FUNGI OCCURRED ON TURFGRASSES IN LAWN MAINTENANCE

Irena Kiecana

University of Life Sciences in Lublin

Małgorzata Cegiełko

University of Life Sciences in Lublin

Elżbieta Mielniczuk

University of Life Sciences in LublinAbstract

In recent years there has been an increasing interest in lawns and their appearance. Diseases affecting lawns, of which the causative agents can be various pathogens, reduce their quality. The study was conducted in two urban centers in the region of southeastern Poland – in the years 2006 and 2007 in Lublin and in 2007 in Zamość, both in sunny and in partly shaded places. The species composition of the grass sward and the severity of leaf infection were determined as well as mycological analysis of infected plants was carried out. In the case of the lawns in Lublin, the mean values of the disease indices for the leaves of the investigated turfgrasses were from 53.75 to 83.00 in the spring of 2006, while in spring of 2007 from 6.75 to 29.00. The mean values of the leaf disease indices determined in autumn of 2006 were from 16.00 to 86.25, whereas in autumn of 2007 from 4.50 to 21.25. The mean values of the disease indices for leaves of the turfgrasses studied in Zamość were from 24.50 to 48.25 in the spring of 2007, while in the autumn of that year they ranged from 28.00 to 54.75. Microdochium nivale was a great threat to turfgrasses in lawn culture in spring, whereas the cause of leaf spot of turfgrasses in the autumn were species B. sorokiniana and D. siccans. As far as the lawns in both cities are concerned, species of the genus Fusarium, in particular Fusarium culmorum, had a high percentage in root infection both in the spring and in the autumn.

Keywords:

turfgrass, root and leaf pathogens, Fusarium spp., Microdochium nivale, Bipolaris sorokiniana, Drechslera siccans

Czembor, E. (2002). Brunatna plamistość wiechliny łąkowej (Drechslera poae (Baudys) Shoemaker). Część I. Taksonomia i znaczenie gospodarcze. Biul. IHAR, 223/224, 213–222.
Desjardins, A.E. (2006). Fusarium mycotoxins chemistry, genetics and biology. The American Phytopathological Society St. Paul, Minnesota USA.
Gołębniak, B. (2001). The response of meadow fescue, perennial ryegrass and Italian ryegrass to infection by Fusarium avenaceum, F. culmorum and F. graminum. J. Plant Prot. Res., 41(4),
395–401.
Han, Q., Huang, L., Buchenauer, H., Wang, C., Kang, Z. (2010). Cytological study of wheat spike infection by Bipolaris sorokiniana. J. Phytopathol, 158, 22–29.
Horodecka, E. (1992). Mykotoksyny wytwarzane przez patogeny grzybowe występujące na wybranych gatunkach traw, koniczynie i lucernie. Biul. IHAR, 181–182, 285–298.
Jargiełło, J., Kern, H., Mosek, B. (1998). Przewodnik do ćwiczeń z łąkarstwa. Wyd. AR w Lublinie.
Kachlicki, P. (1995). Metabolites of Helminthosporia. In: Helminthosporia metabolites, biology, plant diseases Bipolaris, Drechslera, Exserohilum, Chełkowski, J. (ed.). Poznań, Poland, 1–26.
Kiecana, I., Mielniczuk, E., Cegiełko, M., Pszczółkowski, P. (2003). Badania nad chorobami podsuszkowymi owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem temperatury i opadów. Acta Agrobot.,
56 (1–2), 95–107.
Kiecana, I., Cegiełko, M., Mielniczuk, E. (2009). Występowanie Fusarium spp. na życie ozimym (Secale cereale L.) i podatność różnych genotypów na porażenie przez F. avenaceum (Fr.)
Sacc. i F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. Biul. IHAR, 252, 151 – 161.
Kiecana, I., Cegiełko, M., Mielniczuk, E. (2012). Fungi colonizing the swing material of turfgrasses considering susceptibility of cultivars to selected pathogens. Acta Sci. Pol. Hortorum
Cultus, 5, 153–168.
Kiecana, I., Cegiełko, M., Mielniczuk, E., Pastucha, A. (2014). Fungi infecting ornamental grasses and the pathogenicity of Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. and Fusarium equiseti
(Corda) Sacc. to selected species. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 13(5), 61–75.
Kućmierz, J., Gorajczyk, S. (1991). Mycoflora of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) grains. The Polish Phytopath. Soc., Poznań. Phytopathol. Pol., 1(13), 58–61.
Kutrzeba, M. (1994). Występowanie grzybów patogenicznych na gatunkach traw z rodzaju Festuca Huds. Biul. IHAR, 192, 113–121.
Kwaśna, H. (1995). Ecology, taxonomy and nomenclature of Helminthosporia. History and actual situation. W: Helminthosporia metabolites, biology, plant diseases Bipolaris, Drechslera, Exserohilum, Chełkowski, J. (ed.). Poznań, Poland, 27–61.
Los O., Bard, S.W., Marasas, W.F.O., Burgess, S.A. (1994). The effect of crop rotation with wheat and oats on the incidence of Fusarium crown rot of wheat. S. Afr. J. Plant Soil, 11(4),
170–177.
Łacicowa, B. (1969). Metoda loboratoryjna szybkiej oceny odporności jęczmienia jarego na Helminthosporium sativum. P.K. et B. Biul. IHAR, 3–4, 61–62.
Łacicowa, B., Pięta, D. (1998). Wpływ temperatury i opadów na udział grzybów w powodowaniu chorób podsuszkowych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.). Acta Agrobot., 51(1–2),
51–61.
Łacicowa, B., Kiecana, I., Pięta, D. (1990). Choroby podsuszkowe jęczmienia jarego (Hordeum sativum L.) uprawianego w Lubelskiem. Rocz. Nauk Rol. eec. E, 20(1/2), 7–15.
Machowicz-Stefaniak, Z., Zalewska, E. (2004a). Grzyby zagrażające uprawie wybranych gatunków ziół z rodziny Apiaceae w południowo-wschodniej Polsce. Folia Univ. Stetin., Agricultura,
239(95), 223–228.
Machowicz-Stefaniak, Z., Zalewska, E. (2004b). Patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium dla tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 3(1), 115–123.
Mielniczuk, E., Kiecana, I., Cegiełko, M., Werwińska, K. (2010). Grzyby zasiedlające materiał siewny owsa (Avena sativa L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 556, 879–890.
Paul, V.H. (1995). Grass diseases caused by Drechslera spp. In: Helminthosporia metabolites, biology, plant diseases, Bipolaris, Drechslera, Exserohilum, Chełkowski, J. (ed.). Poznań, Poland,
175–186.
Pląskowska, E., Wolski, K., Moszczyńska, E., Kaczmarek, J. (2006). Study of the healthiness of species and cultivars of turfgrass and their mixtures for football pitches. Zesz. Nauk. UP we
Wrocławiu. Rolnictwo, 88(545), 211–219.
Prończuk, M. (1996). Główne choroby traw gazonowych w Polsce. Biul. IHAR, 199, 157–169.
Prończuk, M. (1998). Choroby traw i ich zapobieganie na trawniku. VII Targi Zieleni Miejskiej i Ogrodnictwa Taragra’98. Konf. Nauk. „Problemy ochrony i kształtowania zieleni miejskiej”
18–20. 04. Dolnośląskie Wyd. Nauk., 65–70.
Prończuk, M. (2000). Choroby traw – występowanie i szkodliwość w uprawie na nasiona i użytkowaniu trawnikowym. Monogr. i Rozpr. Nauk. IHAR Radzików.
Prończuk, M. (2002). Występowanie i szkodliwość chorób traw, a intensywność uprawy trawników. Przegl. Nauk. Inż. Kształt. Środ., 11, 1 (24), 218–227.
Prończuk, M., Zagdańska, B. (1993). Effect of Microdochium nivale and low temperature on winter survival of perennial ryegrass. J. Phytopathol., 138, 1–8.
Prończuk, M., Prończuk, S. (2005). Występowanie pleśni śniegowej na życicy trwałej (Lolium perenne L.) w zależności od warunków świetlnych i intensywności pielęgnacji trawników.
Acta Agrobot., 58(2), 381–394.
Rutkowska, B., Pawluśkiewicz, M. (1996). Trawniki. Poradnik zakładania i pielęgnowania. PWRiL., Warszawa, 23–28.
Shaner, G. (2003). Epidemiology of Fusarium head blight of small grain cereals in North America. In: Fusarium head blight of wheat and barley, Leonard, K.J., Bushnell, W.R. (eds). The
American Phytopathological Society St. Paul, Minnesota, 84–119
Vargas, J.M. (1994). Management of turfgrass diseases. CRC Press., Inc.
Wiewióra, B., Prończuk, M.(2000). Mikroorganizmy zasiedlające nasiona traw i ich wpływ na występowanie chorób w uprawie trawnikowej. Biul. IHAR, 214, 269–284.
Zimowska, B., Machowicz-Stefaniak, Z. (2004). Grzyby zagrażające uprawie dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) w województwie lubelskim. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus,
3(1), 61–74.
Żuk, B. (1989). Biometria stosowana. PWN, Warszawa.
Download

Published
2015-06-30Irena Kiecana 
University of Life Sciences in Lublin
Małgorzata Cegiełko 
University of Life Sciences in Lublin
Elżbieta Mielniczuk 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)