Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie i jakość ziarna nagoziarnistej formy jęczmienia jarego uprawianego w systemie rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego

RAFAŁ CIERPIAŁA

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARIAN WESOŁOWSKI

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W latach 2011–2013 przeprowadzono eksperyment polowy z uprawą jęczmienia jarego nagoziarnistego odmiany Rastik w systemie rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego. Dowiedziono, iż mimo prowadzenia starannej agrotechniki oraz wysiewu badanej rośliny w stanowisku po bardzo dobrym przedplonie (burak cukrowy) nawożonym zwiększoną dawką obornika (40 t·ha-1) wydajność i jakość ziarna jęczmienia były istotnie gorsze w systemie rolnictwa ekologicznego niż w systemie rolnictwa konwencjonalnego.

Słowa kluczowe:

systemy uprawy, jęczmień jary, jęczmień nagi, plonowanie, jakość ziarna, struktura plonu

Adamiak J., 1980. Studia nad uprawą roślin w monokulturze. II. Plonowanie roślin. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 30, 99–107.
Bojarczuk M., Bojarczuk J., 1990. Fitosanitarny aspekt oceny wartości przedplonów roślin zbożowych. Cz. III. Reakcja jęczmienia jarego na niekorzystne warunki fitosanitarne gleby spod różnych przedplonów. Fragm. Agron. 1, 44–55.
Boros D., 1997. Włókno pokarmowe w żywieniu drobiu. Biul. IHAR, 203, 241–256.
Budzyński W., 1999. Reakcja owsa na czynniki agrotechniczne – przegląd wyników badań krajowych. ŻNTJ 1, Supl., 11–25.
Campbell G.L., Rossnagel B.G., Classen H.L., Thacker P.A., 1989. Genotypic and environmental differences in extract viscosity of barley and their relationship to its nutritive value for broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 26, 221–230.
Čermák B., Moudrý J., 1998. Comparison of grain yield and nutritive value of naked and husked oats. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66, 89–98.
Gawrońska-Kulesza A., Roszak W., Lenart A., 1988. Stan fitosanitarny pszenicy ozimej i jęczmienia jarego uprawianych w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331, 291–295.
Gąsiorowski H., 1997. Aspekty profilaktyczne jęczmienia i jego produktów. W: H. Gąsiorowski (red.), Jęczmień – chemia i technologia. PWRiL Poznań, 177–192.
Gozdowski D., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M., 2004. Plonowanie i jakość ziarna jęczmienia nieoplewionego w zależności od terminu siewu i poziomu nawożenia azotem. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(2), 931–940.
Jelinowski S., Kuś J., Kamińska M., 1989. Wpływ stanowiska na plonowanie zbóż. Fragm. Agron. 3, 7–18.
Jończyk K., Kawalec A., 2001. Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawy w różnych systemach produkcji roślinnej. Biul. IHAR, 220, 35–43.
Józefiak D., Rutkowski A., 2001. Rola węglowodanów nieskrobiowych w żywieniu drobiu. Rocz. Nauk Zoot., Supl. 13, 49–54.
Klima K., Łabza T., 2010. Plonowanie i efektywność ekonomiczna uprawy owsa w siewie czystym i mieszanym w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. ŻNTJ 3, Supl., 141–147.
Krajewski W.T., Szempliński W., Bielski S., 2013. Plonowanie nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego nawożonego azotem. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 68(2), 18–29.
Kuś J., Jończyk K., 2009. Produkcyjne i środowiskowe następstwa ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego systemu gospodarowania. J. Res. Appl. Agric. Engin. 54(3), 183–188.
Kuś J., Jończyk K., Stalenga J., Feledyn-Szewczyk B, Mróz A., 2010. Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej. J. Res. Appl. Agric. Engin. 55(3), 219–223.
Kwiatkowski C., 2004. Plonowanie i jakość ziarna nagoziarnistej i oplewionej formy jęczmienia jarego w zależności od zróżnicowanej ochrony zasiewów. Pam. Puł. 135, 137–144.
Kwiatkowski C., Wesołowski M., 2005. Jakość ziarna jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianie i monokulturze w zależności od sposobu pielęgnacji łanu. Pam. Puł. 139, 97–104.
Kwiecień M., 2006. Wpływ jęczmienia nagoziarnistego na skład mineralny i wytrzymałość kości piszczelowych kurcząt brojlerów. Acta Agrophys. 8(3), 681–687.
Lista odmian roślin rolniczych, 1999. COBORU, Słupia Wielka.
Lista odmian roślin rolniczych, 2002. COBORU, Słupia Wielka.
Liszewski M., 2008. Reakcja dwóch form jęczmienia jarego pastewnego na zróżnicowane technologie uprawy. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, 565, Rozprawy 254, ss. 108.
Łopaciuk W., Drożdż J., Krzemiński M., Włodarczyk M., 2011. Rynek zbóż. Stan i perspektywy. IERiGś-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, ss. 40.
Maciejewicz-Ryś J., Sokół K., 1999. Wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego (Avena sativa L.) i nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda). ŻNTJ 1, Supl., 273–278.
Najewski A., 2005. Jęczmień. W: Lista opisowa odmian. Wyd. COBORU, Słupia Wielka, 1, 56–80.
Niewiadomski W., Zawiślak K., 1979. Tolerancja jęczmienia jarego na uproszczenie zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218, 31–37.
Noworolnik K., 2007. Przydatność nagoziarnistych form jęczmienia i owsa do mieszanek z grochem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516, 137–143.
Noworolnik K., Leszczyńska D., Dworakowski T., 2004. Wpływ nawożenia azotem na plon ziarna i białka jęczmienia nagoziarnistego i oplewionego. Pam. Puł. 135, 213–222.
Pawłowski F., Wesołowski M., 1986. Studia nad plonowaniem i zachwaszczeniem roślin w monokulturze. Cz. V. Pszenica ozima. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 41(2), 9–21.
Pawłowski F., Wesołowski M., 1988. Rola odmiany oraz poziomu agrotechniki w plonowaniu jęczmienia jarego w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331, 94–99.
Petkov K., Piech M., Łukaszewski Z., Kowieska A., 1999. Porównanie składu chemicznego i wartości pokarmowej owsa nieoplewionego i oplewionego. śNTJ 1, Supl., 253–259.
Piech M., Nita Z., Maciorowski R., 2000. Porównanie przydatności owsa nagiego z oplewionym do uprawy w mieszankach z jęczmieniem. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo, 58, 89–97.
Rocznik Statystyczny, 2013. GUS, Warszawa.
Rudnicki F., 2000. Wyznaczanie wpływu poszczególnych elementów plonowania na różnice plonów miedzy obiektami doświadczalnymi. Fragm. Agron. 3, 53–66.
Rutkowski A., 1997. Ziarno jęczmienia w żywieniu zwierząt. W: H. Gąsiorowski (red.), Jęczmień – chemia i technologia. PWRiL, Poznań, 242–249.
Sadowska U., 2006. Wpływ gęstości siewu jęczmienia nago- i okrytoziarnistego na plon i straty podczas zbioru kombajnowego. Inż. Rol. 12, 449–458.
Sadowska U., Głąb T., 2011. Charakterystyka morfometryczna systemów korzeniowych jęczmienia nago- i okrytoziarnistego z zastosowaniem analizy obrazu. Acta Sci. Pol., Technica Agraria 10(3–4), 3–9.
Smagacz J., 1998. Porównanie plonowania jęczmienia jarego i pszenżyta jarego uprawianych po przedplonach zbożowych. Pam. Puł. 112, 193–200.
Smith C.H.M., Annison G., 1996. Non-starch plant polysaccharides in broiler nutrition – toward a physiologically valid approach to their determination. World’s Poult. Sci. J. 52, 203–221.
Sykut S., Wojcieska U., Ruszkowska M., Kusio M., 1998. Zawartość i akumulacja składników pokarmowych w jęczmieniu jarym w zależności od rodzaju gleby i poziomu nawożenia. Pam. Puł. 112, 221–227.
Szempliński W., 2003. Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym. Biul. IHAR, 229, 147–156.
Szumiło G., Rachoń L., 2006. Wpływ poziomów nawożenia mineralnego na plonowanie oraz jakość nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 61, 51–61.
Wesołowski M., Kwiatkowski C., 1997. Reakcja niektórych odmian jęczmienia jarego na uprawę w krótkotrwałej monokulturze. Fragm. Agron. 4, 36–42.
Wesołowski M., Kwiatkowski C., 2000. Plonowanie i zachwaszczenie mieszanek międzyodmianowych jęczmienia jarego w kilkuletniej monokulturze. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo 325, 135–144.
Pobierz

Opublikowane
30-06-2015RAFAŁ CIERPIAŁA 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARIAN WESOŁOWSKI 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora