Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Reakcja kiłotolerancyjnych odmian rzepaku ozimego na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion

WACŁAW JARECKI

Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-0628-4190

DOROTA BOBRECKA-JAMRO

Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0002-1740-0911


Abstrakt

Celem badań było porównanie plonowania trzech odmian rzepaku ozimego (‘SY Alister F1’, ‘Mentor F1’, ‘Mendelson F1’) wysianych w różnej gęstości (40 i 60 nasion ∙ m–2). Ścisłe doświadczenie polowe zlokalizowano na polu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zwiększenie ilości wysiewu z 40 do 60 nasion · m–2 skutkowało wzrostem obsady roślin na jednostce powierzchni, ale spadkiem liczby łuszczyn na roślinie, liczby nasion w łuszczynie i MTN. Czynniki doświadczenia nie wpływały istotnie na średni plon nasion i wydajność tłuszczu z hektara. Rośliny odmiany ‘Mentor F1’ odznaczyły się dobrą zimotrwałością, ale zawiązały najmniej łuszczyn. Odmiana ‘SY Alister F1’ miała lepsze wschody niż odmiana ‘Mentor F1’ oraz większą zawartość tłuszczu surowego w nasionach w porównaniu z odmianą ‘Mendelson F1’.

Słowa kluczowe:

Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg, Plasmodiophora brassicae Wor., odmiana, gęstość siewu, plon, skład chemiczny nasion

Cichy H., Cicha A., Starzycki M., Rybiński W., 2006. Wpływ obsady roślin na plonowanie rzepaku ozimego. Biul. IHAR 242, 225‒232.

Czarnik M., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Jarecka A., 2015. Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 36, 60‒68, https://doi.org/10.5604/12338273.1195339

Dixon G., 2009. The occurrence and economic impact of Plasmodiophora brassicae and clubroot disease. J. Plant Growth Regul. 28(3), 194‒202, https://doi.org/10.1007/s00344-009-9090-y

Dzieżyc J. (red.), 1989. Potrzeby wodne roślin uprawnych. PWN, Warszawa, ss. 419.

Dzieżyc J., 1993. Czynniki plonotwórcze – plonowanie roślin. PWN, Warszawa–Wrocław, ss. 475.

Howard R.J., Strelkov S.E., Harding M.W., 2010. Clubroot of cruciferous crops – new perspectives on an old disease. Can. J. Plant Pathol. 32(1), 43‒57, https://doi.org/10.1080/07060661003621761

Hurej M., Twardowski J., 2006. Wpływ obsady roślin rzepaku na występowanie fitofagów. Prog. Plant Protect./ Post. Ochr. Roślin. 46(2), 374‒377.

Hurej M., Twardowski J., 2007. Wpływ rozmieszczenia roślin w łanie na występowanie ważniejszych fitofagów rzepaku ozimego. Zesz. Nauk. UP Wroc. Rolnictwo 90(553), 67‒73.

Hwang S.F., Howard R.J., Strelkov S.E., Gossen B.D., Peng G., 2014. Management of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on canola (Brassica napus) in western Canada. Can. J. Plant Pathol. 36(1), 49‒65, https://doi.org/10.1080/07060661.2013.863806

Jajor E., Korbas M., Budka A., 2009. Ograniczanie kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae) w rzepaku ozimym przy użyciu tiofanatu metylu. Prog. Plant Prot. 49(3), 1268‒1272.

Jankowski K., Budzyński W., 2007a. Reakcja różnych form hodowlanych rzepaku ozimego na termin i gęstość siewu. I. Jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie roślin. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 28(2), 177‒194.

Jankowski K., Budzyński W., 2007b. Reakcja różnych form hodowlanych rzepaku ozimego na termin i gęstość siewu. II. Plon nasion i jego składowe. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops. 28(2), 195‒207.

Jankowski K.J., Budzyński W.S., Załuski D., Hulanicki P.S., Dubis B., 2016. Using a fractional factorial design to evaluate the effect of the intensity of agronomic practices on the yield of different winter oilseed rape morphotypes. Field Crops Res. 188, 50‒61, https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.01.007

Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Noworól M., 2013. Reakcja rzepaku ozimego na zróżnicowaną ilość wysiewu nasion w rejonie podkarpackim. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 34(1), 65‒74. DOI, 10.5604/12338273.1083026

Jaskulska I., Jaskulski D., 2011. Wpływ rozmieszczenia roślin na powierzchni pola na plonowanie rzepaku ozimego przy małej jego obsadzie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 559, 87‒96.

Jędryczka M., Korbas M., Jajor E., Danielewicz J., Kaczmarek J., 2013. The occurrence of Plasmodiophora brassicae in agricultural soils in the Wielkopolska region, in 2011‒2012. Prog. Plant Prot. 53(4), 774‒778, http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-023

Korbas M., Jajor E., Budka A., 2009. Clubroot (Plasmodiophora brassicae) – a threat for oilseed rape. J. Plant Prot. Res. 49(4), 446‒451, http://dx.doi.org/10.2478/v10045-009-0071-8

Kwiatkowski C.A., 2012. Response of winter rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg., Sinsk) to foliar fertilization and different seeding rates. Acta Agrobot. 65(2), 161‒170, https://doi.org/10.5586/aa.2012.070

Malarz W., Kozak M., Kotecki A., 2006. Wpływ zagęszczenia roślin w łanie na wysokość i jakość plonu trzech odmian rzepaku ozimego. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 27(2), 299‒310.

Niemczyk H., 2009. Zdolność rzepaku ozimego do wyrównywania plonu z nieobsianej powierzchni ścieżek technologicznych. Fragm. Agron. 26(3), 128‒136.

Perek A., Jajor E., Pieczul K., Świerczyńska I., Korbas M., 2019. Methods of soil sterilization contaminated with spores of Plasmodiophora brassicae, causal agent of clubroot. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Rośl. 59(1), 32‒37, http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-005

Pusz W., 2007. Wpływ zagęszczenia roślin w łanie na stopień porażenia rzepaku ozimego przez grzyby patogeniczne. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Rośl. 47(2), 287‒290.

Różyło K., Pałys E., 2014. New oilseed rape (Brassica napus L.) varieties – canopy development, yield components, and plant density. Acta Agric. Scand. Sect. B – Soil Plant Sci. 64(3), 260‒266, https://doi.org/10.1080/09064710.2014.905625

Święcicki W.K., Surma M., Koziara W., Skrzypczak G., Szukała J., Bartkowiak-Broda I., Zimny J., Banaszak Z., Marciniak K., 2011. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska. Pol. J. Agron. 7, 102‒112.

Wielebski F., 2007a. Reakcja różnych typów odmian rzepaku ozimego na zmienne zagęszczenie roślin w łanie. I. Plon nasion i jego składowe. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 28(2), 209‒226.

Wielebski F., 2007b. Reakcja różnych typów odmian rzepaku ozimego na zmienne zagęszczenie roślin w łanie. II. Jakość plonu nasion. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 28(2), 227‒236.

Wielebski F., Wójtowicz M., 2001. Wpływ gęstości siewu na plon nasion oraz cechy morfologiczne i elementy struktury plonu odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku ozimego. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 22(2), 349‒362.

Wójtowicz M., Jajor E., 2010. Wpływ wybranych czynników technologii produkcji na plony rzepaku ozimego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 50(2), 565‒569.

Wójtowicz M., Jajor E., Wójtowicz A., Korbas M., Wielebski F., 2017. Wpływ gęstości wysiewu nasion i poziomu nawożenia azotem na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego. Fragm. Agron. 34(3), 130–141.

Zhang S., Liao X., Zhang Ch., Xu H., 2012. Influences of plant density on the seed yield and oil content of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Ind. Crop. Prod. 40, 27‒32, https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.02.016

Pobierz

Opublikowane
27-12-2019WACŁAW JARECKI 
Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów https://orcid.org/0000-0003-0628-4190
DOROTA BOBRECKA-JAMRO 
Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów https://orcid.org/0000-0002-1740-0911Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>