka; (4) Sencor 70 WG – 1 kg∙ha–1 + Titus 25 WG – 40 g∙ha–1 + Trend 90 EC − 0,1% przed wschodami ziemniaka; (5) Sencor 70 WG − 0,5 kg∙ha–1 po wschodach ziemniaka; (6) Sencor 70 WG − 0,3 kg∙ha–1 + Titus 25 WG – 30 g∙ha–1 + Trend 90 EC − 0,1% po wschodach ziemniaka; (7) Sencor 70 WG − 0,3 kg∙ha–1 + Fusilade Forte 150 EC – 2 dm∙ha–1 po wschodach ziemniaka; (8) Sencor 70 WG − 0,3 kg∙ha–1 + Apyros 75 WG 26,5 g∙ha–1 + Atpolan 80 SC – 1 dm∙ha–1 po wschodach ziemniaka. Do opryskiwania roślin herbicydami zużywano 300 dm∙ha–1 wody. Zbiór bulw przeprowadzono w fazie dojrzałości technicznej ziemniaka. Podczas zbiorów pobrano próby bulw z każdego poletka w celu oceny struktury plonu. Odmiana ‘Fianna’ odznaczała się korzystniejszą strukturą plonu, charakteryzującą się największym udziałem bulw dużych, w ogólnej ich masie. Najkorzystniejszą strukturę masy bulw zapewniała pielęgnacja mechaniczno-chemiczna z wniesieniem preparatu Sencor przed wschodami ziemniaka, gdyż dała największy udział bulw dużych w plonie, tj. o średnicy 50–60 i >60 mm, w stosunku do obiektu kontrolnego. Warunki termiczno-wilgotno- ściowe wywarły istotny wpływ na strukturę plonu bulw ziemniaka.

Słowa kluczowe:

ziemniaki, odmiany, metody zwalczania chwastów, herbicydy, sadzeniaki, warunki meteorologiczne

Abdrabbo M.A.A., Khalil A.A., Hassanien M. K. K., Abou-Hadid A.F., 2010. Sensitivity of potato yield to climate change. J. Appl. Sci. Res. 6(6), 751–755.

Bajat B., Blagojević D., Kilibarda M., Luković J., Tošić I., 2015. Spatial analysis of the temperature trends in Serbia during the period 1961–2010. Theor. Appl. Climatol. 121, 289–301.

Baranowska A,. 2018. Impact of growth biostimulators and herbicide on edible potato yield. Acta Agrophys. 25(4), 385–396, http://doi.org/10.31545/aagr/99211

Baranowska A., Mystkowska I., Zarzecka K., Gugała M., 2016. Efficacy of herbicides in potato crop. J. Ecol. Eng. 17(1), 82–88.

Barić K., Ostojić Z., 2013. Zaštita krumpira od korova. Glasllo Blljne Zaštlte 13(4), 272–281.

Brouwer C., Heibloem M., 1986. Irrigation water management, irrigation water needs. Training Manual 3. FAO Natural Resources Management and Environment Department, Rome.

Cavalieri A., Paolini R., Mirabelli C., 2018. Yield and competitive ability in potato cultivars characterised by different developmental timing. Weed Res. 58, 121–130.

Chmura K., Dzieżyc H., Piotrowski M., 2013. Response of medium early, medium late and late potatoes to water factor on wheat and rye soil complexes. Infrastructure Ecol. Rural Areas 2, 103–113.

Correia N.M., Carvalho A.D.F., 2018. Seletividade do herbicida metribuzin para batata em aplicação empré e pós-emergência. Semin., Ciênc. Agrár. 39(3), 963–970.

Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J., 2012. Wieloletnia zmienność sezonowych opadów w Polsce [Multiannual variability of seasonal precipitation in Poland]. Water – Environment – Rural Areas, 12(2), 45–60.

Czernecki B., Miętus M. 2017. The thermal seasons variability in Poland, 1951–2010. Theor. Appl. Climatol. 127, 481–493, http://doi.org/10.1007/s00704-015-1647-z

Dzieżyc H., Chmura K., Dmowski Z., 2012. Determination of the effect of precipitation on the yield of very early and early potatoes in Southern Poland. Water – Environment – Rural Areas 12(2), 133–141.

Fajardo J., Lutaladio N., Larinde L., Rosell C., Barker I., Roca W., Chujoy E., 2010. Quality declared planting material – protocols and standards for vegetatively propagated crops. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Plant Production and Protection, Paper 195. FAO, Rome, 126 pp.

Gawroński S.W., Haderlie L.C., Callihan R.H., Dwelle R.B., 1985. Metribuzin absorption, translocation, and distribution in two potato (Solanum tuberosum) cultivars. Weed Sci. 33, 629–634.

Gildemacher P.R., Demo P., Barker I., Kaguongo W., Woldegiorgis G., Wagiore W.W., Wakahiu M., Leewis C., Struik P., 2009. A description of seed potato systems in Kenya, Uganda and Ethiopia. Am. J. Potato. Res. 86, 373–382.

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., 2013. Ocena skuteczności działania herbicydów i ich wpływ na plon handlowy ziemniaka [Evaluation of herbicide efficiency and their influence on potato marketable yield]. Biul. IHAR 270, 75–84.

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H., 2017. Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego [Impact of herbicides and growth biostimulators on limitation of infestation and on yielding of edible potato]. Fragm. Agron. 34(4), 59–66.

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Dołęga H., 2018a. Occurrence of defects of potato tubers in conditions of application of herbicides and biostimulants. Acta Sci. Pol. Agricultura 17(1), 13–22.

Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Sikorska A., 2018b. Weed infestation and yielding of potato under conditions of varied use of herbicides and biostimulants. J. Ecol. Engin. (PTIE) 19(4), 191–196.

Hirpa A., Meuwissen M.P.M., Tesfaye A., Lommen W.J.M., Lansink A.O., Tsegaye A., Struik P.C., 2010. Analysis of seed potato systems in Ethiopia. Am. J. Potato Res. 87, 537–552.

Kalbarczyk R., 1999. Wpływ czynników agrometeorologicznych na plonowanie ziemniaków w województwie lubelskim. Zesz. Nauk. AR Szczec. 202, Agricultura 79, 91 – 98.

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E., 2009. The needs and deficiency in atmospheric precipitation in cultivated midlate and late potato in Poland. Infrastructure Ecol. Rural Areas 3, 129–140.

Kawakami T., Oohori H., Tajima K., 2015. Seed potato production system in Japan, starting from foundation seed of potato. Breeding Sci. 65, 17–25.

Kleinwechter U., Gastelo M., Ritchie J., Nelson G., Asseng S., 2016. Simulating cultivar variations in potato yields for contrasting environments. Agric. Syst. 145, 51–63.

Klikocka H., Sachajko J., 2011. Comprehensive evaluation of potato and spring triticale cultivation technology. Acta Agrophys. 195(4), 129 pp.

Kołodziej J., Liniewicz K., Bednarek H., 2003. Atmospheric precipitation near Lublin versus rainfall needs of cultivable plants. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sec. E, Agricultura 58, 101–110.

Kołodziejczyk M., 2013. Influence of rainfall and thermal conditions on the yielding of medium late and late cultivars of edible potato. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 3, 1–10.

Koronacki J., Mielniczuk J., 2006. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych [Statistics for students of technical and natural sciences]. WNT, Warszawa, 3rd ed., 491 pp.

Kowalik P.J., Scalenghe R., 2009. Water needs of energy crops – one of the environmental problems of Poland, http://wis.pol.lublin.pl/kongres3/tom3/7.pdf

Kumar R., Bhatia A.K., Singh D., 2017. Efficiency of different herbicides alone and their combination with optimum time of application to control weeds in potato (Solanum tuberosum L.) in Haryana. Bio Sci., Biotech. Res. Asia 14(1), 453–460.

Lipiński W., 2016. Ocena zasobności gleb polski w mikroelementy [Evaluation of Polish soils abundance in microelements]. Zesz. Nauk. AR Wroc. 621, 49–58.

Lisowski J., Borusiewicz A., Puczel B., Kraszewska U., 2015. Porównanie plonowania sześciu wybranych bardzo wczesnych odmian ziemniaka w latach 2013–2014 [Comparison of yield six of some very early potato varieties in 2013–2014]. Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk. 29, 196–209.

Mavromatis T., Stathis D., 2011. Response of the water balance in Greece to temperature and precipitation trends. Theor. Appl. Climatol. 104, 13–24.

Minda T.T., Van der Molena M.K., Struikc P.C., Combed M., Jiméneze P.A., Khanf M.S., Vilà-Guerau de Arellano J., 2018. The combined effect of elevation and meteorology on potato crop dynamics, a 10-year study in the Gamo Highlands, Ethiopia. Agric. Forest Meteorol. 262, 166–177.

Mocek A. (red.), 2015. Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 571 pp.

Mondani F., Golzardi F., Ahmadvand G., Ghorbani R., Moradi R., 2011. Influence of weed competition on potato growth, production and radiation use efficiency. Not. Sci. Biol. 3(3), 42–52.

Muthoni J., Kabira J.N., 2010. Effects of crop rotation on soil macronutrient content and pH in potato producing areas in Kenya, a case study of KARI Tigoni station. J. Soil Sci. Env. Mang. 1, 227–233.

Müller D.R., Bisognin D.A., Andriolo J.L., Morin Junior G.R., Gnocato F.S., 2009. Expressão dos caracteres e seleção de clones de batata nas condições de cultivo de primavera e outono. Ciênc. Rural 39(5), 1237–1334.

Mystkowska I., Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M., 2017a. Weed infestation of potato cultivars depending on weed control methods and weather conditions. Acta Agrophys. 24(1), 111–121.

Mystkowska I., Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M., 2017b. Wpływ herbicydów i ich mieszanin na plonowanie i skuteczność chwastobójczą w uprawie ziemniaka [An effect of herbicides and their mixtures on potato yielding and efficacy in potato crop]. Prog. Plant Prot. 57(1), 21–26.

Nowak L., 1989. Potrzeby opadowe roślin okopowych [Rainfall needs of root crops]. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 343, 27–42.

Pszczółkowski P., Sawicka B., 2003. Próby ograniczenia zachwaszczenia łanu ziemniaka w uprawie pod osłonami Cz. III. Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw. [Attempts to control infestation of potato canopy cultivated under shields. Part III. The effect of weed overgrowth in the stand upon the total and market yield of tubers]. Biul. IHAR 228, 233–247.

Radaković M.G., Tošić I., Bačević N., Mladjan D., Gavrilov M.B., Marković S.B., 2018. The analysis of aridity in Central Serbia from 1949 to 2015. Theor. Appl. Climatol. 133, 887–898.

Radzka E., Gąsiorowska B., Koc G., 2013. Niedobory i nadmiary opadów atmosferycznych w okresie wegetacji zbóż jarych w rejonie Siedlec [Deficiencies and excesses of the at-mospheric precipitation in the growing season of spring cereals in the region of Siedlce]. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 2/I, 147–154.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1900.

Roztropowicz, S. (red.), 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. [Methodics of observation, measurements and sample take ‎in agricultural ‎experiments with potato]. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Oddział w Jadwisinie [Plant Breeding Acclimatization Institute, section Jadwisin], 50‎ pp.

Ryżak M., Bartminski P., Bieganowski A., 2009. Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych [Methods of determination of ‎granulometric ‎distribution of mineral soils]. Acta Agrophys. Theses and Monographs ‎‎175(4), pp. 97.

SAS, I. I. 2008. SAS/STAT®9.2. Users ‎Guide.

Sawicka B., 1994. Effects of application terms of Sencor 70 WP herbicide on salubrity of 44 potato varieties. Part I. Streptomyces spp. infection of potato tubers. Rocz. Nauk Roln. E-24(1/2), 105–115.

Sawicka B., Barbaś P., Kuś J., 2007. Variability of potato yield and its structure in organic and integrated crop production systems, EJPAU 10(1), #02, http://www.ejpau.media.pl/volume10/issue1/art-02.html

Sawicka B., Barbaś P., 2015. Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej [Dependence potato yields on meteorological conditions in selected mesoregions of South-East Polish]. Nauka Przyr. Technol. 9(1), #11, http://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.11

Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal conditions and conditions in Poland in 1971–2010. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 46(2), 153–162.

Tomar S.S., Rajput R.L., Kushwaha H.S., 2008. Effect of weed management practices in potato (Solanum tuberosum L.). Indian J. Weed Sci. 40(3–4), 187–190.

Urrea-Hernandez C., Almekinders C.J.M., Van Dam Y.K., 2016. Understanding perceptions of potato seed quality among small-scale farmers in Peruvian highlands. NJAS – Wageningen J. Life Sci. 76, 21–28.

Wichrowska D., 2008. The effect of herbicides on the yield and structure of potato tubers cultivated in the Kujawsko-Pomorskie region. Ekol. Tech. 16(4), 141–144.

WRB, 2014. World reference database for soil resources, http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf

Yang Z., Zhang Q., Hao X., 2018. Environmental and biological controls on monthly and annual evapotranspiration in China’s Loess Plateau. Theor. Appl. Climatol., http://doi.org/10.1007/s00704-018-2701-4

Zagonel J., Reghyn M.Y., Venâncio W.S., 1999. Avaliação de herbicidas de pós-emergência na cultura da batata. Hortic. Bras. 17(1), 67–69.

Zarzecka K., Gugała M., Dołęga H., 2013. Regulation of weed infestation degree in potato with the use of herbicides. Biul. IHAR 267, 113–120.


Opublikowane
04-12-2019PIOTR BARBAŚ 
Department of Agronomy Potato, Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Branch Jadwisin, Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
BARBARA HELENA SAWICKA 
Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora