Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Występowanie wad bulw w plonie ziemniaka po zastosowaniu użyźniacza glebowego UGmax

KRYSTYNA ZARZECKA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Prusa 14, 08-110 Siedlce

MAREK GUGAŁA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Prusa 14, 08-110 Siedlce

HONORATA DOŁĘGA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Prusa 14, 08-110 Siedlce

ANNA SIKORSKA
Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu użyźniacza glebowego UGmax na występowanie wad bulw w plonie ziemniaka. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2010 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady, na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Eksperyment założono metodą split-plot w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I – dwie odmiany ziemniaka jadalnego (Satina i Tajfun), II – pięć sposobów stosowania UGmax (1. obiekt kontrolny bez UGmax, 2. UGmax przed sadzeniem bulw w dawce 1,0 dm3 ha-1, 3. UGmax przed sadzeniem 0,5 dm3 ha-1 i dwa razy dolistnie po 0,25 dm3 ha-1, 4. UGmax przed sadzeniem 1,0 dm3 ha-1 i dwa razy dolistnie po 0,5 dm3 ha-1, 5. UGmax dwa razy dolistnie w dawce po 0,5 dm3 ha-1). Wykazano, że użyźniacz glebowy UGmax przyczynił się do zmniejszenia wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw średnio o 8,4%. Badane odmiany różniły się istotnie pod względem występowania wad bulw w plonie ziemniaka. Więcej wad wytworzyła Satina niż Tajfun. Warunki pogodowe w latach badań istotnie różnicowały występowanie wad bulw

Słowa kluczowe:

ziemniak, wady zewnętrzne, wady wewnętrzne, użyźniacz glebowy

Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M., 1998. Agrometeorologia. PWN Warszawa.

Baritelle A., Hyde G., Thornton R., Bajema R., 2000. A classification system for impact-related defects in potato tubers. Amer. J. of Potato Res. 77, 143–148.

Bombik A., Rymuza K., Stopa D., 2013. Potato field depending ridge shape and harvest time. Part I. Total and commercial tuber yield . Acta Sci. Pol., Agricultura 12(4), 31–43.

Gugała M., Zarzecka K., Mystkowska I., 2010. Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach stosowania insektycydów nowej generacji. Biul. IHAR 257/258, 103–109.

Jabłoński K., 2012. Nowoczesna produkcja ziemniaka w systemie rolnictwa integrowanego. Tech. Rol. Ogrod. Leś. 2, 1–4.

Jakubowski T., 2012. Assesment of potato tuber parenchyma of seed-potatoes irradiated with microwaves. Agric. Engin. 4(2), 25–33.

Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D., 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Fragm. Agron. 30(4), 55–64.

Krzysztofik B., 2012. Parametry jakościowe ziemniaka oferowanego do przetwórstwa spożywczego. Biul. IHAR 266, 225–233.

Krzysztofik B., Nawara P., 2007. Wpływ okresu przechowywania na straty masy bulw ziemniaka podczas obierania. Inż. Rol. 7(95), 109–114.

Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S., 2011. Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach Wielkopolski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roś. 51(4), 1849–1857.

Nowacki W., 2006. Straty plonu handlowego ziemniaków powodowane przez choroby i szkodniki w 2005 roku. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roś. 46(1), 193–201.

Nowacki W., 2007. Plon handlowy i straty przechowalnicze ziemniaka jadalnego uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. J. Res. Applic. Agric. Engin. 52(4), 5–9.

Nowacki W. (red.), 2011. Charakterystyka krajowego rejestru odmian ziemniaka. Wyd. 14, IHAR–PIB, Oddział Jadwisin, 1–40.

Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska A., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Rykaczewska K., Sowa-Niedziałkowska G., Szutkowska M., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K., 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. IHAR Radzików, Oddział Jadwisin, 1–50.

Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2011. Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR 259, 219–228.

Szewczuk Cz., 2009. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(1), 7–12.

Wójcik-Stopczyńska B., Lewandowski R., 2011. Występowanie wad w bulwach ziemniaków jadalnych dostępnych w handlu na terenie Szczecina. Ziemn. Pol. 4, 14–17.

Zarzecka K., Gugała M., 2013. Wpływ użyźniacza glebowego UGmax na plon ziemniaka i jego strukturę. Biul. IHAR 267, 107–112.

Zarzyńska K., Wroniak J., 2007. Różnice w jakości bulw uprawianych w systemie ekologicznym w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych. J. Res. Applic. Agric. Engin. 52(4), 108–113.

Zarzyńska K., Goliszewski W., 2012. Zróżnicowanie jakości plonu ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym w zależności od odmiany i warunków glebowo-klimatycznych. Cz. I. Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw. Biul. IHAR 266, 73–79.
Pobierz

Opublikowane
16-09-2014KRYSTYNA ZARZECKA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Prusa 14, 08-110 Siedlce
MAREK GUGAŁA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Prusa 14, 08-110 Siedlce
HONORATA DOŁĘGA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Prusa 14, 08-110 Siedlce
ANNA SIKORSKA Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>