Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ podpowierzchniowego wnoszenia nawozu mineralnego na plon, skład chemiczny ziarna oraz wybrane właściwości gleby w warunkach bezpłużnej uprawy pszenicy ozimej

Piotr Kraska

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin-Zakład Ekologii Rolniczej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1595-2616

Sylwia Andruszczak

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin-Zakład Ekologii Rolniczej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4896-8531

Paweł Gierasimiuk

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin-Zakład Ekologii Rolniczej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska

Marta Wesołowska-Trojanowska

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4835-1892


Abstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2015–2017, w oparciu o eksperyment polowy założony jesienią 2014 roku w miejscowości Rogów, powiat zamojski. Celem doświadczenia była ocena wpływu podpowierzchniowego wprowadzania zróżnicowanych dawek wieloskładnikowego nawozu mineralnego Polifoska®6 NPK(S) 6-20-30(7) na wybrane właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby, a także plon i jakość plonu ziarna pszenicy ozimej wysiewanej w zmianowaniu soja – pszenica ozima – kukurydza w warunkach uprawy bezorkowej. Nawóz mineralny w dawce 200 i 400 kg∙ha–1 wnoszono pod powierzchnię gleby równomiernie w zakresie 10–30 cm głębokości pracy elementu wysiewająco-spulchniającego. Obiekt kontrolny stanowiły poletka z powierzchniową aplikacją nawozu. Po zbiorze oceniono plon i elementy struktury plonu ziarna pszenicy. Wykonano również analizy chemiczne ziarna celem określenia jakości zebranego plonu. W pobieranych corocznie próbach glebowych oznaczano zawartość Corg w warstwie 0–30 cm, natomiast w glebie pobieranej do głębokości 90 cm (z podziałem na 3 warstwy co 30 cm) określono pH oraz zawartość fosforu, potasu i magnezu. Dodatkowo określono liczbę i biomasę dżdżownic.
Plon ziarna pszenicy ozimej był istotnie zróżnicowany tylko w latach badań. W obiektach z wgłębnym wniesieniem nawozu Polifoska®6 odnotowano wzrost zawartości P i K w ziarnie w porównaniu z wariantem, w którym pszenicę ozimą nawożono powierzchniowo. Wyższa dawka nawozu mineralnego spowodowała ponadto wzrost zawartości N, P, K i Mg w ziarnie w porównaniu z dawką niższą o połowę.
Zawartość Corg w powierzchniowej 0–30 cm warstwie gleby wyraźnie zwiększała się w kolejnych latach prowadzenia uprawy bezpłużnej. Najniższe pH określono w 0–30 cm warstwie gleby. W tym poziomie stwierdzono również większą zawartość P i K niż w warstwach gleby o głębokości 30–60 cm i 60–90 cm.
W obiektach z wgłębnym sposobem aplikacji nawozu Polifoska®6 stwierdzono ogólną tendencję występowania większej liczby dżdżownic w porównaniu z nawożeniem powierzchniowym. Odnotowano również nieznaczny wzrost biomasy tych organizmów. Występowaniu większej masy dżdżownic sprzyjało ponadto zastosowanie wyższej dawki nawozu mineralnego.

Słowa kluczowe:

uprawa roli, podpowierzchniowe nawożenie mineralne, właściwości chemiczne gleby, jakość ziarna, dżdżownice

Adjetey J.A., Campbell L.C., Searle P.G.E., Saffigna P., 1999. Studies on depth of placement of urea on nitrogen recovery in wheat grown on a redbrown earth in Australia. Nutr. Cycl. Agroecosys. 54, 227–232. https://doi.org/10.1023/A:1009775622609 DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009775622609

Alam Md.K., Bell R.W., Salahin N., Pathan Sh., Mondol A.T.M.A.I., Alam M.J, Rashid M.H., Paul P.L.C., Hossain M.I., Shil N.C., 2018. Banding of fertilizer improves phosphorus acquisition and yield of zero tillage maize by concentrating phosphorus in surface soil. Sustainability 10(9), 32–34. https://doi.org/10.3390/su10093234 DOI: https://doi.org/10.3390/su10093234

Alston A.M., 1980. Response of wheat to deep placement of nitrogen and phosphorus fertilisers on a soil high in phosphorus in the surface layer. Aust. J. Agr. Res. 31(1), 13–24. https://doi.org/10.1071/AR9800013 DOI: https://doi.org/10.1071/AR9800013

Alvarez R., 2005. A review of nitrogen fertilizer and conservation tillage effects on soil organic carbon storage. Soil Use Manag. 21(1), 38–52. https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.2005.tb00105.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.2005.tb00105.x

Andruszczak S., 2017. Reaction of winter spelt cultivars to reduced tillage system and chemical plant protection. Zemdirbyste 104(1), 15–22. https://doi.org/10.13080/z-a.2017.104.003 DOI: https://doi.org/10.13080/z-a.2017.104.003

Anken T., Weisskopf P., Zihlmann U., Forrer H., Jansa J., Perhacova K., 2004. Long-term tillage systems of effects under moist cool conditions in Switzerland. Soil Till. Res. 78(2), 171–183. https://doi.org/10.1016/j.still.2004.02.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2004.02.005

Arai M., Miura T., Tsuzura H., Minamiya Y., Kaneko N., 2018. Two-year responses of earthworm abundance, soil aggregates, and soil carbon to no-tillage and fertilization. Geoderma 332, 135–141. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.10.021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.10.021

Baldivieso-Freitas P., Blanco-Moreno J.M., Gutierrez-Lopez M., Peigne J., Perez-Ferrer A., Trigo-Aza D., Sans F.X., 2018. Earthworm abundance response to conservation agriculture practices in organic arable farming under Mediterranean climate. Pedobiologia 66, 58–64. https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2017.10.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2017.10.002

Barbieri P.A., Sainz Rozas H.R., Covacevich F., Echeverría H.E., 2014. Phosphorus placement effects on phosphorous recovery efficiency and grain yield of wheat under no-tillage in the humid pampas of Argentina. Int. J. Agron. 12, 507105. https://doi.org/10.1155/2014/507105 DOI: https://doi.org/10.1155/2014/507105

Batalin M., 1962. Studium nad resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie. Rocz. Nauk Rol. 98(D), ss. 155.

Białczyk W., Cudzik A., 2008. Ocena uproszczeń uprawowych w aspekcie ich energoi czasochłonności oraz plonowania roślin. Inż. Roln. 4(102), 75–80.

Bielińska E.J., Gibczyńska M., Kawecka-Radomska M., 2009. Wpływ trzech systemów uprawy na aktywność fosfataz glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 542, 673–678.

Biskupski A., Sienkiewicz-Cholewa U., Włodek S., Pabin J., 2009. Zróżnicowanie zawartości węgla i składników pokarmowych w doświadczeniu z wieloletnim stosowaniem uproszczeń w uprawie roli. Rocz. Gleb. 60, 1, 5–11.

Blecharczyk A., Małecka I., Sawinska Z., 2004. Reakcja pszenicy ozimej na wieloletnie stosowanie siewu bezpośredniego. Fragm. Agron. 21(2), 125–137.

Blecharczyk A., Małecka I., Sierpowski J., 2007. Wpływ wieloletniego oddziaływania systemów uprawy roli na fizyko-chemiczne właściwości gleby. Fragm. Agron. 93(1), 7–13.

Blecharczyk A., Śpitalniak J., Małecka I., 2006. Wpływ doboru przedplonów oraz systemów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 23(2), 273–286.

Bleiholder H., Buhr L., Feller C., Hack H., Hess M., Klose R., Lancashire P.D., Meier U., Stauss R., Meyer U, 2018. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Julius Kühn-Institut (JKI), Quedlinburg. https://doi.org/10.5073/20180906-074619

Blumenschein Th.G., Nelson K.A., Motavalli P.P., 2018. Impact of a new deep vertical lime placement practice on corn and soybean production in conservation tillage systems. Agronomy 8(7), 104. https://doi.org/10.3390/agronomy8070104 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy8070104

Bordoli J.M., Mallarino A.P., 1998. Deep and shallow banding of phosphorus and potassium as alternatives to broadcast fertilization for no-till corn. Agron. J. 90(1), 27–33. https://doi.org/10.2134/agronj1998.00021962009000010006x DOI: https://doi.org/10.2134/agronj1998.00021962009000010006x

Borges R., Mallarino A.P., 2001. Deep banding phosphorus and potassium fertilizers for corn managed with ridge tillage. Soil Sci. Soc. Am. J. 65(2), 376–384. https://doi.org/10.2136/sssaj2001.652376x DOI: https://doi.org/10.2136/sssaj2001.652376x

Camara K., Payne W., Rasmussen P., 2003. Long-term effects of tillage, nitrogen, and rainfall on winter wheat yields in the Pacific Northwest. Agron. J. 95(4), 828–835. https://doi.org/10.2134/agronj2003.8280 DOI: https://doi.org/10.2134/agronj2003.8280

Capoviez Y., Samartino S., Cadoux S., Bouchant P., Guy R., Boizard H., 2012. Role of earthworms in regenerating soil structure after compaction in reduced tillage systems. Soil Biol. Biochem. 55, 93–103. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.06.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.06.013

Chalise D., Kumar L., Sharma R., Kristiansen P., 2020. Assessing the impacts of tillage and mulch on soil erosion and corn yield. Agronomy 10(1), 63. https://doi.org/10.3390/agronomy10010063 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10010063

Costa S.E.V.G.A., Souza E.D., Anghinoni I., Flores J.P.C., Cao E.G., Holzschuh M.J., 2009. Phosphorus and root distribution and corn growth related to long term tillage systems and fertilizer placement. Rev. Bras. Cienc. Solo 33, 1237–1247. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-06832009000500017

Cudzik A., Białczyk W., Czarnecki J., Brennensthul M., Kaus A., 2012. Ocena systemów uprawy w aspekcie zużycia paliwa, plonowania roślin i właściwości gleby. Inż. Roln. 2(137), 17–27.

Curry P.J., Byrne D., Schmidt O., 2002. Intensive cultivation can drastically reduce earthworm populations in arable land. Eur. J. Soil Biol. 38(2), 127–130. https://doi.org/10.1016/S1164-5563(02)01132-9 DOI: https://doi.org/10.1016/S1164-5563(02)01132-9

Czarnecki A.J., Paprocki R., 1997. An attempt to characterize complex properties of agroecosystems based on soil fauna, soil properties and farming system in the north of Poland. Biol. Agric. Hortic. 15(1–4), 11–23. https://doi.org/10.1080/01448765.1997.9755178 DOI: https://doi.org/10.1080/01448765.1997.9755178

De Vita P., Di Paolo E., Fecondo G., Di Fonzo N., Pisante M., 2007. No-tillage and conventional tillage effects on durum wheat yield, grain quality and soil moisture content in southern Italy. Soil Till. Res. 92(1–2), 69–78. https://doi.org/10.1016/j.still.2006.01.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2006.01.012

Deibert E.J., Hoag B.K., Goos R.J., 1985. Nitrogen fertilizer placement in no-tillage and conventional tillage systems with continuous spring wheat. J. Fertil. 2, 105–110.

Dekemati I., Simon B., Vinogradov S., Birkas M., 2019. The effects of various tillage treatments on soil physical properties, earthworm abundance and crop yield in Hungary. Soil Till. Res. 194, https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104334 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104334

D’Hose T., Molendijk L., Van Vooren L., van den Berg W., Hoek H., Runia W., van Evert F., ten Berge H., Spiegel H., Sanden T., Grignani C., Ruysschaert G., 2018. Responses of soil biota to non-inversion tillage and organic amendments: An analysis on European multiyear field experiments. Pedobiologia 66, 18–28. https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2017.12.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2017.12.003

Duiker, S.W., Beegle D.B., 2006. Soil fertility distributions in long-term no-till, chisel/disk and moldboard plow/disk systems. Soil Till. Res. 88(1–2), 30–41. https://doi.org/10.1016/j.still.2005.04.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2005.04.004

Dziejowski J., Ropelewska E., 2012. Zmiany aktywności metabolicznej gleby wywołane obecnością dżdżownic gatunku Lumbricus terrestris L. – test mikrokalorymetryczny. Inż. Ekol. 31, 17–24.

Emmerling Ch., 2001. Response of earthworm communities to different types of soil tillage. Appl. Soil Ecol. 17(1), 91–96. https://doi.org/10.1016/S0929-1393(00)00132-3 DOI: https://doi.org/10.1016/S0929-1393(00)00132-3

Ernst G., Emmerling Ch., 2009. Impact of five different tillage systems on soil organic carbon content and the density, biomass, and community composition of earthworms after a ten year period. Eur. J. Soil Biol. 45(3), 247–251. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2009.02.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2009.02.002

FAO, 2015. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015. Rome, 144–181.

