Oddziaływanie czynników środowiskowych na sekrecję kortyzolu u lisów polarnych (Alopex lagopus)

Bożena Nowakowicz-Dębek

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Andrzej Mazur

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Hanna Bis-Wencel

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Wioletta Wnuk

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

TThe studies conducted on a polar fox farm aimed to show the influence of the environmental factors on the cortisol secretion. A group of young weaned foxes maintained at the farm constituted the control, while the experimental group consident of the foxes born and separated from mothers, kept in the closed chamber of different microclimatic conditions. The cortisol values in the foxes from the control group were higher (6.77 μg/dl) compared to those in the experimental animals (4.59 μg/dl). These values indicate different responses of the foxes under investigation.


A n d e r s o n D. E., G r u b b T., S i l v e i r a F.: The effect of short duration transport on serum cortisol response in Alpacas (Liama pacos). Vet. J., 157, 189–191, 1999.
B a k k e n M., B r a a s t a d B. O., H a r i M., J e p p e s e n L. L., P e d e r s e n V.: Production conditions, behaviour and welfare of farm foxes. Scientifur, 18, 233–248, 1994.
F i t k o R.: Niektóre problemy stresu w chowie zwierząt. Nowości Wet., 4, 179–193, 1987.
G r a n d i n T.: Assessment of stress during handling and transport. J. Anim. Sci., 75, 249–257, 1997.
J a k u b o w s k i K., F i t k o R., R o s z k o E., Z i e l i ń sk i H., P o t r z u s k a J.: Poziom hormonów nadnerczy i niektóre wskaźniki odporności u świń w stresie przewlekłym. Med. Wet., 49, 91–92, 1993.
K o r e n L., M o k a d y O., K a r a s k o v T., K l e i n J., K o r e n G., G e f f e n E.: A novel method using hair for determining hormonal levels in wildlife. Anim. Behav., 63, 403–406, 2002.
K o w a l s k i A.: Poziom hormonów stresowych a zmiany w behawiorze zwierząt podczas procesów adaptacyjnych. Nowa Wet. 1, 45–52, 1998.
N o w a k o w i c z - D ę b e k B., S a b a L., B i s - W e n c e l H.: The effects of air pollutants on the cortisol and progesterone secretion in polar fox (Alopex lagopus). Scientifur, 28, 3, 218–221, 2004.
N o w a k o w i c z - D ę b e k B., S a b a L., B i s - W e n c e l H., W n u k W.: Uwalnianie lotnych substancji gazowych w zależności od warunków utrzymania lisów polarnych (Alopex lagopus). Ann. UMCS, EE, XXII, 47, 351, 2004.
O s a d c h u k L. V.: Cortisol production in fetal adrenals of the Silver Fox. Theriogenology., 47, 903–912, 1997.
R e k i l ä T., H a r r i M., J a l k a n e n L., M o n o n en J.: Relationships between hyponeophagia and adrenal cortex function in farmed foxes. Physiol. Behav., 65, 779–783, 1999.
W i e r z b i c k i H., P r z y s i e c k i P., G o r a j e w s k a E., F i l i s t ow i c z A.: Procesy adaptacyjne lisa polarnego w zmienionym środowisku. Med. Wet., 8 (61), 914–918, 2005.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Bożena Nowakowicz-Dębek 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Andrzej Mazur 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Hanna Bis-Wencel 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Wioletta Wnuk 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Anna Chmielowiec-Korzeniowska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4