Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wodnych wyciągów ze słomy pszenicy ozimej na energię i zdolność kiełkowania odmian pszenicy ozimej i orkiszu ozimego

SYLWIA ANDRUSZCZAK

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

EWA KWIECIŃSKA-POPPE

Wpływ wodnych wyciągów ze słomy pszenicy ozimej na energię i zdolność kiełkowania odmian pszenicy ozimej i orkiszu ozimego

EDWARD PAŁYS

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

PIOTR KRASKA

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13


Abstrakt

W doświadczeniu oceniano wpływ wodnych wyciągów ze słomy pszenicy ozimej na energię i zdolność kiełkowania oraz początkowy wzrost siewek Triticum aestivum L. (odmiany Turnia i Olivin) i Triticum spelta L. (odmiany Schwabenkorn i Spelt I.N.Z.). Wodne wyciągi sporządzono z 2, 4 i 8 g słomy na 100 ml wody destylowanej. Ziarniaki wysiewano do szalek na podłożu z bibuły filtracyjnej i podlewano codziennie wyciągiem o odpowiednim stężeniu. Obiekt kontrolny stanowiły szalki podlewane w tym samym czasie wodą destylowaną.  Wraz ze wzrostem stężenia wodnych wyciągów ze słomy pszenicy ozimej obserwowano istotne zmniejszenie energii i zdolności kiełkowania testowanych odmian. Wyciągi o wyższym stężeniu w istotnie większym stopniu skracały długość korzeni zarodkowych pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkisz. Jednocześnie podlewanie siewek wyciągiem sporządzonym z 2 g słomy na 100 ml wody destylowanej stymulowało wzrost pierwszego liścia w porównaniu z pozostałymi stężeniami i obiektem kontrolnym. Biorąc pod uwagę energię i zdolność kiełkowania porównywanych odmian, najbardziej wrażliwa na wodne wyciągi ze słomy pszenicy ozimej była pszenica orkisz odmiany Spelt I.N.Z.

Słowa kluczowe:

allelopatia, słoma, wyciągi wodne, Triticum aestivum, Triticum spelta

Alam S.M., 1990. Effect of straw extract on the germination and seedling growth of wheat (cv. Pavon). Wheat Inf. Serv., 71, 16–18.

An P., Shibayama H., Taya S., 2002. Difference of allelopathic effects of winter cereal straws of different harvesting years. Report of the Kyushu Branch of the Crop Science Society of Japan, 68, 73–76.

Duer I., 1997. Fitotoksyczność słomy i resztek pożniwnych pszenicy ozimej uprawianej w mono- kulturze. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 452, 59–70.

Dziadowiec H., 1987. Przemiany w glebie słomy zbóż stosowanej jako nawóz organiczny i jej agroekologiczne działanie. Post. Nauk Roln., 4, 39–58.

Guenzi W., McCalla T., 1966. Phenolic acid in oats, wheat, sorghum and corn residues and their phytotoxicity. Agron. J., 58, 303–304.

Kimber R.W., 1973. Phytotoxicity from plant residues. III. The relative effect of toxins and nitrogen immobilization on the germination and growth of wheat. Plant and Soil, 38 (3), 543–555. Kolbe G., Stumpe H., 1975. Nawożenie słomą. PWRiL, Warszawa, 77–85.

Kwiecińska-Poppe E., Kraska P., Pałys E., 2007. Energia i zdolność kiełkowania Triticum aestivum i Hordeum vulgare w zależności od potencjału allelopatycznego wodnych wyciągów z Galium aparine. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62 (2), 168–176.

Ma Y., 2005. Allelopathic studies of common wheat (Triticum aestivum L.). Weed Biol. Manag., 5, 93–104.

Oleszek W., 1996. Allelopatia – rys historyczny, definicje, nazewnictwo. [W:] Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii. IUNG Puławy, K(10), 5–15.

Oueslati O., 2003. Allelopathy in two durum wheat (Triticum durum L.) varietes. Agric., Ecosys. Environ. 96, 161–163.

PN-R-65950, 1994. Materiał siewny. Metody badania nasion.

Srivastava P.C., Totey N.G., Prakash O., 1986. Effect of straw extract on water absorption and germination of wheat (Triticum aestivum L. variety RR-21) seeds. Plant and Soil, 91, 1, 143–145.

Winter A.G., Schönbeck F., 1954. Untersuchungen über wasserlösliche Hemmstoffe aus Getreideböden. Naturwiss 41, 145–146.

Wójcik-Wojtkowiak D., 1980. Rozkładające się resztki pożniwne jako jedna z przyczyn zmęczenia gleb uprawnych. Post. Nauk Rol., 4/5, 61–74.

Wu H., Pratley J., Lemerle D., An M., Liu D.L., 2007. Autotoxicity of wheat (Triticum aestivum L.) as determined by laboratory bioassays. Plant and Soil, 296, 85–93.

Pobierz

Opublikowane
21-12-2009SYLWIA ANDRUSZCZAK 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
EWA KWIECIŃSKA-POPPE 
Wpływ wodnych wyciągów ze słomy pszenicy ozimej na energię i zdolność kiełkowania odmian pszenicy ozimej i orkiszu ozimego
EDWARD PAŁYS 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
PIOTR KRASKA 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>