Wpływ herbicydów i ich mieszanin na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka jadalnego


Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu stosowanych herbicydów i ich mieszanin na zawartość witaminy C w bulwach trzech odmian ziemniaka jadalnego. Badania polowe zrealizowano w latach 2008–2010 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej – Zawady (52°03'N. 22°33'E) należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Doświadczenie polowe założono w układzie losowych podbloków (split-plot) w trzech powtórzeniach.  Badanymi czynnikami były:  I – trzy odmiany ziemniaka: ‘Cekin’, ‘Satina’ and ‘Tajfun’; II – pięć sposobów pielęgnacji: 1. pielęgnacja mechaniczna – obiekt kontrolny, 2. mechaniczno-chemiczna pielęgnacja – pielegnacja mechaniczna + Command 480 EC (chlomazon 480 g⸱dm–3), 3. mechaniczno-chemiczna pielęgnacja – pielegnacja mechaniczna + Command 480 EC (chlomazon 480 g⸱dm–3) + Dispersion Afalon 450 SC (linuron 450 g⸱dm–3), 4. mechaniczno-chemiczna pielęgnacja – pielegnacja mechaniczna + Stomp 400 SC (pendimethalin 400 g⸱dm–3), 5. mechaniczno-chemiczna pielęgnacja – pielegnacja mechaniczna + Stomp 400 SC (pendimethalin 400 g⸱dm–3) + Dispersion Afalon 450 SC (linuron 450 g⸱dm–3). Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji. Przeprowadzone badania własne wykazały, że zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka kształtowała się na poziomie od 207.5 do 215.8 mg·kg–1 świeżej masy i zależała istotnie od uprawianej odmiany. Stosowane w doświadczeniu herbicydy i ich mieszaniny istotnie wpłynęły na koncentrację witaminy C w bulwach, powodując ich zwiększenie średnio od 3.3 do 10.4 mg·kg–1  świeżej masy w stosunku do obiektu kontrolnego pielęgnowanego wyłącznie mechanicznie. Ponadto warunki meteorologiczne w istotny sposób modyfikowały akumulację witaminy C. Najmniejszą (średnio 186.9 mg·kg–1) zawartość witaminy C otrzymano w ostatnim roku badań wyróżniającym się największą roczną sumą opadów w badanym trzyleciu i średnią temperaturą powietrza wynoszącą 15.6℃.


Słowa kluczowe

witamina C; Solanum tuberosum L.; odmiana; sposoby pielęgnacji

Barbaś P., Sawicka B., 2015. The content of vitamin C in potato tubers depending on different methods of potato production. Biul. IHAR, 278, 39–48.
Correia M., Barroso A., Barroso M., Soares D., Oliveira M.B., Delerue-Matos C., 2010. Contribution of different vegetable types to exogenous nitrate and nitrite exposure. Food Chem. 120, 960–966.
Freitag S., Verrall S.R., Pont S.D.A., McRae D., Sungurtas J.A., Palau R., Hawes C., Alexander C.J., Allwood J.W., Foito A., Stewart D., Shepherd L.V.T., 2018. Impact of conventional and integrated management systems on the water-soluble vitamin content in potatoes, field beans, and cereals. J. Agric. Food Chem. 66(4), 831–841, DOI: 10.1021/acs.jafc.7b03509
Grudzińska M., Zgórska K., 2011. Zmiany zawartości witaminy C (kwasu L-askorbinowego) i związków fenolowych w czasie przechowywania bulw ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 566, 61–68.
Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Baranowska A., 2012. Effectiveness of herbicides in potato cultivation. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 67(4), 45–51.
Hamouz K., Lachman J., Dvořák P., Dušková O., Čížek M., 2007. Effect of conditions of locality, variety and fertilization on the content of ascorbic acid in potato tubers. Plant Soil Environ. 53(6), 252–257.
Janda K., Kasprzak M., Wolska J., 2015. Vitamin C – structure, properties, occurrence and functions. Pom. J. Life Sci. 61(4), 419–425.
Kołodziejczyk M., 2013. Fenotypowa zmienność plonowania, składu chemicznego oraz wybranych cech jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Acta Agrophys. 20(3), 411–422.
Laaniste P., Joudu J., Lohmus A., Jeremejev V., 1999. Mechanical and chemical weed control influence to the potato weediness, yield and quality. Trans. Estonian Agric. Univ. 203, 106–110.
Lachman J., Hamouz K., Orsák M., Pivec V., 2000. Potato tubers as a significant source of antioxidants in human nutrition. Rostl. Výr. 46, 231–236.
Leszczyński W., 2012. Nutrition value of potato and potato products (Review of literature). Biul. IHAR 266, 5–20.
Mazid M., Ali B., Hayat S., Ahmad A., 2010. The effect of 4-chloroindole-3-acetic acid on some growth parameters in mung bean under cadmium stress. Turk. J. Biol. 34, 9–13.
Nara K., Miyoshi T., Honma T., Koga H., 2006. Antioxidative activity of bound-form phenolics in potato peel. Biosci. Biotech. Biochem. 70, 1489–1491.
Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., 1964. Technologia produktów owocowych i warzywnych [Technology of fruit and vegetable products]. PZWiL, Warszawa, 1–634.
Rytel E., Lisińska G., Kozicka-Pytlarz M., 2008. Wpływ sposobu uprawy na jakość konsumpcyjną ziemniaka [The effect of cultivation methods on the quality of potato]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 530, 259–269.
Sawicka B., Kuś J., 2002. Variability chemical composition of potato tubers using ecological and integrated production system. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 489, 273–282.
Sądej W., Przekwas K., Bartoszewicz J., 2004. Zmienność plonu i składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego wieloletniego nawożenia. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(1), 83–92.
Skowera B., 2014. Zmiany warunków hydrotermicznych na obszarze Polski (1971−2010). Fragm. Agron. 31(2), 74–87.
Trawczyński C., 2016. Wpływ odmiany i warunków pogodowych okresu wegetacji na zawartość wybranych składników odżywczych i antyżywieniowych w bulwach ziemniaka [The influence of cultivars and weather conditions of vegetation period on the content of some nutritional and anti-nutritional components in potato tubers]. Acta Agrophys. 23(1), 119–128.
Trętowski J., Wójcik R., 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych [Methodology of agricultural experiments]. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, 1–500.
Wichrowska D., Pobereżny J., 2008. Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka [The effect of chosen factors on vitamin C content in potato tubers]. Ekol. Techn. 16(2), 60–63.
Wierzbicka A., 2011. Some quality characteristics of potato tubers grown in the ecological system depending on irrigation. J. Res. Appl in Agri. Eng. 56(4), 203–207.
Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., 2007. Zawartość kwasu askorbinowego w bulwach ziemniaka odmiany jadalnej Wiking w zależności od sposobów uprawy roli i herbicydów [The ascorbic acid content in table cultivar Wiking of potato tubers depending on soil tillage systems and herbicides]. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2(51), 112–119.

Opublikowane : 2019-12-27


GUGAŁA, M., ZARZECKA, K., & SIKORSKA, A. (2019). Wpływ herbicydów i ich mieszanin na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka jadalnego. Agronomy Science, 74(4), 115-122. https://doi.org/10.24326/as.2019.4.8

MAREK GUGAŁA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland  Polska
KRYSTYNA ZARZECKA 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland  Polska
ANNA SIKORSKA  anna.sikorska@puzim.edu.pl
Department of Agriculture, Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Poland  Polska
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.