Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ocena efektów stosowania biostymulatorów w integrowanej uprawie majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.)

Beata Król

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6331-1963


Abstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2018–2020, opierając się na eksperymencie polowym założonym w miejscowości Trębanów (woj. świętokrzyskie). Celem doświadczenia było określenie wpływu wybranych biopreparatów w uprawie integrowanej majeranku ogrodowego na cechy morfologiczne roślin, wielkość i strukturę plonu oraz zawartość i wydajność olejku eterycznego. Naturalne biostymulatory takie jak: Viva (2 dm3∙ha–1); Stimplex (1,5 dm3∙ha–1); Megafol (1,5 dm3∙ha–1); Kendal (1 dm3∙ha–1) stosowano dolistnie dwukrotnie w czasie wegetacji.

Wyniki wskazują, że zastosowane preparaty przyczyniły się do lepszego wzrostu roślin, stymulowały tworzenie części nadziemnej majeranku oraz spowodowały zwyżkę plonu surowca o 6,8–16,4%. Spośród porównywanych biostymulatorów w trzyletnim okresie badań najbardziej efektywna okazała się aplikacja Stimplexu i Vivy. Wystąpiła także interakcja między latami badań a preparatami. W 2018 r. zastosowanie Megafolu zmniejszyło niekorzystną reakcje roślin na stres wodny, natomiast Kendalu – porażenie przez choroby grzybowe w 2019 r. Przeprowadzone badania wykazały, że wielkość i jakość plonu majeranku była zmienna w latach badań. Spośród porównywanych biostymulatorów jedynie Stimplex zwiększył zawartość olejku w zielu majeranku.

Słowa kluczowe:

plon, olejek eteryczny, algi morskie, aminokwasy

Battacharyya D., Babgohari M.Z., Rathor P., Prithiviraj B., 2015. Seaweed extracts as biostimulants in horticulture. Sci. Hortic. 196, 39–48. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.012

Beatović D., Jelačić S., Vujošević A., 2007. Uticaj prirodnih biostymulatora i spororazlagajućih đubriva na kvalitet rasada timjana, origana i spearmint nane. Zbornik naučnih radova Institit PKB Agroekonomik 13(1–2), 157–164.

Bulgari R., Cocetta G., Trivellini A., Vernieri P., Ferrante A., 2015. Biostimulants and crop re-sponses: A review. Biol. Agric. Hort. 31, 1–17. https://doi.org/10.1080/01448765.2014.964649 DOI: https://doi.org/10.1080/01448765.2014.964649

Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W., 2014. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil. 383(1–2), 3–41. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8 DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8

Chitu V., Chitu E., Ancu I., Mladin P., Nicolae S., 2012. Foliar nutrients impact on fruit quality an yield of highbush blueberry. Fruit Grow. Res. 28, 112–117.

Drobek M., Frąc M., Cybulska J., 2019. Plant biostimulants: The importance of the quality and yield of horticultural crops and the improvement of plant tolerance to abiotic stress – A review. Agronomy 9, 335. https://doi.org/10.3390/agronomy9060335 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9060335

Elansary H.O., Yessoufou K., Shokralla S., Mahmoud E.A., Skalicka-Wozniak K., 2016. Enhancing mint and basil oil composition and antibacterial activity using seaweed extracts. Ind. Crops Prod. 92, 50–56. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.07.048 DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.07.048

EUR-Lex, 2019. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 170, 25 czerwca 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2019:170:TOC [dostęp: 15.07.2023].

Farmakopea Polska XI, 2017. PTF, Warszawa.

Franzoni G., Cocetta G., Prinsi B., Ferrante A., Espen L., 2022. Biostimulants on crops: their impact under abiotic stress conditions. Horticulturae, 8, 189. https://doi.org/10.3390/horticulturae8030189 DOI: https://doi.org/10.3390/horticulturae8030189

Ghatas Y., Ali M., Elsadek M., Mohamed Y., 2021. Enhancing growth, productivity and artemisinin content of Artemisia annua L. plant using seaweed extract and micronutrients. Ind. Crops. Prod. 161, 113202. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113202 DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113202

Jayaraman J., Norrie J., Punja Z.K., 2011. Commercial extract from the brown seaweed Ascophyl-lum nodosum reduces fungal diseases in greenhouse cucumber. J. Appl. Phycol. 23, 353–361. https://doi.org/10.1007/s10811-010-9547-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s10811-010-9547-1

du Jardin P., 2015. Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Sci. Hortic. 196, 3–14. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021

Jelačić S., Beatović D.,Vujošević A., Lakić N., 2006. Uticaj prirodnih biostimulatora i sporora-zlagajućih đubriva na kvalitet rasada bosiljka (Ocimum basilicum L.) i matičnjaka (Melissa of-ficinalis L.). Poljoprivredna tehnika 31(4), 117–123.

Jelačić S., Beatović D., Lakić N., Vujošević A., 2007a. The effect of natural biostimulators and slow disintegrating fertilizers on the quality of Rosemary seedlings (Rosmarinus officinalis L.). J. Agric. Sci. 52(2), 85–94. DOI: https://doi.org/10.2298/JAS0702085J

Jelačić S., Beatović D., Lakić N., 2007b. Effect of natural biostimulators and slow-disintegrating fertilizers on the quality of sage nursery stock under different growing conditions. Zbornik naučnih radova 13(1–2), 145–156.

Jelačić S., Kišgeci J., Beatović D., Vujošević A., 2007c. Application of biostimulators in production of medicinal, aromatic and herbs nursery plants. Bull. Hops, Sorg. Medic. Plants 39, 37–46.

Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., 2019. Effectiveness of foliar fertilizers in integrated crop produc-tion of thyme (Thymus vulgaris L.). Agron. Sci. 74(2), 15–23. https://doi.org/10.24326/as.2019.2.2 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2019.2.2

Kwiatkowski C., 2011. The effect of growth stimulators and forecrop on raw material quality and yield of garden thyme (Thymus vulgaris L.). Herba Pol. 57(1), 5–14.

Kwiatkowski C.A., Yakimovich A., Kołodziej B., Harasim E., 2017. Efektywność biopreparatów w konwencjonalnym i ekologicznym systemie uprawy rumianku pospolitego (Chamomilla recuti-ta L. Rausch). Annales UMCS, sec. E, Agric. 72(1), 89–102. https://doi.org/10.24326/as.2017.1.7 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2017.1.7

Kwiatkowski C.A., Harasim E., Feledyn-Szewczyk B., Stalenga J., Jańczak-Pieniążek M., Buczek J., Nnolim A., 2022. Productivity and quality of chamomile (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) grown in an organic system depending on foliar biopreparations and row spacing. Agriculture, 12, 1534. https://doi.org/10.3390/agriculture12101534 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture12101534

Majkowska-Gadomska J., Jadwisieńczak K., Francke A., Kaliniewicz Z., 2022. Effect of biostimu-lants on the yield and quality of selected herbs. Appl. Sci. 12, 1500. https://doi.org/10.3390/app12031500 DOI: https://doi.org/10.3390/app12031500

Market Analysis Report, 2023. Biostimulants Market Size, Share & Trends Analysis Report By Active Ingredients (Acid Based, Microbial), By Crop Type, By Application (Foliar, Soil Treatment), By Region, And Segment Forecasts, 2023–2030. www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biostimulants-market [dostęp: 15.07.2023].

