Problematyka rewaloryzacji i adaptacji ginących zabytków na Lubelszczyźnie na przykładzie młyna w Turce gm. Wólka. Cz. II

Margot Dudkiewicz-Pietrzyk

Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3762-6192

Ewa Miłkowska

Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7886-5897

Szymon Jakubas

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska, absolwent kierunku architektura krajobrazu


Abstrakt

Niemniejszy manuskrypt przestawia projekt adaptacji młyna wodnego w Turce gm. Wólka i nawiązuje do badań o sąsiednim zabytku – zespole dworsko-parkowym w Sobianowicach. W tym przypadku również zaproponowano konkretne działania rewaloryzacyjne mające na celu połączenie funkcjonalne tych dwóch obiektów. W tym celu opracowano następujące analizy: stanu istniejącego, historyczną, komunikacyjną, formalno-prawną, a także wykonano ogólną ewidencję aktualnej roślinności wokół młyna. Na podstawie przeprowadzonych badań powstały
wytyczne do dalszego postępowania. Oprócz braku  środków finansowych i inwestora główną przeszkodą w uratowaniu zabytku jest sytuacja własnościowa. Działka, na której znajduje się młyn, należy do kilku właścicieli. Pomimo tych przeszkód dzięki niedalekiej lokalizacji względem
siebie dworu i młyna nad rzeką Bystrzycą oraz idei powiązania ich wspólnymi cechami użytkowymi, funkcjonalnymi i adaptacjom na cele hotelowe i gastronomiczne – mogłyby one stać się atrakcją turystyczną regionu.

Słowa kluczowe:

zabytek, rewitalizacja, adaptacja, młyn wodny

Boruch W., 1993. Ewidencja młyna w dawnej osadzie młyńskiej, gm. Wólka. Maszynopis. WSOZ. Lublin.

Kaniecki A., 1993. Poznań. Dzieje miasta wodą pisane. Cz. I. Przemiany rzeźby i sieci wodnej, Wyd. Aquarius, Poznań.

Kaniecki A., Brychcy D., 2010. Średniowieczne młyny wodne i ich wpływ na przemiany stosunków wodnych na przykładzie zlewni Obry Skwierzyńskiej. Bad. Fizjogr., Ser. A Geogr. Fiz.; Warsaw 61(1), 145. https://doi.org/10.2478/v10116-010-0008-y

Kwiatkowski B., 2012. Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy. Politechnika Lubelska. Małyszczycki S., 1890. Młynarstwo zbożowe, t. 1, cz. 1–2. Warszawa.

Uchwała nr IX/52/07 Rady Gminy w Wólce z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka PLH060096.

Pobierz

Opublikowane
2023-12-21Margot Dudkiewicz-Pietrzyk 
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-3762-6192
Ewa Miłkowska 
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0001-7886-5897
Szymon Jakubas 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska, absolwent kierunku architektura krajobrazuLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora