Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Skuteczność działania herbicydów w uprawie ziemniaka

MAREK GUGAŁA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

KRYSTYNA ZARZECKA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul.

HONORATA DOŁĘGA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul.

ALICJA BARANOWSKA

Instytut Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska


Abstrakt

Celem badań była ocena skuteczności chwastobójczej wybranych herbicydów stosowanych na plantacji ziemniaka. Doświadczenie polowe założono metodą losowanych podbloków (split-plot), w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były dwie odmiany ziemniaka – Irga i Balbina, a także cztery sposoby pielęgnacji – trzy z użyciem herbicydów: Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC, Sencor 70 WG oraz bez herbicydów (obiekt kontrolny). Procent zniszczenia liczby chwastów przed zbiorem bulw był zróżnicowany w zależności od sposobów pielęgnacji i wynosił od 21,1 do 55,6%. Największą skuteczność chwastobójczą stwierdzono na obiekcie opryskiwanym herbicydem Sencor 70 WG.

Słowa kluczowe:

ziemniak, herbicydy, skuteczność, plon

Badowski M., Domaradzki K., Filipiak K., Franek M., Gołębiowska H., Kieloch R., Kucharski M., Rola H., Rola J., Sadowski J., Sekutowski T., Zawerbny T., 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów. Cz. 1. Doświadczenia polowe. Wydaw. IUNG, Wrocław, 1–167.

Ciesielska A., Wysmułek A., Piskorz B., 2011. Skuteczność chwastobójcza nowej formacji herbi-cydu Sencor 600 SC. Post. Ochr. Rośl. 51 (3), 1345–1348.

Fernandez-Quintanilla C., Quadranti M., Kudsk P., Barberi P., 2008. Which future for weed sci-ence? Weed Res. 48, 297–301.

Gugała M., Zarzecka K., 2009. Ocena skuteczności herbicydów w uprawie ziemniaka. Biul. IHAR 251, 225–234.

Gugała M., Zarzecka K., 2010. Wpływ adiuwantów na plonowanie i ograniczenie zachwaszczenia na plantacji ziemniaka. Biul. IHAR 255, 47–57.

Kalbarczyk R., 1999. Wpływ czynników agrometeorologicznych na plonowanie ziemniaków w województwie lubelskim. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 202, Agricultura 79, 91–98.

Krasowicz S., Nowacki W., 2005. Wpływ intensywności technologii na efektywność produkcji roślinnej. Pam. Puł. 140, 87–102.

Krzysztofik B., Marks N., Baran D., 2009. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na ilościowe cechy plonu bulw ziemniaka. Inż. Rol. 5 (114), 123–129.

Lahlou O., Ouattar S., Ledent J.F., 2003. The effect of drought and cultivar on growth parameters, yield and yield components of potato. Agronomie 23 (3), 257–268.

Praczyk T., Skrzypczak G., 2011. Stan aktualny i kierunki rozwoju herbologii. Post. Ochr. Rośl. 51 (1), 354–363.

Rębarz K., Borówczak F., 2009. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na zachwaszczenie ziemniaków. Fragm. Agron., 26 (4), 150–159.

Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska A., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K., 1999. Metodyka ob-serwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wydaw. IHAR, Jadwisin, 1–50.

Różyło K., Pałys E., 2008. Korelacje pomiędzy zachwaszczeniem łanu a plonem bulw ziemniaka i jego strukturą w zależności od systemów nawożenia oraz kategorii agronomicznej gleby. Acta Sci. Pol., Agricultura 7 (2), 125–132.

Sawicka B., Skalski J., 1996. Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach stosowania herbicydu Sencor 70 WP. Cz. I. Skuteczność chwastobójcza herbicydu. Rocz. Nauk Roln. 112-A, 1–2, 169–182.

Sawicka B., Barbaś P., Kuś J., 2007. Variability of potato field and its structure in organic and integrated crop production systems. EJPAU, Agronomy 10 (1), http://wwwejpau.media.pl/volumne10/issue1/ art.-02.html

Szewczuk Cz., 2009. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64 (1), 7–12.

Urbanowicz J., 2008. Ocena chwastobójczego działania herbicydu Flumioksazin 50 WP w uprawie ziemniaka. Post. Ochr. Rośl., 48 (2), 691–694.

Urbanowicz J., 2010. Wpływ powschodowego stosowania metrybuzyny na plon wybranych od-mian ziemniaka. Post. Ochr. Rośl. 50 (2), 837–841.

Zarzecka K., Gugała M., 2006. Porównanie różnych sposobów odchwaszczania plantacji ziemniaka. Pam. Puł. 142, 607–615.

Zarzecka K., Gugała M., Gąsiorowska B., 2004. Porównanie wybranych odmian ziemniaka w warunkach zróżnicowanej ochrony przed chwastami. Biul. IHAR 232, 167–176.

Zarzyńska K., 2010. Struktura plonu bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym w różnych warunkach środowiskowych. J. Res. Appl. Agric. Eng. 55 (4), 181–184.
Pobierz

Opublikowane
04-12-2012MAREK GUGAŁA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
KRYSTYNA ZARZECKA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul.
HONORATA DOŁĘGA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul.
ALICJA BARANOWSKA 
Instytut Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała PodlaskaLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>