Mehrabani L.V., Valizadeh-Kamran R., 2019. The effects of soil cover and Stimplex (Ascophyllum nodosum extract) foliar application on antioxidant activity and some physiological characteris-tics of Coriandrum sativum L. J. Plant Physiol. Breed. 9(1), 33–45. https://doi.org/10.22034/jppb.2019.10100

Nassar M.A., EL-Kobisy O.S., Shaaban S.A., Abdelwahab H.M., 2020. Seaweed extract enhancing growth, fresh herb and essential oil of sweet marjoram (Origanum majorana L.) Plant Ar-chives 20, Supp. 1, 3094 – 3101.

Ozbay N., Demirkiran A.R., 2019. Enhancement of growth in ornamental pepper (Capsicum annu-um L.) plants with application of a commercial seaweed product, Stimplex®. Appl. Ecol. Envi-ron. Res. 17(2), 4361–4375. http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375 DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375

Paradiković N., Ćosić J., Baličević R., Vinković T., Vrandečić K., Ravlić M. 2012. Utjecaj kem-ijskih bioloških mjera na rast i razvoj presadnica paprika i suzbijanje fitopatogenih gljiva Pythi-um ultimum i Rhizoctonia solani, Glasnik zaštite bilja 35(3), 50–56.

Paradiković N., Teklić T., Zeljković S., Lisjak M., Špoljarević M., 2019. Biostimulants research in some horticultural plant species – A review. Food Energy Secur. 8(2) e00162. https://doi.org/10.1002/fes3.162 DOI: https://doi.org/10.1002/fes3.162

Petrozza A., Santaniello A., Summerer S., Di Tommaso G., Di Tommaso D., Paparelli E., Piaggesi A., Perata P., Cellini F., 2014. Physiological responses to Megafol® treatments in tomato plants under drought stress: a phenomic and molecular approach. Sci Hortic. 22(174), 185–92. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.05.023 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.05.023

Seidler-Łożykowska K., 2007. Wpływ warunków pogodowych na zawartość olejku eterycznego w surowcach tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) i majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.). Rocz. Akad. Rol. Pozn. Ogrod. 4, 605–608.

Shukla P.S., Mantin E.G., Adil M., Bajpai S., Critchley A.T., Prithiviraj B., 2019. Ascophyllum nodosum – based biostimulants: sustainable applications in agriculture for the stimulation of plant growth, stress tolerance, and disease management. Front. Plant Sci. 10, 655. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00655 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00655

Sidhu V., Nandwani D., 2017. Effect of Stimplex® on yield performance of tomato in organic man-agement system. Ann. Adv. Agric. Sci. 1(1), 11–15. https://doi.org/10.22606/as.2017.11002 DOI: https://doi.org/10.22606/as.2017.11002

Skowera B., 2014. Zmiany warunków hydrotermicznych na obszarze Polski (1971–2010). Fragm. Agron., 31(2), 74–87.

Sosnowska D., Sobiczewski P., Zbytek Z., Czembor J., 2016. Integrowana produkcja roślin – ko-rzyści i perspektywy. Prog. Plant Prot. 56(1), 114–119. https://doi.org/10.14199/ppp-2016-020 DOI: https://doi.org/10.14199/ppp-2016-020

Stanisavljević A., Lisjak M., Špoljarević M., Vinković T., Agić D., Štolfa I., Welzer F., Paradiković N., Teklić T., 2010. Biostimulators impact on productivity in the cultivation of strawberries on foil. Proceedings of the 45th Croatian and 5th International Symposium on Agriculture, 2010 February 15–19, Osijek, 1138–1142.

Tawfeeq A., Culham A., Davis F., Reeves M., 2016. Does fertilizer type and method of application cause significant differences in essential oil yield and composition in rosemary (Rosmarinus of-ficinalis L). Ind. Crop. Prod. 88, 17–22. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.03.026 DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.03.026

Tursun A.O., 2022. Effect of foliar application of seaweed (organic fertilizer) on yield, essential oil and chemical composition of coriander. PLoS ONE 17(6), e0269067. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269067 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269067

Pobierz

Opublikowane
18-04-2024Beata Król 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0001-6331-1963Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>