Warunki meteorologiczne Padołu Zamojskiego i ich wpływ na straty plonu maliny (Rubus idaeus L.) odmian powtarzających owocowanie w zależności od zagęszczenia roślin


Abstrakt

W niniejszej pracy, w ramach badań wpływu warunków meteorologicznych na plonowanie maliny, określono wpływ ilościowy warunków termicznych oraz opadowych Padołu Zamojskiego na straty w plonie maliny „Polka” i „Polana” w latach 2012–2014. Warunki termiczne w okresie badań określono na podstawie średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza oraz średniej temperatury powietrza z wielolecia 1976–2014 z Zamościa. Warunki opadowo-termiczne w okresie badań określono na podstawie miesięcznych sum opadów, średnich temperatur powietrza, różnic pomiędzy sumą opadów a średnią sumą opadów z wielolecia 1966–2014 w Zamościu. Do analizy strat w plonie maliny spowodowanych niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, konieczne było przeprowadzenie pomiarów osobno dla odmian i wariantów zagęszczenia analizy plonowania. Powyższa metoda obejmowała parametry: plon ogółem owoców, straty w plonie z podziałem na ich przyczynę (z oznakami poparzenia słonecznego, bez turgoru wskutek suszy, zniszczone przez kilkudniowe opady deszczu powiązane z silnym wiatrem, porażone szarą pleśnią). Średni procent strat w plonie malin charakteryzował się istotnymi różnicami w poszczególnych latach. Największy średni procent strat odnotowano w 2013 roku (13,74%). Odmiana ‘Polka’ miała istotnie większy procent strat. Zmniejszały się one istotnie przy każdej redukcji zagęszczenia. Największe straty spowodowane były długotrwałymi opadami deszczu połączonymi z silnym wiatrem, czego efektem było rozcieranie dojrzałych owoców.


Słowa kluczowe

plon; straty; malina powtarzająca owocowanie; warunki meteorologiczne; redukcja zagęszczenia

Baranowska A., Zarzecka K., 2013. Opłacalność produkcji malin odmiany ‘Polana’. Prog. Plant Prot. 53(2), 235–239.
Baranowska A., Zarzecka K., 2014. Opłacalność produkcji malin odmiany ‘Polka’. Prog. Plant Prot. 54(4), 419–422.
Ciebień M., 2014. Warunki klimatyczne a gospodarcze znaczenie uprawy maliny na Zamojszczyźnie. Mat. konf. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. Nauki Przyr. 9, 195–199.
Danek J., 2014. Uprawa maliny i jeżyny. Wyd. Hortpress, Warszawa.
Klamkowski K., Treder W., Orlikowska T., 2015. Wpływ długotrwałego deficytu wody w podłożu na parametry fizjologiczne roślin trzech odmian maliny. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 3(1), 603–611.
Kołodziej J., Liniewicz K., Samborski A., 1985. Z badań nad amplitudą temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie koło Lublina (1971–80). Folia Soc. Sci. Lubl., sec. D, Geogr. 28(2), 39–49.
Konopiński M., Żuber S., 2013. Response of raspberry (Rubus idaeus L.) on soil mulching and foliar nutrition with manganese. Modern Phytomorphol. 3, 119–124.
Koszański Z., Rumasz–Rudnicka E., 2008. Efekty nawadniania roślin jagodowych. Acta Agrophys. 11(2), 437–442.
Krawiec P., Rybczyński R., 2010. Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających. Acta Agrophys. 16(2), 347–358.
Lorenc H. (red.), 2005. Atlas klimatu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
Mikos–Bielak M., 2004. Bioregulation of yielding and chemical quality of raspberry as an effect due to Asahi. Bioregulacja plonowania i chemicznej jakości plonu malin jako efekt zastosowania Asahi. Annales UMCS, Sec. E, Agricultura 59(3), 1471–1479.
Mizak K., Nieróbca A., Kozyra J., Doroszewski A., 2012. Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów.
Morales C.G., Pino M.T., Pozo A. del, 2013. Phenological and physiological responses to drought stress and subsequent rehydration cycles in two raspberry cultivars. Sci. Hort. 162, 234–241.
Olechnowicz–Bobrowska B., 1970. Częstość dni z opadem w Polsce. Prace Geogr. IG PAN 86, 1–75.
Paszko D., 2013. Relacje kosztów produkcji i cen zbytu malin na różnych rynkach. Informator, IX Konferencja Sadownicza w Kraśniku. Trendy w uprawie gatunków jagodowych i pestkowych. Biuletyn ZSRP, 6–8.
Rebandel Z., Przypiecka M., Cofta H., 1992. Wpływ nawadniania na wzrost i plonowanie maliny odmiany Norna. Pr. Inst. Sad. Ser. C., (3–4), 69–70.
Rolbiecki R., Rolbiecki S., 2012. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rou–ge vif d’etampes’ uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 2(1), 191–197.
Rzekanowski C., Rolbiecki S., Rolbiecki R., 2013. Rola deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem w kształtowaniu plonu ziemniaka wczesnego odmiany ‘Dorota’ na glebie lekkiej w rejonie Bydgoszczy. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 2(1), 31–41.
Singer S.M., Helmy Y.I., Karas A.N., Abou–Hadid A.F., 2003. Influences of different water–stress treatments on growth, development and production of snap bean (Phaseolus vulgaris L.). Acta Hort. 614, 605–611.
Skiba K., Kołodziej J., Cichoń M., 2009. Stratyfikacja ekstremalnych wartości temperatury powietrza w Felinie k. Lublina (1986–1995). Cz I. Amplitudy dobowe. Annales UMCS Lublin, sec. E 64(2), 52–60.
Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophys. 3(1), 171–177.
Smolarz K., 1996. Malina i jeżyna. PWRiL, Warszawa.
Stoll M., Jones H.G., Infante J.M., 2002. Leaf gas exchange and growth in red raspberries is reduced when part of the root system is dried. Acta Hort. 585, 671–676.
Szewczuk Cz., Sugier D., Sugier P., 2006. Możliwość uprawy roślin przemysłowych w regionie zamojskim z uwzględnieniem warunków siedliskowych. Acta Agrophys. 8(2), 489–499.
Treder W., 1999. Nawadnianie truskawek. Ogólnopolska Konferencja truskawkowa. Skierniewice, 24–36.
Treder W., Czynczyk A., 1997. Effect of drip irrigation on growth, flowering and yield of Lobo apple. J. Fruit Ornam. Plant Res. 5(2), 61–67.
Wieniarska J., Lipecki J., Smolarz K., Gwozdecki J., 1986. Yield of ten raspberry cultivars at the time of full Bering in Lublin region. Fruit Sci. Rep. 13(4), 167–173.
Pobierz

Opublikowane : 2021-05-12


Ciebień, M., & Rachoń, L. (2021). Warunki meteorologiczne Padołu Zamojskiego i ich wpływ na straty plonu maliny (Rubus idaeus L.) odmian powtarzających owocowanie w zależności od zagęszczenia roślin. Agronomy Science, 76(1), 49-66. https://doi.org/10.24326/as.2021.1.4

Marcin Ciebień  ciebien.marcin@interia.eu
Agrotex Przemysław Adamowicz  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4126-4008
Leszek Rachoń 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4126-4008
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.