Fonteyne S., Gamiño M.-A.M., Tejeda A.S., Verhulst N., 2019. Conservation agriculture improves long-term yield and soil quality in irrigated maize-oats rotation. Agronomy 9, 845. https://doi.org/10.3390/agronomy9120845 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9120845

Frant M., Bujak K., 2005. Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomu nawożenia mineralnego na plonowanie pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 22(2), 47–52.

Futa B., Kraska P., Andruszczak S., Gierasimiuk P., Jaroszuk-Sierocińska M., 2021. Impact of subsurface application of compound mineral fertilizer on soil enzymatic activity under reduced tillage. Agronomy 11(11), 2213. https://doi.org/10.3390/agronomy11112213 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11112213

Gaj R., Górski D., Przybył J., 2013. Phosphorus and potassium fertilization on winter wheat yield and quality. J. Elem. 18(1), 55–67. https://doi.org.10.5601/jelem.2013.18.1.04

Gembarzewski H., Obojski J., Strączyński S., Sienkiewicz U., 1995. Zawartość makroi mikroelementów w glebach oraz w roślinach ziemniaka i pszenicy ozimej z pól o wysokiej produkcyjności. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, S(80), 5–38.

Golik S., Chidichimo H., Sarandon S., 2005. Biomass production, nitrogen accumulation and yield in wheat under two tillage systems and nitrogen supply in the Argentine Rolling Pampa. World J. Agric. Sci. 1(1), 36–41.

Haliniarz M., Gawęda D., Bujak K., Frant M, Kwiatkowski C., 2013. Yield of winter wheat depending on the tillage system and level of mineral fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura 12(4), 59–72.

Halvorson A.D., Black A.L., Krupinsky J.M., Merrill S.D., 1999. Dryland winter wheat response to tillage and nitrogen within an annual cropping system. Agron. J. 91(4), 702–707. https://doi.org/10.2134/agronj1999.914702x DOI: https://doi.org/10.2134/agronj1999.914702x

Harasim E., Antonkiewicz J., Kwiatkowski C.A., 2020. The effects of catch crops and tillage systems on selected physical properties and enzymatic activity of loess soil in a spring wheat monoculture. Agronomy 10(3), 334. https://doi.org/10.3390/agronomy10030334 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10030334

Haruna S.I., Nkongolo N.V., 2019. Tillage, cover crop and crop rotation effects on selected soil chemical properties. Sustainability 11(10), 2770. https://doi.org/10.3390/su11102770 DOI: https://doi.org/10.3390/su11102770

Hausherr Lüder R.-M., Qin R., Richner W., Stamp P., Streit B., Noulas Ch., 2019. Effect of tillage systems on spatial variation in soil chemical properties and winter wheat (Triticum aestivum L.) performance in small fields. Agronomy 9(4), 182. https://doi.org/10.3390/agronomy9040182 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9040182

Idowu O.J., Sultana S., Darapuneni M., Beck L., Steiner R., 2019. Short-term conservation tillage effects on corn silage yield and soil quality in an irrigated, arid agroecosystem. Agronomy 9(8), 455. https://doi.org/10.3390/agronomy9080455 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9080455

Janowiak J., Murawska B., 1999. Kształtowanie się ogólnej zawartości C i N w glebie pod wpływem nawożenia organicznego i mineralnego w wieloletnim doświadczeniu statycznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 465, 331–339.

Joniec A., Gala-Czekaj D., Chowaniak M., 2015. Porównanie plonowania pszenicy ozimej w tradycyjnej i uproszczonej uprawie roli. Episteme 26(3), 215–220.

Kassam A., Friedrich T., Shaxson F., Pretty J., 2009. The spread of conservation agriculture: justification, sustainability and uptake. Int. J. Agric. Sustain. 7(4), 292–320. https://doi.org/10.3763/ijas.2009.0477 DOI: https://doi.org/10.3763/ijas.2009.0477

Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczczyński M., 2017. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, 40–44.

Korniłłowicz-Kowalska T., Andruszczak S., Bohacz J., Kraska P., Możejko M., Kwiecińska-Poppe E., 2022. The effect of tillage and no-tillage system on culturable fungal communities in the rhizosphere and soil of two spelt cultivars. Appl. Soil Ecol. 174, 104–413. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104413 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104413

Kraska P., 2011a. Effect of conservation tillage and catch crops on some chemical properties of rendzina soil. Acta Sci. Pol., Agric. 10(3), 77–92.

Kraska P., 2011b. The content of some micronutrients in rendzina soil cultivated using different tillage systems and catch crops. Pol. J. Agron. 4, 7–11.

Kraska P., 2011c. Content of some elements in grain of spring wheat cv. Zebra depending on soil tillage systems and catch crops. J. Elem. 16(3), 407–419. https://doi.org/10.5601/jelem.2011.16.3.06 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2011.16.3.06

Kraska P., Andruszczak S., Gierasimiuk P., Rusecki H., 2021. The effect of subsurface placement of mineral fertilizer on some soil properties under reduced tillage soybean cultivation. Agronomy 11(5), 859. https://doi.org/10.3390/agronomy11050859 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11050859

Kraska P., Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe E., Pałys E., 2014. The effect of tillage systems and catch crops on the yield, grain quality and health of spring wheat. Acta Sci. Pol., Agric. 13(1), 21–38.

Kraska P., Pałys E., 2004. Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na niektóre właściwości warstwy ornej gleby. Acta Agroph. 4(2), 351–359.

Kraska P., Pałys E., Jedruszczak M., 2006. Conservation tillage system and chemical properties of sandy soil under crops in crop rotation. ISTRO. 17 th Triennial Conference August 28th – September 3rd, Kiel, Germany “Sustainability – its Impact on Soil Management and Environment”, 566–570.

Kruczek A., 2005. Wpływ nawożenia rzędowego różnymi rodzajami nawozów na plonowanie kukurydzy. Acta Sci. Pol., Agric. 4(2), 37–46.

Kuś J., Filipiak K., 1988. Próba wyznaczenia optymalnego zagęszczenia łanu pszenicy ozimej odmiany Grana. Mat. Konf. Obsada a produktywność roślin uprawnych. Puławy 8–9 listopada 1988, Cz. 2, 28–36.

Lakew A., 2019. Influence of N and P fertilizer rates on yield and yield components of bread wheat (Triticum aestivum L.) in Sekota District of Wag-Himira Zone, North Eastern Ethiopia. Arch. Agric. Environ. Sci. 4(1), 8–18. https://dx.doi.org/10.26832/24566632.2019.040102 DOI: https://doi.org/10.26832/24566632.2019.040102

Lepiarczyk A., Stępnik K., Szylak A., 2007. Wpływ systemów uprawy roli na niektóre właściwości fizyczne gleby pod wybranymi roślinami. Fragm. Agron. 1(93), 157–163.

Lilienfein J., Wilcke W., Vilela L., Lima S.D., Thomas R., 2000. Effect of no-tillage and conventional tillage systems on the chemical composition of soil. J. Plant Nutr. Soil Sci. 163(4), 411–419. https://doi.org/10.1002/1522-2624(200008)163:4<411::AID-JPLN411>3.0.CO;2-V DOI: https://doi.org/10.1002/1522-2624(200008)163:4<411::AID-JPLN411>3.0.CO;2-V

Limousin G., Tessier D., 2007. Effect of no-tillage on chemical gradients and topsoil acidification. Soil Till. Res. 92(1–2), 167–174. https://doi.org/10.1016/j.still.2006.02.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2006.02.003

Lotfollahi M., Alston A.M., McDonald G.K., 1997. Effect of nitrogen fertilizer placement on grain protein concentration of wheat under different water regimes. Aust. J. Agr. Res. 48(2), 241–250. https://doi.org/10.1071/A96066 DOI: https://doi.org/10.1071/A96066

López-Fando C., Pardo M.T., 2009. Changes in soil chemical characteristics with different tillage practices in a semi-arid environment. Soil Till. Res. 104(2), 278–284. https://doi.org/10.1016/j.still.2009.03.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2009.03.005

Ma P., Andruszczak S., Gierasimiuk P., Chojnacka S., 2022. Wpływ podpowierzchniowego wnoszenia nawozu mineralnego na plon i jakość nasion soi w warunkach uprawy bezpłużnej. Agron. Sci. 77(4), 109–131. http://doi.org/10.24326/as.2022.4.8 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2022.4.8

Majchrzak L., Sawinska Z., Natywa M., Skrzypczak G., Głowicka-Wołoszyn R., 2016. Impact of different tillage systems on soil dehydrogenase activity and spring wheat infection. J. Agric. Sci. Technol. 18(20), 1871–1881.

Mallarino A.P., Bordoli J.M., Borges R., 1999. Phosphorus and potassium placement effects on early growth and nutrient uptake of no-till corn and relationships with grain yield. Agron. J. 91(1), 37–45. https://doi.org/10.2134/agronj1999.00021962009100010007x DOI: https://doi.org/10.2134/agronj1999.00021962009100010007x

Małecka I., 2003. Studia nad plonowaniem pszenicy ozimej w zależności od warunków pogodowych i niektórych czynników agrotechnicznych. Rocz. Akad. Rol. Pozn., Rozpr. Nauk. 335, 3–121.

Małecka I., Blecharczyk A., Dobrzeniecki T., 2007. Zmiany fizycznych i chemicznych właściwości gleby w wyniku stosowania uproszczeń w uprawie roli. Fragm. Agron. 24(1), 182–189.

Małecka I., Blecharczyk A., Sawińska Z., Piechota T., Waniorek B., 2012a. Plonowanie zbóż w zależności od sposobów uprawy roli. Fragm. Agron. 29(1), 114–123.

Małecka I., Swędrzyńska D., Blecharczyk A., Dytman-Hagedorn M., 2012b. Wpływ systemów uprawy roli pod groch na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Fragm. Agron. 29(4), 106–116.

Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2019. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Marinari S., Masciandaro G., Ceccanti B., Grego S., 2000. Influence of organic and mineral fertilisers on soil biological and physical properties. Bioresour. Technol. 72(1), 9–17. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(99)00094-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-8524(99)00094-2

Martin-Rueda I., Munoz-Guerra L.M., Yunta F., Esteban E., Tenorio J.L., Lucena J.J., 2007. Tillage and crop rotation effects on barley yield and soil nutrients on a Calciortidic Haploxeralf. Soil Till. Res. 92(1–2), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.still.2005.10.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2005.10.006

Melaj M., Echeverria H., Lopez S., Studdert G., Andrade F., Barbaro N., 2003. Timing of nitrogen fertilization in wheat under conventional and no-tillage system. Agron. J. 95(6), 1525–1531. https://doi.org/10.2134/agronj2003.1525 DOI: https://doi.org/10.2134/agronj2003.1525

Melero S., Panettieri M., Madejón E., Gómez Macpherson H., Moreno F., Murillo J.M., 2011. Implementation of chiseling and mouldboard ploughing in soil after 8 years of no-till management in SW, Spain: Effect on soil quality. Soil Till. Res. 112(2), 107–113. https://doi.org/10.1016/j.still.2010.12.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2010.12.001

Michalski T., Kowalik I., 2007. Nawożenie startowe jako metoda poprawy efektywności nawożenia i obniżki kosztów produkcji kukurydzy. Inż. Roln. 6(94), 167–174.

Morris N.L., Miller P.C.H., Orson J.H., Froud-Williams R.J., 2010. The adoption of non-inversion tillage systems in the Unighted Kingdom and the agronomic impact on soils, crops and environment – A review. Soil Till. Res. 108, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.still.2010.03.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2010.03.004

Niewiadomska A., Majchrzak L., Borowiak K., Wolna-Maruwka A., Waraczewska Z., Budka A., Gaj R., 2020. The influence of tillage and cover cropping on soil microbial parameters and spring wheat physiology. Agronomy 10, 200. https://doi.org/10.3390/agronomy10020200 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10020200

Nkebiwe P.M., Weinmann, M., Bar-Tal A., Muller T., 2016. Fertilizer placement to improve crop nutrient acquisition and yield: A review and meta-analysis. Field Crops Res. 196, 389–401. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.07.018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.07.018

Nouri A. Youssef F. Basaran M. Lee J. Saxton A.M. Erpul G., 2018b. The effect of fallow tillage management on aeolian soil losses in semiarid Central Anatolia, Turkey. Agrosyst. Geosci. Environ. 1(1), 1–13. https://doi.org/10.2134/age2018.07.0019 DOI: https://doi.org/10.2134/age2018.07.0019

Nouri A., Lee J., Yin X., Tyler D. D., Jagadamma S., Arelli P., 2018a. Soil physical properties and soybean yield as influenced by long-term tillage systems and cover cropping in the Midsouth USA. Sustainability 10(12), 46–96. https://doi.org/10.3390/su10124696 DOI: https://doi.org/10.3390/su10124696

Pabin J., Włodek S., Biskupski A., 2008. Niektóre uwarunkowania środowiskowe i produkcyjne przy stosowaniu uproszczonych sposobów uprawy roli. Inż. Rol. 1(99), 333–338.

Pałys E., Kraska P., Kuraszkiewicz R., 2004. Wpływ systemów uprawy roli na masę resztek pożniwnych pszenicy ozimej uprawianej na rędzinie. Annales UMCS, E Agric. 59(2), 527–533.

Parylak D., 2007. Zmiany środowiska glebowego pod wpływem upraszczania uprawy roli w monokulturze pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 1, 213–220.

Pelosi C., Bertrand M., Thénard J., Mougin Ch., 2015. Earthworms in a 15 years agricultural trial. Appl. Soil Ecol. 88, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2014.12.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2014.12.004

Piskier T., 2006. Zmiany fizycznych właściwości gleby w następstwie uprawy bezorkowej. Inż. Roln. 4, 97–102.

Podolska G., 2008. Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną ziarna odmian pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agric. 7(1), 57–65.

Podolska G., Stankowski S., Dworakowski T., 2007. Wpływ dawki nawożenia azotem na wielkość plonu i wartość technologiczną ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 2(94), 274–282.

Preston C.L., Ruiz D.D.A., Mengel D.B., 2019. Corn response to long-term phosphorus fertilizer application rate and placement with strip-tillage. Agron. J. 111(2), 1–10. https://doi.org/10.2134/agronj2017.07.0422 DOI: https://doi.org/10.2134/agronj2017.07.0422

Randall G., Vetsch J., 2008. Optimum placement of phosphorus for corn/soybean rotations in a strip-tillage system. J. Soil Water Conserv. 63(5), 152A–153A. https://doi.org/10.2489/jswc.63.5.152A DOI: https://doi.org/10.2489/jswc.63.5.152A

Randall G.W., Hoeft R.G., 1988. Placement methods for improved efficiency of P and K fertilizers: a review. J. Prod. Agric. 1(1), 70–79. https://doi.org/10.2134/jpa1988.0070 DOI: https://doi.org/10.2134/jpa1988.0070

Randall G.W., Vetsch J.A., Murrell T.S., 2001. Corn response to phosphorus placement under various tillage practices. Better Crops 85(3), 12–15.

Rieger S., Richner W., Streit B., Frossard E., Liedgens M., 2008. Growth, yield and yield components of winter wheat and the effects of tillage intensity, preeceding crops, and N fertilization. Eur. J. Agron. 28(3), 405–411. https://doi.org/10.1016/j.eja.2007.11.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2007.11.006

Romaneckas K., Avizienyte D., Boguzas V., Sarauskis E., Jasinskas A., Marks M., 2016. Impact of tillage systems on chemical, biochemical and biological composition of the soil. J. Elem. 21(2), 513–526. https://doi.org/10.5601/jelem.2015.20.2.923 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2015.20.2.923

Shapiro C., Attia A., Ulloa S., Mainz M., 2016. Use of five nitrogen source and placement systems for improved nitrogen management of irrigated corn. Soil Sci. Soc. Am. J. 80(6), 1663–1674. https://doi.org/10.2136/sssaj2015.10.0363 DOI: https://doi.org/10.2136/sssaj2015.10.0363

Shi X.H., Yang X.M., Drury C.F., Reynolds W.D., McLaughlin N.B., Zhang X.P., 2012. Impact of ridge tillage on soil organic carbon and selected physical properties of a clay loam in southwestern Ontario. Soil. Till. Res. 120, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.still.2012.01.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2012.01.003

Skowera B., 2014. Zmiany warunków hydrotermicznych na obszarze Polski (1971−2010). Fragm. Agron. 31(2), 74–87.

Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971-2000. Acta Agroph. 3(1), 171–177.

