Wpływ chelatu glicynowego miedzi na parametry fizykochemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości piszczelowych kurcząt

KATARZYNA KWIATKOWSKA

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MAŁGORZATA KWIECIEŃ

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA WINIARSKA-MIECZANMACIEJ BĄKOWSKI

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem pracy była ocena wpływu dodatku chelatu glicynowego Cu (Cu-Gli) do mieszanek dla kurcząt Ross 308 na rozwój kości piszczelowych na podstawie ich cech fizykochemicznych, morfometrycznych i wytrzymałościowych. 200 jednodniowych kogutków Ross 308 podzielono na 4 grupy, w 5 powtórzeniach, po 10 kurcząt w każdej. Do mieszanek dodawano Cu w formie CuSO4 (100% dawki rekomendowanej) – grupa kontrolna i Cu-Gli w ilości 100%, 50% lub 25% całkowitego zapotrzebowania na składnik, rekomendowanego dla kurcząt brojlerów Ross 308. Po uboju kości piszczelowe wypreparowano, zważono i zmierzono. Właściwości mechaniczne kości (Wy i Wf) oznaczono, stosując trójpunktową próbę zginania na aparacie Zwick Z010, a na podstawie pomiarów zewnętrznej i wewnętrznej średnicy trzonu kości w miejscu złamania określono właściwości geometryczne (Ix, A, MRWT) oraz wskaźniki korowe (CLT, CS, CI, CSI). Kości odtłuszczone i wysuszone do stałej masy poddano mineralizacji. Zawartość Ca, Mg, Zn, Fe i Cu oznaczono metodą ASA na aparacie Unicam 939/959, a P ogólnego wg PN76/R-64781. Stosowanie dodatku Cu w formie Cu-Gli w dawkach 8 i 4 mg istotnie zwiększyło obwód kości piszczelowych, a przy zastosowaniu 16 mg Cu-Gli obserwowano w nich najwyższą koncentrację Ca. Przy zastosowaniu Cu-Gli, niezależnie od dawki, zaznaczyła się liczbowa tendencja do zwiększenia wartości niektórych parametrów korowych (CI, CSI), wytrzymałościowych (Wy, dy, Wy/dy, BDI), a także zawartości popiołu surowego oraz P, Zn i Fe. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że schelatowana Cu jest skuteczną alternatywą dla tradycyjnie stosowanego CuSO4 w celu zapewnienia właściwej mineralizacji kości u szybko rosnących brojlerów nawet w dawkach niższych od zalecanego.

Słowa kluczowe:

kurczęta, miedź, chelat glicynowy, jakość kości piszczelowych

Abdallah A.G., El-Husseiny O.M., Abdel-Latif K.O., 2009. Influence of some dietary organic mineral supplementations on broiler performance. Int. J. Poult. Sci. 8(3), 291–298.

Aksu T., Aksu M.I., Yoruk M.A., Karaoglu M., 2011. Effects of organically complexed minerals on meat quality in chickens. Br. Poult. Sci. 52, 558–563.

Alam S.M., 2001. Genetic variations in nutriens contents by wheat and its substitution lines. Pak. J. Biol. Sci. 4, 642–644.

AOAC, 2000. Official Methods of Analysis. Intern. 17th ed. AOAC Inter., Gaithersburg, MD.

Aviagen, 2013. Ross 308 parent stock: Nutrition specification, en.aviagen.com.

Banks K.M., Thompson K.L., Rush J.K., Applegate T.J., 2004. Effects of copper source on phosphorus retention in broiler chicks and laying hens. Poult. Sci. 83, 990–996.

Bao Y.M., Choct M., Iji P.A., Bruerton K., 2007. Effect of organically complexed copper, iron, manganese and zinc on broiler performance, mineral excretion and accumulation in tissues. J. Appl. Poult. Res. 16, 448–455.

Brzóska F., Brzeziński W., Brzóska B., 2003. Mineral nutrients in Polish feedingstuffs. Part 2. Cereal grains. Ann. Anim. Sci. 3, 311–321.

El-Husseiny O.M., Hashish S.M., Ali R.A., Arafa S.A., Abd El-Samee L.D., Olemy A.A., 2012. Effects of feeding organic zinc, manganese and copper on broiler growth, carcass characteristics, bone quality and mineral content in bone, liver and excreta. Int. J. Poul. Sci. 11, 368–377.

Esenbuga N., Macit M., Karaoglu M., Aksu M.I., Bilgin O.C., 2008. Effects of dietary humate supplementation to broilers on performance, slaughter, carcass and meat colour. J. Sci. Food Agric. 88, 1201–1207.

Ettle T., Schlegel P., Roth X., 2008. Investigations on iron bioavailability of different sources and supply levels in piglets. J. Anin. Phys. Anim. Nutr. 92, 1, 30–45.

Feng J., Ma W.Q., Xu Z.R., He J.X., Wang Y.Z., Liu J.X., 2009. The effect of iron glycine chelate on tissue mineral levels, fecal mineral concentration, and liver antioxidant enzyme activity in weanling pigs. Anim. Feed Sci. Technol. 150(1–2), 106–113.

Flynn A., 2003. The role of dietary calcium in bone health. Proc. Nutr. Soc. 62, 851–858.

Feng J., Ma W.Q., Xu Z.R., Wang Y.Z., Liu J.X., 2007. Effects of iron glycine chelate on growth, haematological and immunological characteristics in weanling pigs. Anim. Feed Sci. Technol. 134(3), 261–272.

Ferket P.R., Oviedo-Rondón E.O., Mente P.L., Bohórquez D.V., Santos A.A.Jr., Grimes J.L., Richards J.D., Dibner J.J., Felts V., 2009. Organic trace minerals and 25-hydroxycholecalciferol affect performance characteristics, leg abnormalities, and biomechanical properties of leg bones of turkeys. Poult Sci. 88(1), 118–131.

Ferretti J.L., Capozza R.F., Mondelo N., Zanchetta J.R., 1993. Interrelationships between densitometric, geometric and mechanical properties of rat femora: inferences concerning mechanical regulation of bone modelling. J. Bone Min. Res. 8, 1395–1399.

Gahrke M., 1997. Miedź i mangan w patogenezie chorób układu kostnego zwierząt. Med. Wet. 53(11), 644–646.

Gheisari A.A., Rahimi-Fathkoohi A., Toghyani M., Gheisari M.M., 2010. Effects of organic chelates of zinc, manganese and copper in comparison to their inorganic sources on performance of broiler chickens. J. Anim. Plant Sci. 6, 630–636.

Kini U., Nandeesh B.N., 2012. Physiology of bone formation, remodeling, and metabolism. W: Radionuclide and hybrid bone imaging. Springer, Berlin–New York, 29–57.

Kwiecień M., 2012. Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne kurcząt brojelrów. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie 359, Lublin.

Kwiecień M., Makarski B., Zadura A., Galas D., 2005. Wpływ dodatku chelatu Cu z lizyną na skład mineralny i wytrzymałość kości piszczelowych indyków. Acta Sci. Pol. Zootechnica 4(2), 77–84.

Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Zawiślak K., Sroka S., 2014. Effect of copper glycinate chelate on biomechanical, morphometric and chemical properties of chicken femur. Ann. Anim. Sci. 14(1), 127–139, DOI: 10.2478/aoas-2013-0085.

Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Valverde Piedra J.L., Bujanowicz-Haraś B., ChałabisMazurek A., 2015a. Effects of copper glycine chelate on selected parameters carcasses, liver and fecal mineral concentrations, haematological and biochemical blood parameters in broilers. Agr. Food Sci. Finl. 24, 92–103.

Kwiecień M., Samolińska W., Bujanowicz-Haraś B., 2015b. Effects of iron glycine chelate on growth, carcass characteristic, liver mineral concentrations and haematological and biochemical blood parameters in broilers. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 99(6), 1184–1196, DOI: 10.1111/jpn.12322.

Männer K., Simon O., Schlegel P., 2006. Effects of different iron, manganese, zinc and copper sources (sulfates, chelates, glycinates) on their bioavailability in early weaned piglets. In: M. Rodehutscord (ed.). 9. Tagung Schweine – und Geflügelernährung. Universität Halle– Wittenberg, Germany.

Mikulski D., Jankowski J., Zduńczyk Z., Wróblewska M., Mikulska M., 2009. Copper balance, bone mineralization and the growth performance of turkeys fed diet with two types of Cu supplements. J. Anim. Feed Sci. 18, 677–688.

Monteagudo M.D., Hernandz E.R., Seco C., Gonzales Riola J., Revilla M., Villa L.F., Rico H., 1997. Comparison of the bone robusticity index and bone weight/bone length index with the results of bone densitometry and bone histomorphometry in experimental studies. Acta Anat. 160, 195–199.

Nollet L., Van der Klis J.D., Lensing M., Spring P., 2007. The effect of replacing inorganic with organic trace minerals in broiler diets on productive performance and mineral excretion. J. Appl. Poult. Res. 16, 592–597.

Normy żywienia drobiu. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz, 2005. PAN, Warszawa.

Oscar P., Ashmead H.D., 2001. Effectuveness of treatment of iron-deficiency anemia in infants and young children with ferrous bis-glycinate chelate. Nutrition 17, 381–384.

Onyango E.M., Hester P.Y., Stroshine R., Adeola O., 2003. Bone densitometry as an indicator of percentage tibia ash in broiler chicks fed varying dietary calcium and phosphorus levels. Poult. Sci. 82, 1787–1791.

PN-76/R-64781. Pasze. Oznaczenie zawartości fosforu.

Richards J.D., Zhao J., Harrell R.J., Atwell C.A., Dibner J.J., 2010. Trace mineral nutrition in poultry and swine. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 23, 1527–1534.

Rinaldi A.C., 2000. Meeting report – copper research at the top. Biometals 13, 9–13.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Dz.Urz. UE L 303/1 z 2009.

SCAN, 2003. Scientific Committee for Animal Nutrition: Opinion on the use of copper in feedingstuff, European Commission Publication.

StatSoft, 2013. Statistica ver. 10 (data analysis software system). StatSoft, Inc., Tulsa, www.statsoft.com.

Suttle N.F., 2010. The mineral nutrition of livestock, 4th ed., CABI Publishing, Oxfordshire.

Van der Klis J.D., Kemme A.D., 2002. An appraisal of trace elements: Inorganic and organic. W: J.M. McNab, K.N. Boorman (eds.). Poultry feedstuffs: supply, composition and nutritive value. CAB Int., Wallingford.

Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2015: The effects of copper-glycine complexes on chemical composition and sensory attributes of raw, cooked and grilled chicken meat. J. Food Sci. Technol. 52(7), 4226–4235, DOI 10.1007/s13197-014-1510-8.

Wojciechowska-Mazurek M., Karłowski K., Starska K., Brulińska-Ostrowska E., Kumpulainen J.T., 1995. Contents of Pb, Cd, Cu and Zn in Polish cereal grain, flour and powdered milk.

FAO, Proceedings of the Technical Workshop on Trace Elements, Natural Antioxidants and Contaminants, Helsinki, 25–26 August 1995.

Wróbel S., 2000. Wpływ wieloletniego produkcyjnego użytkowania pól uprawnych na zaopatrzenie gleb i pszenicy jarej w mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471, 619–626.

Yan F., Waldroup P.W., 2006. Evaluation of MINTREX® manganese as a source of manganese for young broilers. Int. J. Poult. Sci. 5, 708–713.

Zhao J., Shirley R.B., Vazquez-Anon M., Dibner J.J., Richards J.D., Fisher P., Hampton T., Christensen K.D., Allard J.P., Giesen A.F., 2010. Effects of chelated trace minerals on growth performance, breast meat yield and footpad health in commercial meat broilers. J. Appl. Poult. Res. 19, 365–372.

Ziaie H., Bashtani M., Karimi M., Torshizi A., Naeeimipour H., Farhangfar H., Zeinali A., 2011. Effect of antibiotic and its alternatives on morphometric characteristics, mineral content and bone strength of tibia in Ross broiler chickens. Global Vet. 7, 315–322.

Pobierz

Opublikowane
2016-04-20KATARZYNA KWIATKOWSKA 
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MAŁGORZATA KWIECIEŃ 
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA WINIARSKA-MIECZAN 
MACIEJ BĄKOWSKI 
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora