Evaluation of bentazon and metolachlor in common bean (Phaseolus vulgaris L.) ʼBonaʼCrop

Piotr ChmielowiecAndrzej Borowy
Abstract

In 3-years field experiment metolachlor 1728 g·ha-1 applied next day after sowing of snap bean seeds controlled more than 90% of weeds and did not injured bean plants. Bentazon 450 g·ha-1 + 450 g·ha-1 applied postemergence with adjuvant controlled from 57% to 95% of weeds and caused slight chlorosis of bean leaves. Both herbicides did not influence the yields of green pods nor dry seeds. Three weeks delaying of first weeding caused a significant decrease of these yields but it did not affect the breadth of green pods nor the weight of 1000 dry bean seeds.

Keywords:

common bean, weeds, bentazon, metolachlor

Adamczewska-Sowińska K., Kołota E., 1999. Wpływ liczby zabiegów odchwaszczających i opóźnienia terminu pierwszego odchwaszczania na plonowanie fasoli szparagowej odmiany Saba. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 466, 41–9.
Adamczewska-Sowińska K., Kołota E., 2000. Wpływ liczby zabiegów odchwaszczających i opóźnienia terminu pierwszego odchwaszczania na plonowanie fasoli odmiany Wiejska. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. EEE, vol. VIII, sup., 245–251.
Ashton F. M., Monaco T. J., 1991. Weed Science. Principles and Practices. Wyd. 3, Willey Intersci., New York.
Borowy A., 1996. Reakcja fasoli wielokwiatowej biczykowej (Phaseolus coccineus L.) na konkurencję chwastów oraz na działanie kilku herbicydów. Wyd. AR w Lublinie, Rozpr. Nauk. 196.
Borowy A., 1999. Porównanie działania metolachloru i pendimetaliny na chwasty występujące w uprawie fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus L.) biczykowej. Mat. XVII Spotk. Zesp. Herbol. KNO PAN, Skierniewice – sztyn, 66–71.
Borowy A., 1999a. Reakcja czterech odmian fasoli i chwastów na pendimetalinę. Rocz. Nauk Rol., s. A, 114, 1–2, 173–182.
Burnside O. C., Wiens M. J., Krause N. H., Weisberg S., Ristau E. A., Johnson M. M., Sheets R. A., 1998. Mechanical and chemical weed control systems for kidney bean (Phaseolus vulgaris L.). Weed Technol. 12, 174–178.
Dobrzański A., 1999. Ochrona warzyw przed chwastami. PWRiL, Warszawa.
Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński J., 2000. Program ochrony warzyw przed chwastami. Hasło Ogrodnicze 1, 120–121.
Dobrzański A., Pałczyński J., Anyszka Z., Ulińska Z., 1992. Możliwość obniżania dawek herbicydów w uprawie cebuli i fasoli przez zastosowanie metody dzielonej. Mat. XXXII Sesji Naukowej IOR, cz. II – Postery, Pozna, 125–28.
Dobrzański A., Pałczyński J., Jagoda J., 1979. Wyniki doświadczeń ze zwalczaniem chwastów w fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.) i bobie (Vicia faba L. major). Biul. Warz. 23, 307–320.
Hetman J., Falińska–Król J., Borowy A., 1997. Możliwość chemicznego zwalczania chwastów na plantacjach róży wielokwiatowej (Rosa multiflora Thunb.) uprawianej z rozsady. Mat. XVI Spotk. Zesp. Herb. KNO PAN, Olsztyn, 64–9.
Klaassen H., Schönhammer A., Menck B.H., 1988. Einsatz von Bentazon und Kombinationen in Erbsen, Ackerbohnen, Soja und Flacks. Z. Pflanzenkrank. u. Pflanzensch. Sonderheft XI, 447–454.
Milczyńska E., 2002. Lista opisowa odmian. Rośliny warzywne: korzeniowe, strączkowe. COBORU, 123–126.
O’Connell P. J., Harms C. T., Allen J. R. F., 1998. Metolachlor, S-metolachlor and their role within sustainable weed management. Crop Prot. 17, 3, 207–212.
Pałczyński J., Dobrzański A., Anyszka Z., 1986. Ocena przydatności herbicydu Dual 960 EC do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych w uprawie warzyw. Mat. VIII Spotk. Zesp. Herb. KNO PAN, Skierniewice, 51–54.
Renner K. A., Powell G. E., 1992. Response of navy bean (Phaseolus vulgaris L.) and wheat (Triticum aestivum L.) grown in rotation to clomazone, imazethapyr, bentazon and acifluorfen. Weed Sci. 40, 127–133.
Roberts H. A., Bond W., 1982. Evaluation of dimethachlor and metolachlor for weed control in drilled vegetable crops. Ann. Appl. Biol. 100, Supl. Tests of Agrochemicals and Cultivars 3, 74–75.

Published
2004-06-30Piotr Chmielowiec 
Andrzej Borowy License

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>