Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ herbicydów i dolistnego dokarmiania roślin na plonowanie i zachwaszczenie oplewionej (Avena sativa L.) i nagoziarnistej (Avena nuda L.) formy owsa

SYLWIA ANDRUSZCZAK

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

PIOTR KRASKA

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

EWA KWIECIŃSKA-POPPE

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NATALIA GIERASIMIUK

Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

PAWEŁ GIERASIMIUK

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

EDWARD PAŁYS

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Badania polowe przeprowadzono w latach 2010–2012 w Gospodarstwie Doświadczalnym Bezek k. Chełma. Celem pracy była ocena wpływu chemicznej ochrony roślin oraz aplikacji nawozów dolistnych na stan zachwaszczenia, poziom plonowania, elementy struktury plonu oraz wybrane cechy jakościowe nagoziarnistej i oplewionej formy owsa. W badaniach uwzględniono herbicyd Lintur 70 WG lub mieszaninę środków Lintur 70 WG i Chwastox Extra 300 SL oraz nawozy dolistne Insol 3 i FoliCare 18:18:18. Wykazano, że chemiczna regulacja zachwaszczenia istotnie ograniczyła powietrznie suchą masę chwastów w łanie owsa nagoziarnistego w zakresie od 50% do 64%, a owsa oplewionego od 53% do 61%. Jednocześnie stwierdzono istotny wzrost plonów ziarna, odpowiednio o 20–22% i 13–23%, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Nawozy dolistne zwiększyły presję chwastów w łanie obu form owsa, natomiast nie stwierdzono istotnego oddziaływania zastosowanych preparatów na plonowanie owsa. Badane czynniki doświadczalne w niewielkim stopniu różnicowały jakość ziarna owsa.

Słowa kluczowe:

owies, ochrona herbicydowa, nawozy dolistne, elementy struktury plonu, skład chemiczny, chwasty

Adamiak E., Adamiak J., 2004. Zachwaszczenie owsa w warunkach zróżnicowanego następstwa roślin i chemicznej ochrony łanu. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1), 119–128.

Adamiak E., Adamiak J., 2013. Reakcja odmian owsa na poziom ochrony w różnych systemach następstwa roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53(3), 483–486.

Andruszczak S., Kraska P., Kwiecińska-Poppe E., Pałys E., 2011. Biological diversity of weeds in a winter triticale (Triticum rimpaui wittm.) crop depending on different doses of herbicides and foliar fertilization. Acta Agrobot. 64(2), 109–118.

Andruszczak S., Kraska P., Pałys E., 2009. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów oraz nawożenia dolistnego na jakość ziarna pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49(1), 423–426.

Andruszczak S., Pałys E., Kwiecińska-Poppe E., Kraska P., 2010. Wpływ poziomu agrotechniki na plonowanie nagoziarnistej i oplewionej odmiany owsa. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50(1), 409–412.

Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., 2012. Wpływ nawożenia dolistnego i zmniejszonych dawek herbicydu na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 29(1), 7–15.

Gibiński M., Gumul D., Korus J., 2005. Prozdrowotne właściwości owsa i produktów owsianych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4(45) Supl., 49–60.

Kaczmarek S., Matysiak K., Kardasz P., 2011. Porównanie efektu stosowania mieszaniny tritosulfuronu z dikambą w pszenicy, jęczmieniu i owsie uprawianych w siewach czystych oraz mieszankach dwugatunkowych. Biul. IHAR, 260/261, 163–172.

Kraska P., Okoń S., Pałys E., 2009. Weed infestation of a winter wheat canopy under the conditions of application of different herbicide doses and foliar fertilization. Acta Agrobot. 62(2), 193–206.

Kwiecińska-Poppe E., Kraska P., Andruszczak S., Pałys E., 2010. Plon oraz wybrane cechy jakościowe ziarna pszenżyta ozimego uprawianego w monokulturze w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek herbicydów oraz nawożenia dolistnego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50(2), 999–1003.

Noworolnik K., 2008. Wpływ wybranych herbicydów i fungicydów na strukturę plonu i zawartość białka w ziarnie owsa. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48(4), 535–1538.

Noworolnik K., 2009. Wpływ wybranych herbicydów i fungicydów na zawartość i jakość białka w ziarnie owsa. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49(1), 451–454.

Orlik T., Wesołowska-Janczarek M., Marzec M., 2005. Porównanie wpływu dolistnego dokarmiania i nawożenia doglebowego na plonowanie zbóż w terenach erodowanych. Acta Agrophys. 5(2), 367–375.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016. Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.

Szewczuk C., Michałojć Z., 2003. Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agrophys. 85, 19–29.

Sztuder H., Świerczewska M., 2002. Wpływ nawozów dolistnych na cechy jakościowe ziarna niektórych odmian pszenicy ozimej i jarej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 484, 669–674.

Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., 2009. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon i skład chemiczny ziarna owsa nieoplewionego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(1), 19–28.

Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., 2007. Wpływ dolistnego dokarmiania na plon i skład chemiczny ziarna owsa. Biul. IHAR 246, 55–60.

Urban M., Gil Y., Eliasz E., Kostyk M., 2014. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów na poziom plonowania i jakość ziarna dwóch odmian owsa. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 54(2), 145–150.

Pobierz

Opublikowane
19-12-2017SYLWIA ANDRUSZCZAK 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
PIOTR KRASKA 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
EWA KWIECIŃSKA-POPPE 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
NATALIA GIERASIMIUK 
Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
PAWEŁ GIERASIMIUK 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
EDWARD PAŁYS 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>