Skowrońska M., 2018. Bilans składników pokarmowych w warunkach zróżnicowanego nawożenia i siewu kukurydzy. Przem. Chem. 95(8), 1595–1598. https://doi.org/10.15199/62.2018.11.3 DOI: https://doi.org/10.15199/62.2018.11.33

Stachowski P., 2010. Ocena suszy meteorologicznej na terenach pogórniczych w rejonie Konina. Rocz. Ochr. Śr. 12, 587–606.

Szulc P., Dubas A., 2007. Występowanie dżdżownic (Lumbricide) na polu kukurydzy uprawianej w systemie bezorkowym. Fragm. Agron. 24(4), 198–203.

Tabatabai M.A., Fu M.H., Basta M.T., 1992. Effect of cropping systems on nitrification in soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 23(15–16), 1885–1891. https://doi.org/10.1080/00103629209368711 DOI: https://doi.org/10.1080/00103629209368711

Thomas G.A., Dalal R.C., Standley J., 2007. No-till effect on organic matter, pH, cation exchange capacity and nutrient distribution in a Luvisol in the semi-arid subtropics. Soil Till. Res. 94(2), 295–304. https://doi.org/10.1016/j.still.2006.08.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2006.08.005

Van den Putte A., Govers G., Diels J., Langhans Ch., Clymans W., Vanuytrecht E., Merckx R., Raes D., 2012. Soil functioning and conservation tillage in the Belgian Loam Belt. Soil Till. Res. 122(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.still.2012.02.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2012.02.001

Vyn T.J., Galic D.M., Janovicek K.J., 2002. Corn response to potassium placement in conservation tillage. Soil Till. Res. 67, 159–169. https://doi.org/10.1016/S0167-1987(02)00061-2 DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-1987(02)00061-2

Weber R., 2011. Wpływ wysokości ścierniska przedplonu i sposobu uprawy roli na plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej. Probl. Inż. Roln. 1, 31–39.

Weber R., Kieloch R., 2014. Wpływ bezpłużnych sposobów uprawy roli na zmienność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 31(4), 108–115. DOI: https://doi.org/10.24326/as.2013.4.4

Włodek S., Hryńczuk B., Pabin J., Biskupski A., 2003. Zawartość składników pokarmowych w warstwach poziomu próchniczego gleby uprawianej różnymi sposobami. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 493, 727–732.

Wojtkowiak K., Stępień A., Orzech K., 2018a. Wpływ nawożenia azotem na elementy składowe plonów, zawartość makroskładników oraz wskaźniki technologiczne w ziarnie czterech odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare). Fragm. Agron. 35(2), 146–155.

Wojtkowiak K., Stępień A., Pietrzak-Fiećko R., Warechowska M., 2018b. Effects of nitrogen fertilisation on the yield, micronutrient content and fatty acid profiles of winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties. J. Elem. 23(2), 483–495. https://doi.org/10.5601/jelem.2017.22.3.1524 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2017.22.3.1524

Woźniak A., Soroka M., 2018. Effect of crop rotation and tillage system on the weed infestation and yield of spring wheat and on soil properties. Appl. Ecol. Environ. Res. 16(3), 3087–3096. https://doi.org/10.15666/aeer/1603_30873096 DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/1603_30873096

Woźniak A., Kawecka-Radomska M., 2016. Crop management effect on chemical and biological properties of soil. Int. J. Plant Prod. 10(3), 391–401. https://doi.org/10.22069/IJPP.2016.2904

Wróbel S., Pabin J., 2008. Wpływ systemu uprawy roli na zawartość makroskładników w glebie i roślinach kukurydzy uprawianej w monokulturze. Rocz. Gleb. 59(1), 226–232.

Yin X., Vyn T.J., 2004. Residual effects of potassium placement for conservation-till corn on subsequent no-till soybean. Soil Till. Res. 75(2), 151–159. https://doi.org/10.1016/S0167-1987(03)00155-7 DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-1987(03)00155-7

Pobierz

Opublikowane
22-01-2024Piotr Kraska 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin-Zakład Ekologii Rolniczej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-1595-2616
Sylwia Andruszczak 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin-Zakład Ekologii Rolniczej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-4896-8531
Paweł Gierasimiuk 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin-Zakład Ekologii Rolniczej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
Marta Wesołowska-Trojanowska 
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-4835-1892Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora