Możliwości zastosowania wybranych gatunków roślin zielarskich przy obiekcie uzdrowiskowymAbstrakt

 

Hortiterapia, forma terapii naturalnej oparta na bezpośrednim kontakcie człowieka z przyrodą, zyskuje obecnie coraz więcej zwolenników. Celem niniejszej pracy było przedstawienie preferencji społecznych dotyczących zastosowania roślin zielarskich w ogrodach przy ośrodkach uzdrowiskowych oraz możliwości wykorzystania ziół w założeniach koncepcyjnych. Praca zawiera także projekt przykładowych rozwiązań małej architektury oraz propozycje wprowadzania przy obiekcie uzdrowiskowym roślin zielarskich. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują na potrzebę większego wykorzystywania roślin leczniczych w kompozycjach ogrodowych przy obiektach uzdrowiskowych.


Słowa kluczowe

ogrody ziołowe; terapie roślinne; rośliny aromatyczne; preferencje społeczne

Edbom-Kolarz A., Marcinkowski J., 2010. Idea rozpropagowania w Polsce szwedzkich ogrodów ziołowych. Hygeia Public Health 45, 1, 40–43.

Górska-Kłęk L., Adamczyk K., Sobiech K., 2009. Hortiterapia – metodą uzupełniającą w fizjoterapii. Fizjoterapia 17 (4), 71–77.

GUS, 2010. Baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (8.11.2011).

Haber Z., 2001. Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.

Kędzia-Kierkus E., 2011. Substancje czynne zawarte w roślinach i wykorzystanie ich w określonych jednostkach chorobowych w szpitalach Bonifratrów. W: Materiały Konferencji „Ziołolecznictwo klasztorne – historia i teraźniejszość”, Opactwo Benedyktynów, Lubiń, 14 maja 2011, 15–16.

Latkowska M.J., 2008. Hortiterapia – rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 525, 229–235.

Latkowska M.J., Miernik M., 2012. Ogrody terapeutyczne – miejsca biernej i czynnej „zielonej terapii”. Architektura 30 (109), 1–7.

Maciaszek J., 2012. Ogród zielny przy szpitalu św. Ducha we Fromborku. Panacea 1 (38), 24–25.

Nowak J., 2008. Terapia ogrodnicza w krajach europejskich. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 525, 271–276.

Olewicz-Cieślak D., Cholewa M., 2012. „Miasto ogród” – historia i teraźniejszość ogrodolecznictwa w szpitalu specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. W: Materiały I Konferencji Ogólnopolskiej „Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych”, Kraków, 15 marca 2012, 7.

Rumińska A., 1983. Rośliny lecznicze. Podstawy biologii i agrotechniki. PWN, Warszawa.

Ulrich R.S., 2001. Effects of healthcare environmental design on medical outcomes. W: A. Diliani (red.), Design and Health: Proceedings of the Second International Conference on Health and Design, Svensk Byggtjanst, Stockholm, Sweden, 49–59.

www.pl.wikipedia.org.

Zaraś-Januszkiewicz E., Wałęza W., Parzeniecka K., 2009. The exploitation of tree therapy recommendation in landscape architecture objects in the environment of psychiatric health care centre on the basis of Tworki mental hospital. Ann. Wars. Univ. Life Sc. – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 30, 217–233.
Pobierz

Opublikowane : 2013-09-26


DZIDA, K., NURZYŃSKA-WIERDAK, R., SMYK, P., & KONOPIŃSKA, J. (2013). Możliwości zastosowania wybranych gatunków roślin zielarskich przy obiekcie uzdrowiskowym. Annales Horticulturae, 23(3), 20-32. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah/article/view/665

KATARZYNA DZIDA  katarzyna.dzida@up.lublin.pl
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin  Polska
RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin  Polska
PAULINA SMYK 
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin  Polska
JOANNA KONOPIŃSKA 
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin  PolskaPrzesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)