Wpływ systemu utrzymania i żywienia loch prośnych na ich behawior okołoporodowy, skład siary i mleka oraz wyniki użytkowości rozpłodowej

MAREK BABICZ

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

KINGA KROPIWIEC

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARCIN HAŁABIS

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem pracy była ocena porównawcza wyników rozrodu oraz behawioru okołoporodowego loch utrzymywanych i żywionych w okresie ciąży w systemie indywidualnym lub grupowym. Obserwacjami objęto lochy mieszańce rasy polskiej białej zwisłouchej oraz naїma (♀ pbz × ♂ naїma). Cechy macierzyńskie loch określono poprzez wartość wybranych wskaźników produkcyjnych oraz za pomocą etogramu, w którym wyróżniono następujące kategorie behawioru: ułożenie lochy, zachowanie pokarmowe, zachowanie wydalnicze, zachowanie eksploracyjne. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji i analiz, lochy prośne utrzymywane i żywione w systemie indywidualnym były poddawane mniejszej liczbie czynników stresogennych niż lochy utrzymywane grupowo, a różnice te były istotne statystycznie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w korzystniejszych wskaźnikach użytkowości rozpłodowej.

Słowa kluczowe:

lochy, użytkowość rozpłodowa, behawior, skład siary i mleka, system utrzymania i żywienia

Baranow-Baranowski S., Bronisz J., 1979. Mineralny skład mleka lochy w różnych okresach laktacji. Rocz. Nauk. Zoot. 6 (1), 17–28.

Boruta O., Jasek S., Gorajewska E., 2009. Zmienność składu chemicznego mleka loch w zależności od rasy, sutka i strony gruczołu mlekowego oraz parametry odchowu prosiąt. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Biol. i Hod. Zw. 572, 9–18.

Grudniewska B., 1998. Hodowla i użytkowanie świń. ART w Olsztynie, Olsztyn 137–139.

Illmann G., Chaloupkova H., Neuhauserova K., 2015. Effect of pre- and post-partum sow activity on maternal behaviour and piglet weight gain 24 h after birth. Appl. Anim. Behav. Sci. 163, 80–88.

Jamróz D., Podkówka W., Chachułowa J., 2009. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. PWN, Warszawa.

Klocek Cz., Koczanowski J., Nowicki J., Kalinowska B., 2005. Poziom aktywności jako wskaźnik komfortu bytowego w chowie świń. Rocz. Nauk. PTZ 1 (3), 555–559.

Kozera W., Karpiesiuk K., Falkowski J., 2009. Wpływ systemu utrzymania i żywienia na behawior świń rosnących, Acta Sci. Pol., Zootechnica 8 (4), 21–32.

Marchev, Y. Szostak, B., 2007. Jałowienie loch w zależności od systemu utrzymania i sezonu, Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 25(2), 27–33.

Nawrocki L., Grela E.R., 2011. Technika i zasady w żywieniu świń. Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań.

Ormian M., Ruda M., 2006. Wpływ liczby świń w kojcu na ich zachowanie się w początkowym okresie tuczu. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 24, 161–168.

Rząsa A., 2007. Wpływ budowy anatomicznej gruczołu sutkowego loch lub zastosowania surowicy anty-h. somnus na wyniki odchowu prosiąt. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu 549, Rozprawy 244.

Walkiewicz A., Stasiak A., Dziura J., Kamyk P., Babicz M., 2004. Zmienność składu chemicznego i koncentracji kwasów tłuszczowych w siarze i mleku loch mieszańców. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72, 2, 49–54.

Więcek J., 2012. Wybrane cechy anatomiczne i behawioralne wykorzystywane w chowie świń. InfoPOLSUS 11, 15, 7–9.
Pobierz

Opublikowane
2016-04-20MAREK BABICZ 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
KINGA KROPIWIEC 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARCIN HAŁABIS 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>