Porównanie opłacalności uprawy żyta ozimego w warunkach różnych technologii produkcji


Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było porównanie efektów produkcyjnych i ekonomicznych dwóch technologii produkcji żyta ozimego. Podstawę opracowania stanowiły wyniki przeprowadzonych w dwóch sezonach wegetacyjnych (2018/2019 i 2019/2020) eksperymentów polowych. Eksperymenty te były prowadzone w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie, należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie wskaźników efektywności ekonomicznej dla żyta ozimego w zależności od zastosowanej technologii produkcji (intensywna i integrowana). Technologie różniły się między sobą stopniem zużycia środków produkcji. Do badań wybrano dwie odmiany żyta ozimego: ‘KWS Bono’ (odmiana mieszańcowa) i ‘Horyzo’ (odmiana populacyjna). Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom intensywności technologii produkcji żyta ozimego miał istotny wpływ na plonowanie badanych odmian. Wykazano również, że poziom intensywności produkcji decydował o wielkości kosztów bezpośrednich, a także o opłacalności produkcji w danej technologii. Najniższe koszty produkcji stwierdzono przy technologii integrowanej, wysiewając odmianę populacyjną żyta – ‘Horyzo’. Stwierdzono, że pomimo wyższych plonów ziarna przy zastosowaniu technologii intensywnej, technologia integrowana okazała się bardziej opłacalna.


Słowa kluczowe

żyto ozime; technologia produkcji; plon; opłacalność

Dropka D., 2004. Efektywność energetyczna zróżnicowanej uprawy przedsiewnej na przykładzie pszenżyta ozimego. Ann. UMCS. Sec. E 59(4), 2071–2077.
Dropka D., Korsak-Adamowicz M., Starczewski J., Paluszkiewicz J., 2013. Ocena ekonomiczna monokulturowej uprawy żyta jarego. Fragm. Agron. 30(1), 20–26.
Grabiński J., 2015. Efekty produkcyjne i ekonomiczne intensywnej i integrowanej technologii pro-dukcji pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Roczn. Nauk. SERiA 17(6), 95–99.
Jaśkiewicz B., 2015. Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Pol. J. Agron. 23, 11–17.
Jaśkiewicz B., Sułek A., 2018. Ocena ekonomiczna technologii produkcji pszenżyta ozimego o różnym poziomie intensywności. Roczn. Nauk. SERiA 20(5), 69–73.
Korbas M., Mrówczyński M., 2009. Integrowana produkcja pszenicy ozimej i jarej. IOR-PIB, Poznań.
Krasowicz S., 2009. Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce. Roczn. Nauk Rol. 96(4), 110–121.
Kuś J., Jończyk K., Kawalec A., 2007. Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania. Acta Agrophys. 10(2), 407–417.
Nasalski Z., Sadowski T., Rychcik B., Rzeszutek I., 2004. Porównanie efektywności uprawy jęcz-mienia ozimego i jarego w stanowisku po ziemniaku. Acta Sci. Pol. Agricultura 3(1), 99–106.
Nieróbca P., Grabiński J., Szeleźniak E., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym na efektywność produkcyjną i ekonomiczną. Acta Sci. Pol. Agri-cultura 7(3), 71–80.
Podolska G., Kukuła S., Pawłowska J., Krasowicz S., Nieścior E., 1996. Ocena technologii uprawy pszenicy ozimej o różnym poziomie nakładów. Pam. Puł. 107, 16–26.
Podolska G., Sułek A., 2012. Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej. Pol. J. Agron. 11, 41–46.
Skarżyńska A., 2011. Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Roczn. Nauk Rol. SERiA G, 98(1), 7–21.
Sułek A., Nieróbca P., Podolska G., 2016. Ocena ekonomiczna technologii produkcji pszenicy ozimej o różnym poziomie intensywności. Roczn. Nauk. SERiA 18(2), 256–260.
Szmigiel A., Oleksy A., Kołodziejczyk M., 2006. Porównanie opłacalności różnych grup użytkowych pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Pam. Puł. 142, 525–535.
Pobierz

Opublikowane : 2022-04-26


Wyzińska, M., Grabiński, J., & Sułek, A. (2022). Porównanie opłacalności uprawy żyta ozimego w warunkach różnych technologii produkcji. Agronomy Science, 77(1), 45-52. https://doi.org/10.24326/as.2022.1.4

Marta Wyzińska  mwyzinska@iung.pulawy.pl
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2763-7955
Jerzy Grabiński 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0427-9398
Alicja Sułek 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7175-5713
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.